Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 21.04.2011 - 10:45  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:27  //  zobrazené: 1886

04/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2011  |  dátum konania: 14.04.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1

Stiahnutie nasledovných materiálov z rokovania MsZ:
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/4/2011 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/4/2011  
3. Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa - materiál číslo B 1/4/2011
4. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo B 2/4/2011
5. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora - materiál číslo C 3/4/2011 
6. INVEST AG s.r.o., Drieňová 40, Bratislava ? ponuka na odpredaj bytov na Hlavnej ulici v Šali - materiál číslo D 4/4/2011

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie neplatné z dôvodu mylne vydanej hlasovacej karty a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 2
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3

Stiahnutie nasledovných materiálov z rokovania MsZ:
1. Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 3/2011?X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného ?zverejnenia zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v prospech Emílie Gombošovej) - bod číslo B 3/4/2011
2. JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa ? priamy odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2011
3. C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava ? priamy prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite ?Trnovecký klin?, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2011 
4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta ? budova súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku) - materiál číslo D 3/4/2011

Za hlasovalo: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský


Hlasovanie č. 4
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský


Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský


Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský


Bod číslo B 3/4/2011 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2011?X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného ?zverejnenia zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v prospech Emílie Gombošovej)

Uznesenie č. 4/2011 ? I. (prijaté pri prerokovaní bodu číslo B 3/4/2011 na základe poslaneckého návrhu RSDr. Petra Gomboša)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
ukladá
1. uzatvoriť dodatkovú zmluvu s roľníckym družstvom do konca roka 2011 na rozmer 14 532 m?; cena nájmu 30,00 EUR/ha, t. j. v celkovej sume 43,596 EUR,
2. uzatvoriť dodatkovú zmluvu so spoločnosťou TECHAGRA RV Žihárec do konca roka 2011 na rozmer 29 751 m? x 30,00 EUR = 89,253 EUR.
Termín: 30. 04. 2011          

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo C 1/4/2011 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana
- zmeniť bod B. schvaľuje na B. konštatuje a doplniť nasledovné body:
B. konštatuje
1. nesplnenie úloh z uznesenia č. 3/2011 ? VIII. v časti E, v bodoch č. 1 až č. 6 a čiastočne v bode č. 8,
2. pretrvávanie nedostatkov uvedených v uznesení č. 3/2011 ? VIII. v časti B, v bodoch č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a čiastočne v bode č. 7,
3. že nesplnenie úloh uvedených v bode č. 1 môže spôsobiť vážne problémy v realizácii a financovaní investícií a ďalších častiach rozpočtu,
- pôvodný návrh bodu B. schvaľuje premenovať na C. schvaľuje (uviesť znenie pôvodného bodu B.) a doplniť o text:
s podmienkou okamžitého pozastavenia realizácie všetkých investičných aktivít s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Duslo a. s.,
- doplniť do uznesenia bod D. ukladá v znení:
D. ukladá
1. v najbližšom možnom termíne splniť úlohy uvedené v bode B 1. tohto uznesenia
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
2. investičné akcie zoradiť podľa priorít a istoty alebo rizikovosti finančného zabezpečenia do dvoch skupín a zároveň navrhnúť spôsob realizácie tých akcií, ktoré sú z hľadiska finančného zabezpečenia rizikové,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
3. body č. 2 a č. 3 (z uznesenia č. 3/2011 ? VIII.) predložiť na rokovanie MsZ v najbližšom možnom termíne,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
4. v spolupráci s realizátorom umelého trávnika na futbalovom štadióne a s FK Slovan Duslo Šaľa prehodnotiť potreby realizácie kanalizácie, resp. preložky cesty a vstupného areálu, v prospech cesty a vstupného areálu,
T. ihneď              Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
- doplniť do návrhu uznesenia bod E. odporúča primátorovi mesta:
E. odporúča
1. na základe záveru prijatého pri riešení bodu D 4. rokovať so spoločnosťou Duslo a. s. o Dodatku k zámennej zmluve,

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Igor Bečár,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka ? doplniť do už schváleného poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu D. ukladá nasledovné body:
5. novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií,
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
6. novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa,
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča ? doplniť do už schváleného poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu D. ukladá nasledovný bod:
7. pred každým zahájením verejného obstarávania ? podprahovej zákazky, podlimitnej zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného obstarávania, so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky a rámcových platobných podmienok, v nadväznosti na schválený rozpočet mesta, súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk,
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
- doplniť do už schváleného poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu E. odporúča nasledovné body:
2. zahájiť VO podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, až po schválení nariadenia na ich vykonanie mestským zastupiteľstvom,
T: okamžite
3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. Kráľovskej.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2011 ? II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa  na rok 2011,
B. konštatuje
1. nesplnenie úloh z uznesenia č. 3/2011 ? VIII. v časti E, v bodoch č. 1 až č. 6 a čiastočne v bode č. 8,
2. pretrvávanie nedostatkov uvedených v uznesení č. 3/2011 ? VIII. v časti B, v bodoch č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a čiastočne v bode č. 7,
3. že nesplnenie úloh uvedených v bode č. 1 môže spôsobiť vážne problémy v realizácii a financovaní investícií a ďalších častiach rozpočtu,
C. schvaľuje
Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 184 890 EUR
Bežné výdavky:                                         11 132 863 EUR
Rozdiel:                                                          52 027 EUR

Kapitálové príjmy: 3 836 174 EUR
Kapitálové výdavky:  3 493 153 EUR
Rozdiel: 343 021 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 021 064 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 626 016 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  395 048  EUR
Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR
Výdavkové finančné operácie:             552 713 EUR
Rozdiel: - 359 101 EUR

Rozpočet na rok 2011 celkom:
Príjmy celkom: 15 214 676 EUR
Výdavky celkom: 15 178 729 EUR
Rozdiel celkom: 35 947 EUR

- s podmienkou okamžitého pozastavenia realizácie všetkých investičných aktivít s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Duslo a. s.
D. ukladá
1. v najbližšom možnom termíne splniť úlohy uvedené v bode B 1. tohto uznesenia
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
2. investičné akcie zoradiť podľa priorít a istoty alebo rizikovosti finančného zabezpečenia do dvoch skupín a zároveň navrhnúť spôsob realizácie tých akcií, ktoré sú z hľadiska finančného zabezpečenia rizikové,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
3. body č. 2 a č. 3 (z uznesenia č. 3/2011 ? VIII.) predložiť na rokovanie MsZ v najbližšom možnom termíne,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
4. v spolupráci s realizátorom umelého trávnika na futbalovom štadióne a s FK Slovan Duslo Šaľa prehodnotiť potreby realizácie kanalizácie, resp. preložky cesty a vstupného areálu, v prospech cesty a vstupného areálu,
T. ihneď              Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
5. novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií,
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
6. novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa,
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
7. pred každým zahájením verejného obstarávania ? podprahovej zákazky, podlimitnej zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného obstarávania, so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky a rámcových platobných podmienok, v nadväznosti na schválený rozpočet mesta, súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk,
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
E. odporúča
primátorovi mesta,
1. na základe záveru prijatého pri riešení bodu D 4. rokovať so spoločnosťou Duslo a. s. o Dodatku k zámennej zmluve,
2. zahájiť VO podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, až po schválení nariadenia na ich vykonanie mestským zastupiteľstvom,
T: okamžite
3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. Kráľovskej.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo C 2/4/2011 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2011 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 11
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 1/4/2011 - JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa ? priamy odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho ? ukončiť diskusiu k predloženému materiálu.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2011 ? III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
priamy odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že ide o pozemok v susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľa
2. bol zámer priameho odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 30.03.2011,
C. schvaľuje
 priamy odpredaj pozemku na Družstevnej ul. v Šali, časť CKN parc. č. 524/1 o výmere cca 350 m2 (výmera bude upresnená GP), pre spoločnosť JA-PaG, s.r.o., so sídlom v Šali, Družstevná 6795/1A, zastúpenú konateľom Mariánom Jankechom, v cene 53,110 Eur/m2, t. j. v celkovej sume cca 18 588,50 Eur, s vecným bremenom spočívajúcim v práve prechodu pre peších cez jestvujúci chodník (vecné bremeno bude vyznačené v GP a bude zriadené bezodplatne) a nasledovnými skutočnosťami zakotvenými v kúpnej zmluve:
 - povinnosť vyplývajúca z ustanovení § 10 a § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, § 66 až 70 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 19 a § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a § 10 a § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z dôvodu umiestnenia príslušných inžinierskych sietí na predávanom pozemku
 - záväzok na vlastné náklady realizovať investície vyvolané potrebou rešpektovania umiestnenia inžinierskych sietí alebo potrebou ich prekládky v súlade s podmienkami správcov a vlastníkov inžinierskych sietí
 - záväzok na vlastné náklady preložiť existujúci provizórny chodník z betónových kociek.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 2/4/2011 - C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava ? priamy prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite ?Trnovecký klin?,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2011 ? IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
priamy prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite ?Trnovecký klin?, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
B. konštatuje,
že v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že na prenajatom pozemku bude žiadateľ pestovať zeleninu v skleníkoch, čím vytvorí nové pracovné pozície (po zapracovaní celkovo cca 160 pracovných miest)
2. zámer priameho prenájmu poľnohospodárskej pôdy z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabule mesta dňa 30. 03. 2011
C. schvaľuje  
priamy prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Šaľa v lokalite ?Trnovecký klin? vedenej v KN reg. E na LV č.1 a to parc. č. 2230/2, orná pôda o výmere 75 096 m2, parc. č. 2231, orná pôda o výmere 70 757 m2, parc. č. 2232, orná pôda o výmere 54 939 m2, spolu 200 792 m2, pre spoločnosť C.A.S. produkt s.r.o., so sídlom Bratislava, Galvaniho 25/B, zastúpenú konateľom Changqing Ye, za cenu nájmu v zmysle VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008, VZN č. 16/2008 a VZN
č. 2/2010, v § 7 bod 6.5. písm. e), t. j. 0,033 Eur/m2/rok
D. ukladá
rokovať s FARMOU MAJCICHOV a.s., so sídlom Majcichov 50, o doriešení doterajšieho užívania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta, bez právneho vzťahu.
T: 5.zasadnutie MsZ                             Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 3/4/2011 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta ? budova súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov parc.
č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku)

Uznesenie č. 4/2011 ? V. (na základe poslaneckého návrhu Ladislava Košičára - hlasovať o alternatíve č. 2)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta ? budova súp. č. 2062 na parc.
č. 3207/1(bývalá ZŠ na Komenského ul.), vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc.
č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku),
B.  schvaľuje
zverejniť zámer na priamy odpredaj budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1(bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku), ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v prevádzkovaní zariadenia sociálnych služieb v zrekonštruovaných a prístavbou upravených priestoroch v prospech spoločností:
- REST3 spol. s r.o. Mlynské Luhy 3, Bratislava ? odkúpenie nehnuteľností a realizácia rekonštrukčných prác, prístavby nových ubytovacích priestorov a celkového komplexného zveľadenia areálu,
- AIRA, n.o. so sídlom Murániho 28, Nitra ? prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb v prenajatých priestoroch.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo H 1/4/2011 - Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana ? vynechať v navrhovanom uznesení v časti A. nariaďuje a v časti B. zriaďuje ?vykonanie verejného obstarávania č. 10. podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Kanalizačná prípojka ? Futbalový štadión Šaľa?

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. nariaďuje
1. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa?
2. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? externý manažment?
3. vykonať verejné obstarávanie ? nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Výsadba izolačnej zelene?
4. vykonať verejné obstarávanie ? nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Nákup čistiacej techniky?
5. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Stavebný dozor?
6. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Šaľa ? Veča CENTRUM ? Revitalizácia?
7. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa?
8. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup kancelárskeho materiálu?
9. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Domov dôchodcov Šaľa ? Stavebný dozor?
10. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup IKT?
11. vykonať verejné obstarávanie ? nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Údržba zelene?
12. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Údržba ihriska ? Futbalový štadión Šaľa a Veča?
13. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Obnova vodorovného dopravného značenia?
B. zriaďuje
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa? v zložení:
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ         
úspešný uchádzač na stavebný dozor
zástupca riadiaceho orgánu
2.  komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? externý manažment? v zložení:
Ing. Marek Vrbovský, poslanec MsZ           
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          
zástupca riadiaceho orgánu
3. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Výsadba izolačnej zelene? v zložení:
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ           
Milena Verešová, poslankyňa MsZ        
MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Gabriela Braníková, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ         
zástupca riadiaceho orgánu
4. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Nákup čistiacej techniky? v zložení:
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ           
Mgr. Július Morávek, poslane MsZ        
MUDr. Igor Bečár, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Helena Kysučanová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ         
zástupca riadiaceho orgánu
5. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Stavebný dozor? v zložení:
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          
zástupca riadiaceho orgánu
6. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Šaľa ? Veča CENTRUM ? Revitalizácia? v zložení:
Gabriela Talajková, poslankyňa MsZ           
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ        
Mgr Alena Demková, poslankyňa MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          
zástupca riadiaceho orgánu
7. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa? v zložení:
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ        
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ 
zástupca spoločnosti VISIA s.r.o., stavebný dozor         
zástupca riadiaceho orgánu
8. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup kancelárskeho materiálu? v zložení:
Ing. Jozef Mečiar, poslanec MsZ, zástupca primátora mesta          
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ        
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ
Mgr. Ľudmila Iványiová, MsKS
Miroslav Matajs, MsÚ
Alena Kuželová, MsP
Margita Simighová, MsÚ 
9. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Domov dôchodcov Šaľa ? Stavebný dozor? v zložení:
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Ing. Jana Nitrayová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ
10. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup IKT? v zložení:
Ing. Marián Kántor, poslanec MsZ
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ
Marián Zahoran, MsÚ
Mgr. Martin Fabián, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ
11. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb ?Údržba zelene? v zložení:
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ           
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ        
Ing. Erika Velázquezová, poslankyňa MsZ
Ing. Gabriela Braníková, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ  
12. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na poskytnutie služieb ?Údržba ihriska ? Futbalový štadión Šaľa a Veča? v zložení:
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ           
Ing. Marek Vrbovský, poslanec MsZ        
Ladislav Košičár, poslanec MsZ
Ing. Božena Tóthová, MsÚ 
Michal Jobbágy, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ
13. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na poskytnutie služieb ?Obnova vodorovného dopravného značenia? v zložení:
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ           
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ        
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ
Ing. Božena Tóthová, MsÚ 
Zoltán Szabados, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Alena Demková,
Zdržalo sa: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté

Prílohy