Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2020 - 09:12  //  aktualizácia: 25.06.2020 - 09:12  //  zobrazené: 1314

03/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 16.06.2020

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 03/2020 | dátum konania: 16.06.2020

 

Prítomní:

Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši  Ing. Marián Antal, Ing.arch. Viktor Becker,
Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: -

Hostia:

Doc.Ing. Tibor Schlosser, CsC.

Pracovný tím spracovateľa Územného generelu dopravy podľa Prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy (ÚDG)  mesta Šaľa – Spracovateľ: Katedra Dopravných stavieb, SvF STU Bratislava, Ing. Schlosser
  2. Diskusia
  3. Prerokovanie Materiálov MsZ vecne príslušných tém

 

 

Bod č.1:

Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy  mesta Šaľa

Spracovateľ: Katedra Dopravných stavieb, SvF STU Bratislava, Doc. Ing. Schlosser, CsC.

 

Okruhy problematiky dopravy v meste, ktorézaujímali a navrhli predstaviť v prezentácii

členovia komisie

- stručný prehľad  riešených okruhov v ÚGD

- krátke zhrnutie výsledkov analýzy jednotlivých častí

- sústrediť sa na výsledky a návrhy do budúcnosti

- ako vidí nezávislý odborník - spracovateľ UGD,  možnosti rozvoja - konkrétne riešenia dopravnej  sieti, s etapizáciou a odhadovanými nákladmi a určením priorít

- občanov zaujíma ako riešiť cyklotrasy v meste

- občanov zaujíma parkovanie, parkovacia politika

 

Ing. T. Schlosser spracovateľ ÚG Dopravy v meste Šaľa v pripravených slaidoch prezentácie predstavil hlavné okruhy riešených úloh v Územnom genereli dopravy (UGD). Skladba inžiniersko – dopravnej dokumentácie je určená v technických podmienkach (Inštrukcia o dopravno-inž. dokumentácii TP1/2012). V UGD sa spracovatelia snažili dodržať Európske predpisy – Plán udržateľnej mobility (PUM), a zároveň technické normy STN na projektovanie ciest. Terminológia PUM sa líši od terminológie nášho Stavebného zákona.

Obsah UGD v meste Šaľa:

1.Terminologia

2.Cieľ a metodika spracovanie

3.Analýza súčasného stavu

4.Verejné priestory

5.Cyklistická doprava

6.Dopravná politika parkovania

7.Návrh a prognóza UGD

8.Dopravný model

9.Použitá literatúra

 

Nastolené  otázky:

-ako zastaviť negatívne javy v dopravnej obsluhe

-ako definovať dopravné vzťahy

-návrhy riešení  vytvorili v UGD

Riešenia:

1.dopravné modelovanie a scenáre – návrh siete

2.Mestské komunikácie

3.Verejné hromadná doprava

4.Statická doprava

5.Cyklistická doprava

 

V prezentácii odznelo:

-obchvat zníži vozidlá na moste zo súčasných 27.000 voz/deň o cca 30%. Pri súčasnom trende v r. 2040 je predpoklad, že na moste bude rovnaká situácia. Je snaha udržať na moste dennú intenzitu na 20.000 voz/deň. Preto navrhli v UGD Južný obchvat mesta v roku 2040.

Spracovatelia majú pripravené  roky  2020, 2025, 2030, 2040. Musia sa dodržiavať princípy nového urbanizmu. V UGD zatriedili mestské komunikácie do funkčných skupín a tried. Chceli vytvoriť mestský bulvár (ul. SNP smerom na most),  ale sa nedá vytvoriť.

Zatriedili ulice na Bytové, Multifunkčné, Školské.

Bytové ulice

-zastávka do 10 -15 min chôdzou, vytvoriť zóny „30“ km, vytvoriť podmienky pre alternatívne druhy dopravy (napr. aj kolobežky)

Autá musia parkovať na svojom pozemku. V Šali sú úzke IBV ulice, prebudované zo záhrad, potrebné zaviesť jednosmerky. 

Multifunkčné ulice

-orientovať stavby tak, aby ľudia prichádzali pešo (napr. OC na Kráľovskej ul. otvoriť zo strany sídliska)

Školské ulice

-prvok upokojenia dopravy od školy 20m, na dvoroch škôl vytvoriť priestor na odkladanie bicyklov.

Ďalší riešený okruh je Verejná hromadná doprava – nedostatočne obsadená, zvládlo by ju cca 4-5 vozidiel, doporučujú prepojiť aj priečne ulice. Dostupnosť zastávok je dobrá, ale je málo atraktívny harmonogram jázd. Doporučujú menšie vozidlá, hustejší interval jázd
a v budúcnosti rozšíriť obsluhované územia – sídlisko Váh, nové lokality IBV – rodinné domy.

Parkovacia politika: mesto nemá systém parkovania, treba navrhnúť zóny, spraviť poriadok postupne, ale rýchlo, vo všetkých zónach, lebo z vyriešenej zóny sa problém presunie do ďalšej, neriešenej zóny.

Konkrétna parkovacia politika je už samostatný projekt. Zdroj príjmov nie je parkovné,
ale pokuty za nesprávne parkovanie. Je nutné zadefinovať pravidlá, ale bez výnimiek. Parkovacia politika nebude fungovať, ak sa budú robiť výnimky.

Návrh VZN – vytypovať 3-4 zóny, dať spraviť projektovú dokumentáciu. Prvé auto parkuje  zadarmo, ďalšie autá sú spoplatnené.

Cyklisti – podiel na doprave majú len 4,4%. V roku 2030 môže podiel stúpnuť na 7%. Je potrebné vytvoriť zóny 30km/h, prvky upokojenia, budovať stojany na bicykle, rozvíjať bikesharing (zdieľanie – požičiavanie spoločných bicyklov).

 

Bod č. 2:  

Diskusia

 

Ing. Schlosser: o obsahovej štruktúre generelu hovorí TP 04.

Ak chce mesto dať doplniť pripomienky, je potrebné odvolať sa na konkrétnu kapitolu, odsek a doplniť  formuláciu.

Na základe pripomienok sa môže pripraviť  Doplnok k ÚGD.

ÚGD  je strategický dokument, je na poslancoch akú časť z ÚGD zozáväznia.

ÚGD je podkladom pre ÚPN mesta. ÚPN mesta zakreslí verejnoprospešné stavby,aj komunikácie

ÚGD – mapuje skutočnosť, robí model, pripraví prognózu

 

Otázka: Nový obvod vo Veči – Večianska tabuľa a dopravné napojenie

Veča – mesto zadefinuje typ ulice, či bytová, alebo multifunkčná – na ulici sa nemôže parkovať, len na vlastnom pozemku. Nový obvod na Večianskej tabuli bude napojený
len na Trnoveckú ul., na Komenského ul. bude len pešia doprava, cyklisti a záchranný systém 112. V budúcnosti sa posilní  Verejná Hromadná Doprava na ul. Fr.Kráľa, na Komenského ul., tým sa odbúra časť individuálnej automobilovej dopravy.

 

Otázka verejnosti: Štúrova ul. – je potrebné odbremeniť dopravu na Štúrovej ul. Obyvatelia lokality nevidia riešenie v ÚDG, ktoré by bolo v prospech obyvateľov.

Odpoveď: ÚDG  rieši prioritne  problémy týkajúce sa väčšiny obyvateľov.

 

Otázky a Pripomienky:

 

V bode č. 8 – Dopravný model

 

Predložený ÚGD je obsiahly dokument, ale chýba akoby koncepčnosť, prehľadnosť riešenia.

-Doplniť problémový výkres konkrétnych kritických bodov v súčasnosti - prehľadné posúdenie  v grafickej a textovej časti  a doplniť konkrétny návrh riešenia kritických bodov, aby mesto vedelo, že ak ich nebude riešiť, čo sa stane, kde skolabuje doprava.  

-Doplniť Etapizáciu kritických bodov po 2025, 2030, 2040, graficky  a v texte tak, aby mohli byť podkladom pre ÚPN mesta, kde určiť stavebnú uzáveru, aby zostal voľný priestor a mohli sa v budúcnosti vybudovať verejnoprospešné stavby, napr. nová komunikácia, alebo mimoúrovňový nadjaz alebo podjazd nad železnicou.

-Chýba etapizácia -  postupnosť krokov, v grafickej a textovej časti, ako postupovať v budúcnosti pri budovaní dopravnej siete mesta a blízkeho okolia po zohľadnení rozvoja mesta. 

-Chýba vyjadrenie odporúčaní a opatrení a etapizácia kľúčových bodov pre rozvoj mesta.

-Chýba napríklad návrh riešení pri železnici, ako prejsť k novému cintorínu, alebo ako pripojiť Jozefov - športový areál.

-Chýba bilancia parkovacích miest – prognóza v r. 2025, 2030, 2040.

 

Po ukončení diskusie Komisia hlasovala:

 

Členovia komisie berú na vedomie odprezentovaný Územný generel dopravy mesta Šaľa:

Prítomní: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Bod č. 3:

Prerokovanie Materiálov MsZ vecne príslušných tém

 

V krátkosti sa komisia oboznámila so zverejnenými zámermi mesta o prenájme a zámene majetku mesta. Komisia  hlasovala len o zámere prenájmu majetku mesta -  pozemku
vo vlastníctve mesta na Jesenského ul, žiadateľ Tomáš Šíma, účel prenájmu – parkovanie a vjazd do objektu budúcej prevádzky a bývania.

Podľa ÚPN a ÚGD má  vlastník nehnuteľnosti prioritne zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku. V týchto intenciách členovia hlasovali o prenájme mestského pozemku.

Komisia hlasovala o prenájme pozemku:

Prítomní: 11

Za: 1

Proti: 7

Zdržal sa: 3

 

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá