Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.04.2021 - 09:36  //  aktualizácia: 21.04.2021 - 09:37  //  zobrazené: 1421

03/2021 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 21.04.2021

Z á p i s n i c a  z 3. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 04. 2021

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková,  Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomná:  PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  (ospravedlnená)

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

  1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 3/2021, č. 4/2021

 

3. Bytové otázky

           

  1. Obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č. 7 na 3. poschodí, na ul. Hlavná 95 v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:10; za: 10.

 

Uznesenie č. 5/2021

  1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 3 – izbového bytu č. 7 na 3. poschodí,          na ul. Hlavná 95  v Šali,
  2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa       Mgr. Miroslave Matúšovej, trvale bytom Trenčín, Stromová 20.

 

 

  1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Mgr. Miroslavy Matúšovej.

 

Komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala a prijala uznesenie č. 5/2021 s ohľadom na § 4 ods. 7 písm. b) VZN 9/2015, ktorý umožňuje pridelenie bytu do nájmu pre osobu, ktorá sa významným  spôsobom  vo verejnom záujme podieľa v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej alebo inej spoločenskej oblasti na rozvoji mesta a jeho občanov. Keďže žiadateľka je učiteľkou na ZŠ v Šali a rovnako s ohľadom na rodinnú situáciu žiadateľky, komisia v uvedenom uznesení odporučila primátorovi mesta pridelenie bytu žiadateľke.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu tajomníčka komisie informovala členov komisie o elektronickom podnete pána  Miroslava Demína, ktorým chcel informovať členov komisie o pánovi bez domova, ktorý obýva tzv. „trafostanicu“. Tento objekt je národnou kultúrnou pamiatkou, a preto by v spolupráci s MsKS a komisiou kultúry a cestovného ruchu mal byť tento objekt a jeho okolie zveľadené. Tajomníčka komisie a súčasne referentka sociálneho referátu ďalej informovala členov komisie, že tento podnet, ktorým chcel pán Demín pomôcť riešeniu sociálnej situácie pánovi bez domova, postúpila terénnym sociálnym pracovníkom, ktorý pracujú s danou cieľovou skupinou a ponúkli mu riešenie jeho sociálnej situácie.

 

Ďalej sa komisia v tomto bode programu zaoberala podnetom členky komisie, ktorým upriamila pozornosť na vydokladovanie uhradených záväzkov voči mestu od uchádzačov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné aby spoločnosť MeT Šaľa, spol. s. r. o.  vykonala dôslednú kontrolu uchádzačov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu               vo vlastníctve mesta Šaľa, a to najmä z dôvodu, či nie sú daňovými dlžníkmi voči mestu Šaľa.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:10; za: 10.

 

Uznesenie č. 6/2021

a) komisia odporúča spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o. vykonať kontrolu daňových dlžníkov v zozname uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 20. 04. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie