Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2022 - 09:30  //  aktualizácia: 29.03.2022 - 09:30  //  zobrazené: 940

02/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 17.03.2022

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Marián Antal,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros,  Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. arch. Viktor Becker, Peter Szalay, Ing. Vladimír Vicena

Program:

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Materiál: Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa

Komisia sa oboznámila s predkladaným materiálom. Komisia hlasovala  o jednotlivých návrhoch zmien osobitne.

1.návrh zmeny: Spoločnosť SYNKLAD, s.r.o. Šaľa - Hetméň

V súčasnosti je v ÚPN mesta Šaľa pre danú lokalitu v južnej časti pozemku definované funkčné využitie na rekreáciu a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, v severnej časti pozemku je definovaná produkčná vegetácia. Navrhovateľ  plánuje v danej lokalite realizovať zámer výstavby obytného celku s rôznymi formami bývania v málopodlažnej zástavbe max. do 4NP, vrátane občianskej vybavenosti, so zastavanosťou do 40% a  výrazným zastúpením zelene.

Komisia odporúča, aby navrhovateľ predložil Urbanistickú Štúdiu na územie navrhnuté na zmenu ÚPN, ktorá bude riešiť zastavanosť, napojenie na technickú a dopravnú infraštruktúru. Odporúča podlažnosť max. do 3NP a podporuje výrazné zastúpenie zelene.

Komisia hlasovala o 1. návrhu zmeny:

Prítomní: 7

Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 1. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

2.návrh zmeny: Ing.arch. Pavol Kollár a manž. RNDr. Andrea Kollárová - Hospodárska,Veča

Jedná sa o park  (bývalý Park pri kúrii), v súčasnosti využívaný ako súkromná zeleň, v ÚPN je definované funkčné využívanie ako enviromentálna vegetácia alebo rekreácia a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná príslušná vybavenosť, vyššia vybavenosť s nevyhnutnou väzbou na prírodné prostredie, podlažnosť do 1NP. Navrhovatelia plánujú pripraviť investičný zámer výstavby bývania resp. senior bývania vo forme pavilónov resp. viladomov. Navrhujú zmenu ÚPN na bývanie, resp. prechodné bývanie, nezávadové služby; plochu zelene min. 65%;  výšku zástavby max. 4 nadzemné podlažia.

Komisia odporúča, aby navrhovateľ predložil Urbanistickú Štúdiu na územie navrhnuté na zmenu ÚPN, ktorá bude riešiť zastavanosť, napojenie na technickú a dopravnú infraštruktúru. Odporúča, aby navrhovateľ zachoval čo najväčšie  percentuálne zastúpenie vzrastlej  zelene a odporúča podlažnosť  max do 3NP.

Komisia hlasovala o 2. návrhu zmeny:

Prítomní: 7

Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 2. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

 

3.návrh zmeny: Duslo, a.s.  Fotovoltická elektráreň - Trnovec Amerika   

V súčasnosti je v Územnom pláne pre danú lokalitu definovaná ekostabilizujúca vegetácia, príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná príslušná vybavenosť, rekreácia. Lokalita sa nachádza v prírodnom celku Váh, v biokoridore Trnovec – Amerika. Navrhovateľ plánuje investičný zámer výstavbu OZE (Obnoviteľné zdroje energie)  Fotovoltickú elektráreň. Rozsah záberu územia navrhovateľ Duslo, a.s. upresní počas spracovávania zadania zmien a doplnkov územného plánu.

Navrhovateľ žiada zmenu funkčného a priestorového využitia územia podľa priloženého situačného výkresu,  zmenu regulatívov, ktoré umožnia výstavbu fotovoltickej elektrárne.

Komisia predpokladá, že v procese projektovej prípravy investičného zámeru Fotovoltickej elektrárne budú posúdené vplyvy na životné prostredie a navrhnuté projektové riešenie, ktoré bude dbať na zvýšenú bezpečnosť životného prostredia a šetrnosť voči prírode.

Komisia hlasovala o 3. návrhu zmeny:

Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 3. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

4.návrh zmeny: Odborné zložky mesta – navrhujú zosúladiť a upraviť niektoré detailné podmienky pre funkčné využívanie a priestorové usporiadanie uvedené v textovej a grafickej časti záväznej časti ÚPN:

-Lokalita Šalianska tabuľa pri Kráľovej (pri bývalom družstve pri Kráľovej nad Váhom) upraviť a zosúladiť regulatívy

-Lokalita Šalianska tabuľa pri Váhu (pri bývalom bitúnku) zosúladenie ÚPNZ a ÚPNO

-zaradiť cyklotrasy do všetkých  susediacich okolitých obcí  medzi verejnoprospešné stavby

Komisia odporúča doplniť medzi verejno-prospešné stavby komunikáciu, podľa odborného posúdenia spracovateľa ÚPN mesta Šaľa, ktorou by bol zo Štúrovej ul. dopravne napojený športový areál Jozefov (budúce kúpalisko, športová hala a ostatné športoviská).

Komisia odporúča využiť podklady z dopravného generelu podľa posúdenia spracovateľa ÚPN mesta Šaľa. Ing. K. Szekeres v diskusii navrhol preveriť prepojenie z komunikácie od Galanty na predstaničný priestor a tak obísť centrum mesta; a taktiež zvážiť južný obchvat.

V Lokalite Šalianska tabuľa pri Kráľovej,  v prípade  zmeny funkčného využitia Komisia odporúča preveriť možnosti napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru.

Pri   Lokalite Šalianska tabuľa pri Váhu (pri bývalom bitúnku), upozorňuje na narastajúce preťaženie dopravy na Družstevnej ul. s pribúdajúcou novou výstavbou a na možnosť prepojenia novej lokality komunikáciou smerom na Vinohradnícku ul.  

Komisia hlasovala o 4. návrhu zmeny:

Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 4. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

5.návrh zmeny: Odborné zložky mesta -  navrhujú v lokalite na ľavom brehu rieky Váh v blízkosti cestného mosta, tzv. zimný prístav a juhovýchodne od bývalej reštaurácie Hepaj, posúdiť možnosti využitia územia pre potreby mesta v súlade so životným prostredím.

Komisia žiada pri návrhu využitia lokality, zachovať rekreačnú časť pláže a lesoparku na Večianskej strane Váhu voľne prístupnú širokej verejnosti bez obmedzenia a priestor na prípadný prístav v budúcnosti.

Komisia hlasovala o 5. návrhu zmeny:

Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 5. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

Materiály: vybraté majetkové záležitosti

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

-prevod pozemku vo vlastníctve mesta Jozef Danada a manž. Alžbeta, záhrada, Hliník, Šaľa

-prevod pozemku vo vlastníctve mesta Eduard Rác a manž. Ružena,  Železničná, Šaľa

-návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta -  prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre žiadateľa Miloša Kalabu, v lokalite na ul. Hliník

-návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Ronalda Špendlu pri RD na Dolnej ul. v Šali

Komisia  o hore uvedených materiáloch nehlasovala, keďže o nich hlasovala na minulom zasadnutí; zotrváva na rovnakých stanoviskách. Komisia súhlasí s obsahom  predložených materiálov, ktoré pripravil majetkový referát.  

Komisia sa oboznámila s novými materiálmi majetkových záležitostí a hlasovala o nich.

-návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Martina Pappa a Romana Pappa na ul. Švermova v Šali (bývalý Paladis)

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál - žiadosť o prevod pozemku mesta pre Martina Pappa a Romana Pappa na ul. Švermova v Šali.

-žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve (Pribinovo námestie Veča, bývalý Corgoň) pre žiadateľa MG DEVELOMPMENT ZETA s.r.o. Bratislava, ktorý plánuje výstavbu obchodného centra a parkovanie na vlastnom pozemku. Vecné bremeno bude z dôvodu prístupu ku parkoviskám na svojom pozemku.

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál -  žiadosť o zriadenie vecného bremena pre MG DEVELOMPMENT ZETA s.r.o. Bratislava.

Bod. č. 2 Voľné témy – návrhy na nový PHSR

Mesto bude spracovávať nový plán PHSR. Komisia navrhuje zapracovať do PHSR v budúcom období rozšírenie počtu parkovacích miest progresívnou formou hromadného parkovania ako parkovací dom, hromadné garáže. Navrhuje vybudovať minimálne 1 parkovací dom v Šali a 1 vo Veči. Komisia navrhuje podporiť spôsoby alternatívnej dopravy budovaním cyklotrás v meste a extraviláne, posilnenie MHD (menšie autobusy a kratšie intervaly), čím by sa odbremenila autodoprava. Nájsť spôsob spolufinancovania mesta a podnikateľov,  pri budovaní parkovacích domoch a tiež pri cyklotrasách v nových rozvojových lokalitách developerov. Komisia apeluje a navrhuje dôsledne sa zaoberať technickou a dopravnou infraštruktúrou v meste, nakoľko je v zlom technickom stave a  na hranici kapacitných možností.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá