Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.06.2021 - 12:41  //  aktualizácia: 24.06.2021 - 12:41  //  zobrazené: 1497

03/2021 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 15.06.2021

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Viždáková, Ing. Peter Sűss, Miloš Rehák, Ing. Martin Klačko

 

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec, Tomáš Benkovič, Samuel Szarka

 

Neprítomní: Ing. Gabriela Braníková

 

Verejnosť:

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie monitoringu jarného upratovania
  4. Rôzne
  5. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac máj. Za toto obdobie bolo spolu 383 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (117), verejného poriadku (70) a porušovanie VZN (23). MsP bola súčinná aj pri jarnom upratovaní, počas ktorého riešili 14 prípadov. V šiestich prípadoch bola uložená bloková pokuta, päť prípadov bolo riešených napomenutím, dva prípady sú v riešení a jeden prípad nebol riešený z dôvodu, že sa nepodarilo stotožniť osobu.

UZNESENIE č. IV/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

3. Vyhodnotenie monitoringu jarného upratovania

 

Na poslednom zasadnutí komisie, ktoré sa konalo v máji, sa jej členovia dohodli na monitorovaní jarného upratovania podľa vopred pripraveného harmonogramu. Do monitorovania sa okrem členov komisie zapojili aj niektorí poslanci a aktivisti z mesta. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš predniesol záverečnú správu jarného upratovania, v ktorej pochválil všetkých zúčastnených a vyjadril sa, že monitorovanie malo zmysel. Zúčastnení mali za úlohu kontrolovať obsah kontajnerov, percento naplnenia, nafotiť odpad nepatriaci do veľkoobjemných kontajnerov a v prípade potreby zavolať MsP.

Ing. Petronela Viždáková informovala členov komisie o objeme vyvezeného odpadu počas jarného upratovania. V roku 2021 sa počas jarného upratovania vyzbieralo 287,15 ton odpadu. Veľkým problémom bolo, že kontajnery boli zapĺňané odpadom, ktorý do nich nepatrí. Išlo hlavne o autodiely, pneumatiky a stavebný odpad. Ing. Petronela Vižďáková ďalej informovala komisiu, že odpad vyvezený z veľkoobjemných kontajnerov je v prepočte na 1 tonu drahší, ako odpad, ktorý občania privezú priamo na zberný dvor. Z toho dôvodu treba apelovať hlavne na občanov, ktorí vozia odpad do veľkoobjemných kontajnerov autom, aby ho odviezli priamo na zberný dvor. Na zbernom dvore sa platí len za drobný stavebný odpad.

Počas monitoringu jarného upratovania boli identifikované aj kontajnery, ktoré sa napĺňali zo všetkých najviac. Boli to kontajnery na ul. Murgašova, Vlčanská, Váhová, Hlboká, Hospodárska a Bernoláková.

 

UZNESENIE č. IV/2

Komisia odporúča mestu:

- jednotlivé obvody mesta rozdeliť počas jarného resp. jesenného upratovania na najmenej 2 časti,

- znížiť počet rozmiestnených kontajnerov v jednotlivých častiach,

- obmedziť čas vyloženia kontajnerov na 1 deň v čase od 9.00 h do 18.00 h,

- zabezpečiť dozor pri každý kontajner, ktorý by upozorňoval občanov v prípade vyhadzovania odpadu, ktorý tam nepatrí,

- umiestniť kontajnery do osídlených častí, ideálne v dosahu kamerového systému.

 

4.Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš položil otázku ohľadom plánovanej výstavby polopodzemných kontajnerov v meste. Komisia po predchádzajúcom zasadnutí odporučila mestu, že by bolo vhodné uprednostniť výstavbu na ul. L. Novomestského, P. Pázmaňa a Okružná i napriek tomu, že sú pripravené projekty pre výstavbu polopodzemných kontajnerov pre mestskú časť II. Bolo prisľúbené, že v roku 2021 sa vypracuje projektová dokumentácia pre spomínané ulice a výstavba prebehne v roku 2022.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš ďalej informoval členov komisie, že v termíne do 30.06.2021 je potrebné predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2021.

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o mobilnom zbere olejov, ktorý sa uskutočnil v meste 31.05.2021. Zber prebiehal podľa harmonogramu, na 6 miestach v Šali a na 3 miestach v mestskej časti Veča. Občania tento zber chválili a privítali by ho v častejších intervaloch, s čím súhlasí aj komisia, keďže mesto nemá žiadne náklady spojené s týmto zberom.

 

5.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                           predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Martin Klačko