Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.03.2008 - 09:28  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:45  //  zobrazené: 1976

02/2008 zasadnutie komisie kultúry

číslo: 02/2008  |  dátum konania: 05.02.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení : Ladislav Košičár  Mgr.art.Roman Bezák, Mgr. Miroslav Demín

Zasadnutie komisie kultúry otvorila predsedníčka komisie Ing. Erika Velazquézová, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila s programom rokovania. Program zasadnutia bol členmi komisie jednohlasne schválený.

Bod č. 1 Šaliansky Maťko –  príprava podujatia

Informáciu predložil predseda MO Matice Slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel

XV. ročník celonárodného kola súťaže „Šaliansky Maťko J.C.Hronského  - súťaž

v prednese slovenských ľudových povestí sa uskutoční 29.2.2008 v priestoroch kongresovej sály Mestského úradu . Slávnostné otvorenie sa uskutoční  o 8.30 hod, o 11.oo hod je plánované vyhodnotenie súťaže.  13.oo hod spoločenské stretnutie s hosťami. Zo strany MUDr. Svetozára Hikkela bola predložená požiadavka na MsKS vyhotovenia transparentu, a zabezpečenie ľudovej hudby Kotlárovcov. Vedúca MsKS  okrem ľudovej hudby Kotlárovcov   prisĺúbila pomoc,. Na podujatí budú spolupracovať i referát školstva a referát kultúry MsÚ v Šali.

Komisia kultúry prerokovala informatívnu správu o prípravách  XV. ročníka celonárodného kola súťaže Šaliansky Maťko J.C. hronského  súťaž v prednese slovenských ľudových povestí

Informáciu berie na vedomie

Bod č. 2 Informácia o prípravách 895. výročia  od 1.písomnej zmienky o Veči

Komisia kultúry sa zaoberala informatívne s prípravou podujatia 895. výročia od 1.písomnej zmienky o Veči. Členovia komisie predložili svoje návrhy nápady o priebehu podujatia. Na základe vyjadrenia vedúcej  MsKSsú v rokovaní o vystúpeniach jednotlivých skupín. Zámerom MsKS je, aby sa mali možnosť prezentovať i miestne súbory.  Ing.. Velazquézová navrhla pripraviť prezentáciu z histórie Veče formou výstav, gastronómie . Navrhla vytvoriť subkomisiu, ktorá sa bude venovať tradíciám Veče,a  so školami spolupracovať a to inštalovaním spoločnej výstavy ako vyzerala stará Veča.

Komisia kultúry prerokovala prvú vstupnú informáciu o prípravách podujata 895. výročie od 1.písomnej zmienky o Veči. odporúča vytvoriť subkomisiu, ktorá sa bude zaoberať prípravou kultúrno spoločenského podujatia , MsKS na rokovania Komisie kultúry predkladať programové zabezpečenie 895.výročia od 1.písomnej zmienky o Veči.

Bod č. 4. Kultúrne podujatia zo  strany MsKS na február 2008

Informáciu predložila vedúca MsKS Mgr. Ľ.Iványiová.  Program podujatí je zostavený pre deti a dospelých. Pre deti sú tú Detské maškarné bále, Fašiangové veselenie, tvorivé dielne, výroba valentínskych darčekov. Pre dospelých pripravujú  Kurz grafológie, filmové a divadelné  predstavenia. Podrobný rozpis podujatí MsKS zverejňuje na WEB mesta.

Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice

Komisia kultúry prerokovala informáciu o pripravovaných  kultúrnych podujatiach MsKS na mesiac február  informáciu berie na vedomie.

Bod č. 5 Marec – mesiac knihy

Komisiu  kultúry oboznámila M. Lenčéšová ,poverená zastupovaním  vedúcej MsK,

Mestská knižnica na marec pripravila Slávnostný zápis do knižnice, Hodiny informačnej výchovy, tvorivé dielne. Dobre spolupracujú s Materskými školami  kedy deti učia pracovať s knihou, spojené s hrami piesňami. Knižnica  na mesiac marec vyhlasuje „ Amnestiu pre zábudlivcov. O pripravovaných podujatiach knižnica podáva informácie na webových stránkach mesta. Komisia kultúry prerokovala informáciu o pripravovaných podujatiach MsK  na marec

„ Mesiac knihy „ . Informáciu berie na vedomie.

Rôzne

V bode rôznom členovia komisie predložili  nové návrhy na organizovanie slávností 895. výročie Veče, ktoré budú zakomponované do programu a prerokované na marcovom zasadnutí komisie kultúry.

Na záver  zasadnutia predsedníčka komisie kultúry Ing. E. Velazquézová poďakovala prítomným za účasť.