Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.09.2020 - 13:57  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:08  //  zobrazené: 1245

04/2020 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 16.09.2020

 

 

 

Dátum a miesto: 16. septembra 2020 (streda) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý,  Marek Molnár,  Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Roman Hatala

 

Neprítomní: Ing. Peter Jaroš – ospravedlnený, Mgr. Mária Farkašová – ospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art. – ospravedlnená, Miroslav Schindler – ospravedlnený,  Mária Šeboková – ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci september 2020 – Ing. František Botka
 4. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií  počas leta 2020 (premietanie amfiteáter ...)

– Ing. František Botka

 1. Projekt „Šaliansky región“ – Mgr. Roman Hatala
 2. Návrhy na udelenie ocenení za rok 2020 – členovia komisie
 3. Tvorivý čin roka 2020 – členovia komisie
 4. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024 – Mgr. Roman Hatala
 5. Rôzne
 6. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 • Ing. František Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, referent pre kultúru a šport
 • Mgr. Roman Hatala, referent MsKS Šaľa
 • Mária Šeboková, referent MsKS Šaľa - Veča

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú, Mgr. Romana Hatalu a všetkých prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 7 členov komisie, na základe čoho predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie elektronicky. Prítomní členovia súhlasili s programom v pozvánke, zasadnutie sa nieslo            v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda komisie Peter Hlavatý informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia komisie dňa 22.6.2020 a uviedol, že uznesenie 8/03/2020 je stále v plnení.

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci september 2020 – Ing. František Botka

V mesiaci september pripravilo MsKS viacero podujatí, napr.: Deň astronómie – pozorovanie hviezd v KS Večierka dňa 24.9.2020, folklórne podujatie - Vinobranie pred MsÚ dňa 25.9.2020,kurzy bojových umení v KD Veča, uskutočňuje sa nácvik programu Ján Boťán, príprava Zlatej priadky 2020 za podpory MK SR – získali sme dotáciu na tento projekt vo výške 17 300,- Eur, príprava Katarínskej zábavy, vianočných trhov ...

 

Uznesenie 1/04/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci september 2020.

 

 

 1. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií počas leta 2020 (premietanie amfiteáter ...) – Ing. František Botka

Počas leta sa premietanie na amfiteátri napokon uskutočnilo. MsKS zabezpečilo dodržiavanie prísnych protiepidemiologických opatrení. Ľudia prejavovali všeobecnú spokojnosť a zúčastňovali sa premietania v primeranom počte. MsKS sa značnou mierou podieľalo na príprave a realizácii festivalu pre všetky vekové kategórie EndLESs,  ktorý sa konal dňa 29.8.2020 v medzihrádzovom priestore. Zúčastnilo sa cca 700 ľudí. Dňa 31.8.2020 sa na pešej zóne konalo folklórne podujatie Tradičná svadba - FS Šaľan. Uskutočnila sa putovná výstava Post Bellum - Príbehy 20. storočia, ktorá bola celý júl nainštalovaná pred budovou MsÚ. V mesiaci august sa uskutočnili v KS Večierka stretnutia členov klubov,  prednáška pre členov fotoklubu, workshop – renovovanie starého nábytku, tvorivé dielne pre deti z denného tábora CVČ a prázdninové hry pre deti.

 

Uznesenie 2/04/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o kultúrno-spoločenských akciách počas leta 2020.

 

 

 1. Projekt „Šaliansky región“ – Mgr. Roman Hatala

Zámerom projektu je zviditeľnenie a zatraktívnenie mesta Šaľa a jeho regiónu pre obyvateľov a návštevníkov. Uviedol, že pracuje na turisticko-informačnej maľovanej mape, aby sa záujemcovia  ľahko zorientovali, čo a kde si môžu pozrieť. Spolu s Mgr. Miroslavom Demínom a Mgr. Júliusom Morávkom dal dokopy podnety a chce vytvoriť tím ľudí, ktorý by pracoval na tomto projekte počnúc obsahom až po finančné zabezpečenie, aby sa podnety mohli úspešne realizovať. Naplánoval na 29.9.2020 o 18:00 h v DK Šaľa stretnutie zainteresovaných ľudí so zámerom dať dohromady čo najviac podnetov a materiálu. Rozoslal elektronickú pozvánku a verí, že do tohto projektu sa mnohí zapoja. Vedúci MsKS Ing. František Botka sa bude snažiť, aby na tento projekt bola podpora aj v rozpočte na budúci rok.

 

Uznesenie 3/04/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informácie o projekte „Šaliansky región“  na vedomie.

 

 

 1. Návrhy na udelenie ocenení za rok 2020 – členovia komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že Mesto Šaľa zverejnilo Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2020 a svoje návrhy môžu členovia doručiť do 30.9.2020 na MsÚ. On pripravuje návrh na udelenie ocenenia za celoživotnú prácu v divadelníctve PaeDr. Ľudmile Nehringovej.

 

Uznesenie 4/04/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informáciu o návrhoch na udelenie ocenení za rok 2020 na vedomie.

 1. Tvorivý čin roka 2020 – členovia komisie

Výzvu na predkladanie návrhov na TČR za rok 2020 pripraví a zverejní Mgr. Miroslav Demín v októbri. Oceňovanie sa uskutoční pravdepodobne vo februári 2021.

 

Uznesenie 5/04/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informáciu o TČR 2020 na vedomie a bude sa týmto bodom zaoberať na budúcich zasadnutiach.

 

 

 1. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024 – Mgr. Roman Hatala

Po zapracovaní  pripomienok a jazykovej korektúre bola Koncepcia rozvoja kultúry na obdobie 2020-2024 doručená členom komisie na preštudovanie elektronicky. Koncepcia je spracovaná v rozsahu 69 strán. Jazykovú korektúru robil Mgr. Július Morávek. Je to otvorený materiál, ktorý sa môže počas celého obdobia dopĺňať.

 

Uznesenie 6/04/2020: Komisia prerokovala Koncepciu rozvoja kultúry mesta Šaľa ma obdobie 2020 – 2024 a odporúča ju na schválenie MsZ v mesiaci september 2020.

 

 

 1. Rôzne

Ing. Martina Čižmáriková:

 • v mesiaci október plánuje predložiť komisii na posúdenie a schválenie Kroniku mesta Šaľa za rok 2018 a 2019,

Mgr. Alena Demková:

 • dňa 11.9.2020 sa zúčastnila aj s Mgr. Romanom Hatalom  na Medzinárodnej konferencii Divadelníctvo v regióne pod záštitou štátneho tajomníka ministerstva vnútra Jána Lazara v budove Štátneho archívu v Šali, odporúča členom komisie navštíviť veľmi zaujímavú výstavu venovanú tejto téme,
 • ponúkla Mgr. Romanovi Hatalovi, do projektu „Šaliansky región“, sprievodný materiál pre škôlkarov po pamiatkach v Šali s názvom „Historickou Šaľou s tatom a mamou“, ktorý spracoval pán Ján Kormoši, 

Mgr. Peter Buday PhD.

 • dal do pozornosti členom komisie informačné tabule, ktoré nedávno osadila obec Močenok.

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť na zasadnutí.

 

 

Šaľa, 16.9.2020

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

    tajomníčka komisie

Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková