Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.11.2009 - 13:07  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:10  //  zobrazené: 1366

02/2009 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02m/2009  |  dátum konania: 28.10.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 6/M2/09 - Návrh na zlúčenie termínu konania riadneho a slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v decembri 2009

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo 1/M2/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – hlasovať osobitne o programe č. 9 Vzdelávanie

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – hlasovať o uznesení v znení: mestské zastupiteľstvo schvaľuje v programe číslo 9. Vzdelávanie bežné výdavky 5 501 448 EUR, kapitálové výdavky 797 269 EUR, t. j. spolu 6 298 717 EUR.
Uznesenie č. M2/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
v programe číslo 9. Vzdelávanie bežné výdavky 5 501 448 EUR, kapitálové výdavky 797 269 EUR, t. j. spolu 6 298 717 EUR.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 375 772 EUR
Bežné výdavky:                                         11 942 228 EUR
Rozdiel:                                                          -566 456 EUR

Kapitálové príjmy: 2 495 306 EUR
Kapitálové výdavky:  1 628 354 EUR
Rozdiel: 866 952 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 13 871 078 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 13 570 582 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                               300 496 EUR

Príjmové finančné operácie: 2 139 031 EUR
Výdavkové finančné operácie:             2 439 527 EUR
Rozdiel: - 300 496 EUR

Rozpočet na rok 2009 celkom:
Príjmy celkom: 16 010 109 EUR
Výdavky celkom: 16 010 109 EUR
Rozdiel celkom:                                                                   0 EUR
2. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR,
3. transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR,
4. prijatie prekleňovacieho úveru resp. zvýšenie kontokorentného úveru vo výške
663 000 EUR, na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta Šaľa začiatkom roku 2010, ktorým mesto splatí po prijatí finančných prostriedkov do rozpočtu mesta za odpredaj objektu COV,
C. odporúča
primátorovi mesta Šaľa vykonať rozpočtové opatrenie v zmysle § 12, ods. 1, písm. c)     Rozpočtových pravidiel mesta Šaľa, t.j. viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo 2/M2/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižniceJ. Johanidesa v Šali.“

Uznesenie č. M2/2009 – II. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariana Kántora)
Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu
schvaľuje
transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Uznesenie č. M2/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali.“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa  a okolia 2007-2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 12 189,90 eur.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo 3/M2/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 Operačného programu životné prostredie (Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA  - I. a III. skupina aktivít) za účelom realizácie projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“

Uznesenie č. M2/2009 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara)
Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu
schvaľuje
kapitálový výdavok na projektovú dokumentáciu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ vo výške 33 600 EUR presunom medzi jednotlivými projektovými dokumentáciami v programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola v prvku 1.2.3 Investičné plánovanie.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Uznesenie č. M2/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 za účelom realizácie projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa  a okolia 2007-2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 120 270,54 EUR, pričom
- výška celkových výdavkov na projekt činí 2 405 410,78 EUR
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí 2 405 410,78 EUR
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov činí 120 270,54 EUR
- spôsob financovania projektu - vlastné zdroje.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo 4/M2/09 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 

Uznesenie č. M2/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom a prečítanom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo 5/M2/09 - Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na dobu určitú od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010 

Uznesenie č. M2/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie dočasnej nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na dobu určitú od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010,
B. schvaľuje
zriadenie dočasnej nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na dobu určitú od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Bod číslo 6/M2/09 -  Návrh na zlúčenie termínu konania riadneho a slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v decembri 2009

Uznesenie č. M2/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri 2009,
B. schvaľuje
zlúčenie konania 7. riadneho zasadnutia a slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 10. december 2009 a zmenu termínu zasadnutia mestskej rady zo
dňa 18. novembra 2009 na deň 24. november 2009.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský.

Prílohy