Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.11.2020 - 09:57  //  aktualizácia: 11.11.2020 - 09:58  //  zobrazené: 1414

04/2020 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 11.11.2020

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Klaudia Antálková, Ing. František

Botka,  Ing. Roland Grédi, Robert Tölgyesi, Elza Melegová,

 

Neprítomní:  Bc. Noémi Kubiková, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 

  

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 160:

 

·komisia neodporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020. 

 

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

Uznesenie č. 161:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

 

 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 162:

 • komisia odporúča MsZ schváliť

 

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                  19 976 501 EUR

Bežné výdavky:                                              20 124 243 EUR

Rozdiel:                                                               -147 742 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                             1 483 424 EUR

Kapitálové výdavky:                                          1 029 860 EUR

Rozdiel:                                                                 453 564 EUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                21 459 925 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:             21 154 103 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                         305 822 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                              2 494 778 EUR

Výdavkové finančné operácie:                          1 205 600 EUR

Rozdiel:                                                              1 289 178 EUR

 

Rozpočet na rok 2020 celkom:

Príjmy celkom:                                              23 954 703 EUR

Výdavky celkom:                                           22 359 703 EUR

Rozdiel celkom:                                               1 595 000 EUR

 

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                            10 528 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                           2 634 442 EUR

300 Granty a transfery                                         8 297 483 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.            661 078 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                        1 833 700 EUR

600 Bežné výdavky                                            20 124 243 EUR

700 Kapitálové výdavky                                      1 029 860 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.     1 205 600 EUR

 

3. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2020 v celkovej sume 814 570 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 198 820 EUR, mimoriadna dotácia z MPSVaR je vo výške 56 550 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 559 200  EUR.

 

 

 

 

4. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 163:

·komisia odporúča MsZ pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021, vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2021.

 

 

5. Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa) a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 164:

 

 

 

 

 

6. Alexander Kaiser, Železničná 517/2, Šaľa a Eva Kaiserová, Železničná 517/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexander Kaiser, Železničná 517/2, Šaľa a Eva Kaiserová, Železničná 517/2, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 165:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 mv celosti; odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, t. j.
  v celkovej kúpnej cene 55,00 Eur, pre Alexandra Kaisera, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku a Evu Kaiserovú, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku.

 

 

 

7. Jozef Kováč a Terézia Kováčová, Železničná 513/10, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozef Kováč a Terézia Kováčová, Železničná 513/10, Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 166:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 v celosti; odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, t. j.
  v celkovej kúpnej cene 858,00 Eur, pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, trvale bytom Železničná 513/10, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

 

 

 

8. Ing. Ladislav Major a MUDr. Elena Majorová, Dlhá nad Váhom 217 – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislav Major a MUDr. Elena Majorová, Dlhá nad Váhom 217 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 167

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 663/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2 v celosti;  odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, v cene 11,00 Eur/m2, t. j.
  v celkovej kúpnej cene 1 177,00 Eur, pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, 927 05 Dlhá nad Váhom č. d. 217, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

9. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 168:

·komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo 4089/6, záhrada o výmere 98 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 078,00 Eur, pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, trvale bytom Železničná 495/46, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

 

10. Marian Kútny a manželka Iveta Kútna, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Marian Kútny a manželka Iveta Kútna, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

Uznesenie č. 169:

 

 

 

 

11. Jozef Sedlák a Adriana Sedláková, V. Šrobára 570/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozef Sedlák a Adriana Sedláková, V. Šrobára 570/2, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 170:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo789/129, ostatná plocha o výmere 159 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, obaja trvale bytom V. Šrobára 570/2, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celkovej kúpnej cene 1156,17 Eur

 

 

 

 

12. Milan Šima a Alžbeta Šimová, Vlčanská 564/3, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milan Šima a Alžbeta Šimová, Vlčanská 564/3, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 171:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemok, parcela číslo789/119, ostatná plocha o výmere 371 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, obaja trvale bytom Vlčanská 564/3, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celkovej kúpnej cene 2 561,73 Eur

 

 

 

 

13. Anton Barták a Soňa Bartáková, Železničná 509/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Anton Barták a Soňa Bartáková, Železničná 509/18, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 172:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/63, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 19,47 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Antona Bartáka a Soňu Bartákovú, trvale bytom Železničná 509/18, Šaľa

 

 

 

 

14. Ladislav Fábik a Helena Fábiková, Železničná 510/16, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislav Fábik a Helena Fábiková, Železničná 510/16, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 173:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2,  v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 18,81 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ladislava Fábika a Helenu Fábikovú, trvale bytom Železničná 510/16, Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tibor Máhr a Oľga Máhrová, Železničná 508/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibor Máhr a Oľga Máhrová, Železničná 508/20, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 174:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 21,12 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Tibora Máhra a Oľgu Máhrovú, trvale bytom Železničná 508/20, Šaľa

 

 

 

16. Ing. Robert Maliniak a Mgr. Margaréta Maliniaková, Železničná 497/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Robert Maliniak a Mgr. Margaréta Maliniaková, Železničná 497/42, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 175:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 26,40 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, trvale bytom Železničná 497/42, Šaľa

 

 

17. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 176:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1993/13, ostatná plocha o výmere 30 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, v cene 1,00 Eur/rok do 31. 12. 2020, od 01. 01. 2021 v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. od 01. 01. 2021 v celkovej cene 600,00 Eur/rok, pre city cafe s.r.o., Hlavná 11, 927 01 Šaľa, IČO 51 791 838

 

 

 

 

 

18. Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 177:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2181/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, a pozemok parcely registra E katastra nehnuteľnosti č. 1479/100, ostatná plocha o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7166, presná výmera bude určená geometrickým plánom, v cene 0,165 Eur/m2/rok počas výstavby a po ukončení výstavby 4,64 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, pre Valtera Gujbera, trvale bytom Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa

 

 

 

                                              

19. GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 178:

 • komisia odporúča MsZ nájom pozemkov vo vlastníctve mesta a to:
 1. ul. Fr. Kráľa – plocha pred nákupným centrom S1, časť parcely CKN č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
 2. ul. Lúčna – plocha vo vnútrobloku, časť parcely CKN č. 3080/287, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
 3. ul. Partizánska – plocha pri dome kultúry, časť parcely CKN č. 2752/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na štyri nabíjacie miesta o výmere 48 m2,
 4. ul. Orechová – zelená plocha, časť parcely CKN č. 594/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve zelené nabíjacie miesta o výmere 24 m2,

vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 1,- EUR/celá výmera/rok, spolu s 2 % z tržieb bez DPH zo všetkých vybudovaných nabíjacích staníc, na dobu 20 rokov, pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO: 45 425 183, za účelom vybudovania a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc
a s právom stavby.

 

 

 

20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 179:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania ( komisia nesúhlasí s návrhom ceny 11,- Eur/m2 )

 

 

21. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lenku Novosádovú Braunovú, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda,  Diakovce 148

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lenku Novosádovú Braunovú, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda,  Diakovce 148

a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 180:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania ( komisia nesúhlasí s návrhom ceny 11,- Eur/m2 )

 

 

22. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 181:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania ( komisia nesúhlasí s návrhom ceny 11,- Eur/m2 )

23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Ing. arch. Petra Moravčíka a manželku JUDr. Zuzanu Moravčík Psotovú, Pionierska 338/20, 927 01 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Ing. arch. Petra Moravčíka a manželku JUDr. Zuzanu Moravčík Psotovú, Pionierska 338/20, 927 01 Šaľa

a schválila nasledovné uznesenie:

 

 • komisia neprijala žiadne uznesenie, nakoľko uvedený materiál bude stiahnutý z rokovania MsZ

 

 

 

24. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Mareka Psotu a manželku Moniku Psotovú, Pionierska 340/16, 927 01 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Mareka Psotu a manželku Moniku Psotovú, Pionierska 340/16, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 182:

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania MsZ

 

 

 

25. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81  Diakovce

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81  Diakovce a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 183:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, prevádzkový objekt s. č. 32 postavený na parcele č. 1076, ako aj pozemok parcela č. 1076, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemok parcela č. 1077, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 56 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v ich rekonštrukcii a podnikateľskom využití, podľa znaleckého posudku č. 50/2020 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalec z odboru stavebníctvo, v celkovej kúpnej  cene 50 500,- EUR pre Janette Benkovú, trvale bytom Veterná 912, 925 81 Diakovce

26. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 184:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Hliník  v Šali - Veči, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 3483/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a číslo 3483/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, odčlenené od pôvodnej  parcely registra E KN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 107 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa  geometrického plánu č. 06/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. Bernolákova 13, Šaľa, dňa 09. 09. 2020, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-395/2020 dňa 22. 09. 2020, t. j. spolu
  13 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku čiastočne pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov a priľahlej plochy za zníženú cenu 11,- Eur/m2, t. j. v celkovej cene
  143,- Eur pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, trvale bytom Hliník 1889/48, 92705 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1

 

 

 

27. Peter Vincze, č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom – odstúpenie od nájomnej zmluvy     

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala odstúpenie od nájomnej zmluvy -  Peter Vincze, č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 185:

 • komisia odporúča MsZ schváliť odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 811/2017 zo dňa 20. 10. 2017 uzatvorenej na dobu neurčitú s nájomcom Peter Vincze č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa pre

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 186:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. zmluvný odplatný prevod pozemku registra C katastra nehnuteľností novovytvorenej parcely č. 4144/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  33 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34125361-3/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. januára 2020 pod číslom G1-13/2020, odčlenenej od pozemku registra C katastra nehnuteľností parcely č. 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 1 900,- EUR, určenej Znaleckým posudkom
  č. 46/2020 zo dňa 28. 08. 2020 vypracovaným odborne spôsobilou osobou
  Ing. Miroslavom Velkom, ev.č. znalca 913 748, v podiele 1/1;
 2. zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach, pozemkoch registra C katastra nehnuteľností parcela č. 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o  výmere  62 m2,  parcela č. 4144/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  98 m2, parcela č. 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361-149/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 1. júla 2020 pod číslom G1-280/2020, ako
 • diel 1 o výmere 25 m2 z parcely č. 4143/81,
 • diel 2 o výmere 21 mz parcely č. 4144/2,
 • diel 3 o výmere 30 mz parcely č. 4144/2,
 • diel 4 o výmere 28 mz parcely č. 4144/6,

nasledovne:

 1. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami oprávneným z vecných bremien a ním povereným osobám
  v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vo vyznačenom rozsahu dielov 1 a 2 k stavbe distribučnej trafostanice TS 0834-024;
 2. zriadenie a uloženie existujúcich elektroenergetických zariadení a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN (22 kV) vedenia 
  a  podzemného káblového NN (1 kV) vedenia ) v rozsahu dielov 1 až 4;
 3. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
  a akékoľvek iné stavebné úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení
  a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN vedenia 
  a podzemného káblového NN vedenia) a ich odstránenie; 

 

 

za jednorazovú odplatu určenú Znaleckým posudkom č. 46/2020  zo dňa 28. 08. 2020 vypracovaným odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslavom Velkom, ev.č. znalca 913 748, v celkovej výške 1 970,- EUR;

 

v prospech kupujúceho a oprávneného z vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B. 

 

 

 

29. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc  v k. ú. Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc  v k. ú. Šaľa pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava

a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

Uznesenie č. 187:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemkov podľa prílohy č. 1 a 2 k tomuto uzneseniu, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v prospech kupujúceho Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B, za celkovú kúpnu cenu 58 900,- EUR, určenú Znaleckým posudkom č. 52/2020  zo dňa 02. 10. 2020 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748, v podiele 1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová