Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.05.2021 - 12:00  //  aktualizácia: 12.05.2021 - 15:47  //  zobrazené: 1248

02/2021 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 06.05.2021

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 03/2021 | dátum konania: 06.05.2021

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, , Ing. arch. Andrea Belzárová,, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,Ing. Peter Andráši, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze.

Neprítomní: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Vladimír Vicena

Hostia:

 

Program:

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

2. Voľné témy podľa zváženia členov komisie

3. Diskusia

 

Bod č. 1

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

Komisia sa v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí. O materiáloch komisia nehlasovala.

 • Prenájom plochy 40m2 pre city café, s.r.o. na pešej zóne v CMZ pri súčasnej pivárni.
 • Predaj pozemku na Hollého ul. 154m2 pre Miroslava Sýkoru, jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta, na ktorom má postavenú žiadateľ stavbu
 • Ostatné majetkové záležitosti sa neprejednávali

 

Bod č. 2 a bod č. 3

Voľné témy podľa zváženia členov komisia a diskusia

 

Prebehla voľná diskusia na rôzne témy, ktoré sa týkajú aktuálnej situácie v meste. Komisia sa oboznámila s aktuálnymi investičnými akciami a zámermi na území mesta, ktoré zaujímali členov komisie:

 • Oprava komunikácie na Nitrianskej ul
 • Rekonštrukcia Letného kúpaliska a plavárne
 • Lesopark pri Váhu
 • Rekonštrukcia Kultúrneho domu
 • Predstaničný priestor
 • Stav projektu Obchodné Centrum Retailbox KLM
 • Stav Územného generelu dopravy
 • PPP projekt na opravu miestnych komunikácií

 

V diskusii odznela kritika na organizáciu Opráv komunikácie na Nitrianskej ul. vo Veči. Mesto a kompetentné orgány mali požadovať od SSC opravu počas lock-downu a  organizáciu rekonštrukčných prác tak, aby zohľadňovala špičky dopravy (napr. prestávky v dopravnej špičke), vyznačiť obchádzky a presmerovať dopravu tak, aby kamióny Šaľu obchádzali (napr. zo smeru Kolárovo, mali Šaľu obísť)

Ďalšou témou bola téma kúpaliska a plavárne, z pohľadu náročnosti na prvotné investície a budúcu prevádzku. Mesto by malo zvážiť, či plánovať a rozpracovávať toľko investícií, aby  boli investície zrealizovateľné na komplet aj finančne a nezostali nedokončené. Napr. otázka kúpaliska; ak investor ewia s.r.o.,  poskytne financie 2 mil. eur, za ktoré sa postaví určitá funkčná časť areálu, či mesto bude mať na dobudovanie prístupových komunikácií, parkovania a potom,  po vybudovaní, či bude udržateľné a ziskové prevádzkovanie takého areálu, počas ďalších rokov.

Odznela  tiež otázka plavárne pri Dusle, ktorá  po plánovanej rekonštrukcii strechy, cca za 1 mil eur, čo je získaná dotácia od štátu, si bude žiadať ďalšie, nie malé investície, na dokončenie celkovej rekonštrukcie, aby bola plaváreň funkčná. Ako chce mesto prefinancovať kúpu plavárne a následnú celkovú rekonštrukciu, nielen strechy.

Ďalšia otázka sa týkala Lesoparku, na ktorého revitalizáciu mesto získalo financie z Nórskych fondov. Ako mesto plánuje po vybudovaní akcie, zabezpečiť ochranu a stráženie areálu, aby ho vandali nezničili.

Ohľadom Rekonštrukcie Kultúrneho domu sa členovia pýtali,  či už mesto vie,  koľko budú stáť približne naviac práce. Zatiaľ nie sú vyčíslené. Uvažuje sa aj o rekonštrukcii kúrenia, ktoré nebolo pôvodne zahrnuté do rekonštrukčných prác.

Ďalšia otázka sa týkala informácie ohľadom žiadosti o financovanie Projektu - Predstaničný priestor. Žiadosť bola zamietnutá, ale mesto sa plánuje odvolať a bude sa opätovne snažiť získať finančné prostriedky na Projekt – Predstaničný priestor.

Členovia sa zaujímali, v akom stav je projekt  - Obchodné Centrum Retail box KLM. Momentálne investor upravil PD podľa požiadaviek SSC, a tiež ešte musí doplniť a predložiť na SÚ chýbajúce vyjadrenia dotknutých orgánov.

Ďalšia otázka sa týkala ukončenia Dopravného generelu. Odznela informácia, že budúci týždeň bude stretnutie so spracovateľom na MsÚ. Členovia znovu vyjadrili svoj názor, že Generel dopravy nenaplnil ich očakávania, nenaplnil zadanie. Chýba konkrétne riešenie problémov dopravy v meste a konkrétna parkovacia politika. Generel nespracoval dva varianty riešenia. Variant s obchvatom a nulový variant bez obchvatu, čo sa teraz ukazuje ako opodstatnená požiadavka komisie, keď sa realizácia obchvatu odsúva.

Členovia sa zaujímali, kedy sa začne s PPP projektom? Vyhodnocuje sa súťaž. Členovia upozornili, že vzhľadom na to, že je to veľká investícia mesta, ktorú bude splácať 10 rokov, je potrebný silný stavebný dozor, aby sa práce opráv kontrolovali a vykonali kvalitne.

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá