Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2021 - 14:04  //  aktualizácia: 05.05.2021 - 13:23  //  zobrazené: 1525

02/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 28.04.2021

 

ZÁPISNICA

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA PRI MsZ V ŠALI

 

 

 

Dátum konania: 28.04. 2021

Miesto konania: kongresová sála MsÚ, Šaľa

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:51 hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová, Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová  

Neprítomní: 0

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa
 3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
 4. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ
 5. Informácia o príprave zápisu do MŠ
 6. Informácia o príprave zápisu predškolákov do MŠ
 7. Aktuálne informácie
 8. Diskusia
 9. Záver

 

K bodu 1

Na úvod zasadnutia Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa.

Dôvodom predkladania tohto VZN je povinnosť obce podľa zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určiť výšku dotácie na žiaka ZUŠ, CVČ, MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na krytie nákladov na prevádzku a mzdy. Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité východiskové štatistické údaje o predpokladanom výnose daní z príjmov a určení podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2021.

K návrhu VZN je priložená dôvodová správa, v ktorej je okrem iného uvedená výška objemu finančných prostriedkov z podielových daní určených na originálne kompetencie pre rok 2021. Tieto môže obec prideliť na financovanie školstva ( MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ ). Objem finančných prostriedkov, ktorý dostane obec napočítaný na školské kompetencie, nie je pre obec záväzný.

S konkrétnymi náležitosťami a obsahom návrhu VZN mali možnosť všetci členovia KŠ sa vopred oboznámiť, pracovné materiály im boli zaslané v elektronickej podobe.

 

p. Molnár – opýtal sa, čo sa menilo vo VZN

 

p. Takáčová -  menil sa jednotkový koeficient, v roku 2020 bol na začiatku roka 95,37, potom od marca 2020 sa znížil na 88,8 a začiatkom roka 2021 je jednotkový koeficient (predpokladaný) 91,81. Dôvodom zníženia jednotkového koeficientu je pretrvávajúca koronakríza.

 

K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

Uznesenie č. 1/2/2021: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala a odporúča schváliť VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa na zasadnutí MsZ dňa 13.05. 2021.

 

Hlasovanie Komisia školstva:

Za: 9             Proti: 1                Zdržali sa: 1

 

 

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová oboznámila prítomných členov KŠ s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2021 ( viď Príloha 1 )

 

K Plánu kontrolnej činnosti Komisie školstva na rok 2021 neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

 

K bodu 4

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných o zápise detí do 1. ročníka ZŠ – viď Tabuľku č.1. V tejto tabuľke sú uvedené počty zapísaných detí do 1. ročníka v jednotlivých ZŠ v meste Šaľa zo spádového obvodu, z iného obvodu mesta a z inej obce.

V stĺpci  o počte prijatých detí je porovnanie s počtom zapísaných detí do 1. roč. v školskom roku 2019/2020 a zároveň plniacich si povinnú školskú dochádzku v tomto školskom roku 2020/2021.  V troch základných školách zaznamenali v počte prijatých detí nárast a v troch základných školách pokles počtu detí, ktoré predpokladajú prijať. Celkovo však môžeme konštatovať, že vo všetkých základných školách v meste Šaľa počet detí, ktoré dostanú rozhodnutie o prijatí, vzrástol o 18. To je však predpoklad a tieto zapísané deti, ktoré nemajú odklad, dostanú oficiálne písomné rozhodnutie od riaditeľa školy do  15. júna 2021.

Z celkového počtu 264 zapísaných detí je 116 zo spádového obvodu, 65 z iného obvodu a 83 z inej obce. Žiadosť o odklad bude mať 24 detí a 6 detí bolo nezaškolených.

 

p. Husáriková – predniesla návrh, aby bol urobený ešte prehľad počtu detí zapísaných do 1. ročníka z iného obvodu mesta tak, v ktorom budú uvedené konkrétne počty zapísaných detí z jednotlivých konkrétnych obcí.

 

p. Takáčová – SŠÚ vypracuje prehľad počtu detí zapísaných do 1. ročníka z iného obvodu  mesta z konkrétnych obcí a spätne poskytne o tom informáciu všetkým základným školám v meste Šaľa.

 

Tabuľka č.1

Škola

 

 

P o č e t    d e t  í

Na zápise

Predpoklad

Zo spádového obvodu

Z iného obvodu

mesta

Z inej obce

Prijatí

Žiadosť o odklad

Nezaškolení

ZŠ s MŠ Bernolákova

20

5

7

8

16 (+ 2)

4

0

ZŠ J. Hollého

48

27

14

7

42 (- 6)

6

1

ZŠ s MŠ  J. Murgaša

80

33

19

28

76 (+ 26)

4

0

ZŠ J.C. Hronského

61

38

6

17

57 (+ 6)

4

4

ZŠ Ľ. Štúra

37

9

19

9

35 (- 3)

2

1

ZŠ s MŠ s VJM

18

4

0

14

14 (- 7)

4

0

SPOLU

264

116

65

83

240 (+ 18)

24

6

 

K bodu 5 a 6

Vedúca SŠÚ – p. Takáčová oboznámila všetkých prítomných členov KŠ s prípravou zápisu všetkých detí do MŠ a tiež aj detí, ktoré si od septembra musia plniť povinnú predprimárnu školskú dochádzku. Podmienky prijímania na PPV sú určené v Školskom zákone (245/2008 Z. z. ) podľa § 59, ods. 2.

Termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie je vo všetkých materských školách jednotný, t. j. od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 elektronicky alebo písomne zaslané poštou.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti , pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( §59 školského zákona, ods.2 ), tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov. Deti vo veku od 2 rokov môžu byť prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach.

Všetky podrobné informácie k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ má každá materská škola zverejnené na svojom webovom sídle a tiež vyvesené na viditeľných miestach budovy a areálu MŠ.

 

K bodu 7

Vedúca SŠÚ – p. Takáčová oboznámila všetkých prítomných členov KŠ s aktuálnymi informáciami:

 • Základná škola Jozefa Cígera Hronského vypracovala rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ na výzvu MŠVVaŠ SR. Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. Projekt bol úspešný a škola získala 3000 eur, ktoré budú slúžiť na pokrytie osobných a mzdových nákladov spojených so zabezpečením realizácie tohto projektu.
 • P. Takáčová ďalej informovala prítomných o naplnenosti základných škôl žiakmi 1. a 2. stupňa tak, ako postupne nastupovali do školy po uvoľňovaní opatrení. Prehľadne to vidieť v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2           

Škola

Počet žiakov

13.4.

19.4.

28.4.

1.st.

2.st.

%

1.st.

2.st.

%

1.st.

2.st.

%

ZŠ s MŠ Bernolákova

47

 0

84

41

18

75

50

70

88

ZŠ Jána Hollého

139

 0

84

119

67

76

145

179

88

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša

222

 0

89

220

101

83

198

288

82

ZŠ Ľudovíta Štúra

134

 0

96

133

66

91

131

220

91

ZŠ Jozefa C. Hronského

221

 0

92

220

67

92

186

221

93

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

62

 0

81

61

34

84

66

89

91

SPOLU

825 ž. = 89%

1147 ž. = 85%

1843 ž. = 88%

                       

 

 • Základná škola J. C. Hronského vypracovala projekt na odstránenie havarijného stavu a rekonštrukcie kanalizačných rozvodov a tento projekt s kompletnou posudkovou a projektovou dokumentáciou bude postúpený na Odbor školstva v Nitre do konca apríla 2021.
 • Mesto Šaľa sa na základe § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodlo na zriadení spoločného školského obvodu s obcami Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Diakovce. Dohodou medzi mestom a uvedenými obcami sa určuje pre žiakov z týchto obcí spoločný školský obvod, ktorý tvorí ZŠ  Bernolákova 1; ZŠ Jána Hollého, Hollého 48; ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22; ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2; ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4; ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským-Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P.Pázmaňa 48. Táto dohoda bola súčasťou dôvodovej správy k uzneseniu návrhu VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času pod č. 03/2021. Tento návrh VZN bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 25.03. 2021.

Dohody o zriadení spoločného školského obvodu s obcami Dlhá nad Váhom, Diakovce, Kráľová nad Váhom je už t. č. podpísané.           

 • Štyri materské školy v Šali –  MŠ Hollého, MŠ Budovateľská, MŠ Družstevná, MŠ Okružná – využili navýšený finančný príspevok 900 eur na zakúpenie germicídnych žiaričov ako ochrannej pomôcky proti ochoreniu Covid – 19.
 • Ďalej boli vyčlenené finančné prostriedky na odstránenie závadných herných prvkov pre MŠ 8. mája vo výške 914 eur , na výmenu dvoch vchodových dverí v MŠ Družstevná vo výške 2000 eur ( 1000 eur / 1 dvere) a na odstránenie havarijného stavu – rekonštrukciu bleskozvodu v MŠ P. J. Šafárika vo výške 1200 eur.
 • V ZŠ J. Hollého tiež nastal havarijný stav, príčinou ktorého je porušené tepelné potrubie, v dôsledku čoho uniká denne veľké množstvo vody do zemného podložia. Na opravu tepelného potrubia bude vyčlenených 3000 eur.

 

K bodu 8

 

p. Malárik – od 12.10. 2020 je CVČ zákonne zatvorené z dôvodu šírenia nebezpečného ochorenia Covid – 19 podľa  epidemiologických opatrení  a tým je pozastavená krúžková činnosť. Takto CVČ prichádza o nemalé príjmy, ktorými by vedeli pokryť prevádzkové náklady tohto školského zariadenia. Rozpočet z podielových daní mesta nestačí  na pokrytie prevádzkových nákladov a na mzdy a je potrebné apelovať na štát, aby im kompenzoval chýbajúce mzdové prostriedky.

 

p. Valentínová – aj činnosť tanečného odboru ZUŠ bola pozastavená, nakoľko sa realizovala v prenajatých priestoroch CVČ. Vedenie ZUŠ muselo zainvestovať 5000 eur na zariadenie provizórnej tanečnej sály, aby činnosť tanečného odboru úplne nezanikla.

 

K bodu 9

Ing. Krištof – predseda KŠ poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na zasadnutí komisie školstva a skonštatoval, že zasadnutie skončilo o 16:51 hod.

 

 

                                                                                                           Ing. Marián Krištof                                                                

                                                                                                                 predseda KŠ                                                                           

           

     

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                               Tajomníčka KŠ