Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.06.2010 - 08:46  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:30  //  zobrazené: 1459

03/2010 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 03m/2010  |  dátum konania: 27.05.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo:
Počet neprítomných: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Prerokovanie pozastaveného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2010 – XIII. zo dňa 13. mája 2010 (vo veci schváleného prenájmu pozemku za účelom vybudovania letnej terasy pre Patrika Poláka, Nádražná č. 710/1, Šaľa)

Hlasovanie o Uznesení č. 3/2010 – XIII., ktoré bolo prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ dňa 13. 05. 2010 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením - terasa,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o podnikateľa, ktorý má  na území mesta niekoľko prevádzok, zamestnáva cca 60 ľudí z mesta Šaľa, nikdy s ním neboli problémy a predmetný pozemok je v priamom susedstve s jeho nehnuteľnosťou,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 922/1 o výmere 240 m2, za účelom vybudovania letnej terasy k objektu vo vlastníctve žiadateľa, na ul. Budovateľskej v Šali, v cene
3,983 eur/m2/rok, t. j. spolu v sume 955,92 eur/rok, pre Patrika Poláka, so sídlom v Šali, Nádražná č. 710/1, IČO: 34 758 691.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Mestské zastupiteľstvo v Šali   p o t v r d i l o   uznesenie č. 3/2010 – XIII. zo dňa           13. 05. 2010.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy