Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.10.2021 - 09:08  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:08  //  zobrazené: 310

03/2021 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 28.09.2021

Z á p i s n i c a  č. 03/2021

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 28. septembra 2021 (utorok) o 16,00 h v budove MsÚ v Šali

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Miroslav Demín, Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomní: Mgr. Mária Farkašová - ospravedlnená, Mgr. Peter Buday, PhD. - ospravedlnený, Mgr. Alena Demková - ospravedlnená, Ing. Milica Kováčová Karlubíková - ospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.  - ospravedlnená, Mgr. Roman Hatala - ospravedlnený, Ing. Elena Matajsová - ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie

2.Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

 1. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – Ing. Elena Matajsová

4.Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí v mesiacoch jún - august 2021 – Ing. František Botka

5.Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci september 2021 – Ing. František Botka,

 1. TČR 2021 – príprava na ďalší ročník Mgr. Miroslav Demín, členovia komisie
 2. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 3. VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín
 4. Interpelácie v rámci 2. zasadnutia MsZ v Šali (viď. príloha) – Ing. Gabriela Lacková
 5. Rôzne
 6. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Roman Hatala, ref. MsKS

-      Ing. Elena Matajsová, ref. pre investičnú činnosť

 

 

Priebeh zasadnutia:

1.Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí komisie prizvaných hostí a všetkých prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 6 členov komisie,  predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania dostali členovia komisie elektronicky. Prítomní členovia súhlasili s programom, zasadnutie sa nieslo v súlade s ním.

 

 

2.Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:

Uznesenie 2/02/2021: Predseda komisie nezisťoval ďalší postup ohľadom inštalácie 3D nápisu Veče nakoľko mu Ing. Vladimír Vicena doteraz nezaslal vizualizáciu nápisu. Plnenie uznesenia sa presúva.

 

 

3.Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – Ing. Elena Matajsová

Ing. Elena Matajsová sa z rokovania komisie ospravedlnila.

 

 

4.Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí v mesiacoch jún - august 2021 – Ing. František Botka

Ing. František Botka informoval prítomných, že počas Kultúrneho leta 2021 sa uskutočnilo 9 koncertov a jedno divadelné predstavenie na nádvorí kaštieľa s celkovým  počtom divákov 1332. Vystúpili: Robo Opatovský, Dorota Nvotová, Barbara Weiss, Kapela Dora, Ľudová hudba Kotlárovci, La Rosa, Kristína Uhlíková & Juraj Janík, Azucar Cubana, Celkom malé divadlo s hrou Návšteva mladej dámy a Koncert žiakov Rity Záležákovej. Počas celého leta sa v piatky a soboty uskutočňovalo premietanie filmov na amfiteátri. Bolo premietnutých 17 filmov s celkovým počtom divákov 4198.

 

Uznesenie 1/03/2021: Komisia berie na vedomie vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí v mesiacoch jún – august 2021.

 

 

5.Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci september 2021 – Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o 6. ročníku súťaže Víno Terra Wag – Šaľa 2021, ktorej organizátorom bolo mesto Šaľa, zastúpené primátorom Mgr. Jozefom Belickým. Odborná degustácia prihlásených vzoriek vín sa uskutočnila 29.7.2021. Prihlásilo sa 56 vystavovateľov s počtom vzoriek 220. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, vína posudzovalo päť degustačných komisií. Verejná degustácia vín sa uskutočnila v dňoch 10. a 11.9.2021 na nádvorí kaštieľa v Šali. Degustácia bola prvý krát na nádvorí kaštieľa a návštevníci voľbu uvedeného priestoru hodnotili veľmi pozitívne.

Vedúci MsKS Ing. František Botka informoval členov komisie o uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatiach v septembri 2021: Šalianske hody na amfiteátri spojené s Verejnou ochutnávkou súťažných vín Víno Terra Wag na nádvorí kaštieľa, Klubová výstava fotografov v priestoroch KS Večierka, Večer s astronómiou v KS Večierka v spolupráci s KOS Nitra, otvorenie kurzov v KD Veča, 30. výročie založenia MsP...

Program Šalianskych hodov bol bohatý, zameraný na všetky vekové kategórie. Okrem profesionálnych umelcov vystúpili naše domáce súbory: TK JUPMING, BS Materinky, FS Šaľan a tiež súbory z družobných miest. Podujatie sa vydarilo, ohlasy z verejnosti boli prevažne pozitívne.

Predseda komisie poďakoval Ing. Martine Čižmárikovej a kolektívu MsKS pod vedením Ing. Františka Botku za program počas hodového víkendu.

 

Uznesenie 2/03/2021: Komisia odporúča aj v budúcnosti realizovať Verejnú ochutnávku súťažných vín Víno Terra Wag na nádvorí kaštieľa.

 

Uznesenie 3/03/2021: Komisia odporúča aj v budúcnosti ponechať termín mestských slávností v mesiaci september v čase hodov.

 

Uznesenie 4/03/2021: Komisia berie na vedomie informácie o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci september 2021.

 

 

6.TČR 2021 – príprava na ďalší ročník Mgr. Miroslav Demín, členovia komisie

Mgr. Miroslav Demín navrhol, aby sa Slávnostné odovzdávanie ocenení Tvorivý čin roka 2021 aj na budúci rok konalo v rovnakom termíne ako tento rok, súčasne so otvorením Kultúrneho leta 2022 na nádvorí kaštieľa. V januári 2022 sa zverejní výzva s termínom uzávierky podávania návrhov do konca apríla 2022.

 

Uznesenie 5/03/2021: Komisia  odporúča zachovanie termínu odovzdávania ocenení TČR 2021 ako súčasť programu otvorenia Kultúrneho leta 2022.

 

 

7.Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala

Mgr. Miroslav Demín uviedol, že predovšetkým je potrebné zmapovať stav pamiatok a pamätihodností na základe čoho sa stanoví harmonogram rekonštrukčných prác a finančný rozpočet na ich krytie. Ďalej bude potrebné vytvoriť jednotný spôsob ich označenia (stojan, funkčný QR kód...) a tiež osvetlenie.

 

Uznesenie 6/03/2021: Komisia súhlasí s názorom Mgr. Miroslava Demína ohľadne pamiatok a pamätihodností  a odporúča postupovať v súlade s ním.

 

 

8.VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín

Po krátkej diskusii sa členovia komisie dohodli, že na začiatok bude vytvorená trojčlenná skupina v zostave: Mgr. Miroslav Demín, Peter Hlavatý a Mgr. Roman Hatala. Táto skupina spoločne aj s inými odborníkmi prizvanými na spoluprácu, začne pracovať na novelizácii VZN, napr.: doplnenie zoznamu pamiatok a pamätihodností, spôsobe a forme ich označenia...

 

Uznesenie 7/03/2021: Komisia  odporúča vytvorenie trojčlennej skupiny, ktorá začne pracovať na zmene a doplnení VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností.

 

 

9.Interpelácie v rámci 2. zasadnutia MsZ v Šali  – Ing. Gabriela Lacková

Členovia sa na podnet Ing. Gabriely Lackovej venovali interpeláciám, ktorých riešenie je v kompetencii komisie. Sú to interpelácie č.1, 2, 7, 11 a 18.

 

Interpelácia č. 1. – umiestnenie pamätných tabúľ na budove MsÚ

 

Uznesenie 8/03/2021: Komisia  odporúča  predsedovi komisie zistiť aktuálny stav kiosku vedľa MsÚ a navrhuje uvedený priestor využiť na umiestnenie pamätných tabúľ.

 

Interpelácia č. 2 . – umiestnenie sochy Mgr. art. Andreja Csillaga

 

Uznesenie 9/03/2021: Komisia  odporúča  predsedovi komisie zistiť, či prebehla konzultácia Mgr. art. Andreja Csillaga  s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým o umiestnení sochy.

 

Interpelácia č. 7. – zriadenie komisie pre pamätihodnosti mesta

 

Platí prijaté Uznesenie 7/03/2021.

 

Interpelácia č. 11. – Súpis pamätihodností mesta Šaľa

 

Komisia neprijala k tejto interpelácii žiadne uznesenie, nakoľko Súpis pamätihodností mesta Šaľa  je verejne dostupný na webe mesta.

 

Interpelácia č. 18. – rekonštrukcia technickej pamiatky Trafostanice na Kráľovskej ulici.

 

Komisia neprijala k tejto interpelácii žiadne uznesenie, nakoľko mesto Šaľa nie je vlastníkom technickej pamiatky.

 

 

10.Rôzne

p. Peter Hlavatý:

 • Skontaktovať sa s p. Miroslavom Regítkom ohľadne realizácie ilustrácií na 3D nápise mesta ŠAĽA – realizácia v marci 2022. Námetom by mohlo byť napr. 1020 výročie prvej písomnej zmienky o Šali.
 • Osloviť miestny farský úrad na spoluprácu pri záchrane pamiatok a pamätihodností v meste.

 

Uznesenie 10/03/2021: Komisia odporúča predsedovi komisie o zistených skutočnostiach informovať členov komisie na budúcom zasadnutí.

 

p. Marek Molnár:

 • Informoval prítomných, že do Súťaže vo varení leča Večafest pred KD Veča sa zapojilo 6 tímov. Bola tam výborná atmosféra, ľudia sa bavili.

 

Ing. Martina Čižmáriková

 • Informovala prítomných, že pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Združenia ZPOZ získala celoslovenské ocenenie Zlaté srdce Ing. Alžbeta Sedliačiková za jej dlhoročnú obetavú prácu. Cenu si prevzala v piatok 24.9.2021 v Banskej Bystrici.
 • 11. novembra – Deň vojnových veteránov.

 

Ing. Gabriela Lacková

 • Prezentovala návrh textu na pamätnú tabuľu pomníka SNP na Dolnej ulici.

 

Uznesenie 11/03/2021: Komisia odporúča zaoberať sa návrhom Ing. Gabriely Lackovej po schválení jednotného spôsobu označovania pamiatok a pamätihodností mesta.

 

 

11.Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť na zasadnutí.

 

 

Šaľa, 28.9.2021

 

zapísal: Jozefína Karlubíková

  tajomníčka komisie

Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

Na vedomie:

1.primátor mesta

2.oddelenie organizačné a správne MsÚ

3.predseda a členovia komisie

4.tajomníčka komisie

5.vedúci MsKS - Ing. František Botka

6.referent pre kultúru a šport -  Ing. Martina Čižmáriková

7.referent MsKS - Mgr. Roman Hatala

referent pre investič