Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 05.04.2007 - 13:55  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:58  //  zobrazené: 1159

02/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02/2007  |  dátum konania: 29.03.2007  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 2. riadneho zasadnutia prijalo nasledovné uznesenia:

I.
K informácií o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 1/1/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. ruší
Uznesenie MsZ č. 5/2006 zo dňa 16.11.2006 v časti XIII. C.1 v znení:
Navrhovať úpravu rozpočtu na rok 2007 a roky 2008 – 2009 tak, aby všetky finančné prostriedky, ktoré mesto dostane z podielu z výnosu z daní FO za školstvo boli v plnej výške použité v školstve.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4

MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,  
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,   
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


II.
K správe z čiastkového výsledku kontroly – materiál A 2/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z čiastkového výsledku kontroly investície „Pešia zóna“,
B. p r i j í m a
výsledky z vykonanej kontroly spolu s prijatými opatreniami.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


III.
K informácii o bezpapierovej samospráve mesta Šaľa – materiál číslo A 3/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali:
A. prerokovalo
informáciu o bezpapierovej samospráve mesta,
B. berie na vedomie
informáciu o bezpapierovej samospráve mesta,
C. odporúča
realizovať 1. fázu bezpapierovej samosprávy mesta,
D. ukladá
spracovať koncepciu rozvoja informačných systémov mesta.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ    Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


IV.
K  návrhu VZN č. 2/2007 o  pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb – materiál číslo B 1/2/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN č. 2/2007 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb,
B. schvaľuje
VZN č. 2/2007 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb so zapracovanými pripomienkami.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


V.
K návrhu Rokovacieho  poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo B 2/2/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali:
A. prerokovalo
návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva ,
B. schvaľuje
rokovací poriadok mestského zastupiteľstva  so zapracovanými pripomienkami.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


VI.
K návrhu organizačnej štruktúry a organizačného poriadku mestského zastupiteľstva a mestského úradu – materiál číslo B 3/2/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku mestského zastupiteľstva a mestského úradu,
B. schvaľuje
organizačnú štruktúru a organizačný poriadok mestského zastupiteľstva a mestského úradu so zapracovanými pripomienkami.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 7
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


VII.
K návrhu zásad informovania v meste  Šaľa – materiál B 4/2/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zásady informovania v meste Šaľa,
B. schvaľuje
zásady informovania v meste Šaľa,
C. ukladá
1. predložiť analýzu efektívnosti informovania na základe týchto zásad,
T: rokovanie MsZ v septembri 2007, Z: Ing. Ladislav Gáll,  prednosta MsÚ
2. predložiť novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa po schválení koncepcie informatizácie samosprávy,
Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora
3. určiť priestor pre fungovanie poslaneckej kancelárie a vytvoriť časový harmonogram dostupnosti priestorov.
T: 3. riadne zasadnutie MsZ, Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4

Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka,  Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


VIII.
K návrhu indikatívnych ponúk na úverové financovanie mesta Šaľa – materiál číslo C1/2/07


A. prerokovalo
indikatívne ponuky na úverové financovanie mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. prijatie úveru na prefinancovanie „Pešej zóny“ vo výške   44 mil. Sk so splatnosťou na 8 rokov,
2. ručenie   mesta Šaľa   za   bankový   úver na   prefinancovanie „Pešej zóny“ formou biankozmenky.

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


IX.
K návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 – materiál číslo C 2/2/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007,

B. schvaľuje
1. presun finančných prostriedkov vo výške 500 tis. z podprogramu 3.  2. Public relation na podprogram 1. 6. Doprava – položka oprava a údržba komunikácií,
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne:

Bežné príjmy: 322 649 tis. Sk
Bežné výdavky: 322 048 tis. Sk
Rozdiel: 601 tis. Sk

Kapitálové príjmy: 20 146 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 56 260 tis. Sk
Rozdiel: - 36 114 tis. Sk    

Príjmové finančné operácie: 46 419 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie: 10 906 tis. Sk
Rozdiel: 35 513 tis. Sk

Celkové príjmy: 389 214 tis. Sk
Celkové výdavky: 389 214 tis. Sk
Rozdiel celkom: 0

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


X.
Majetkové záležitosti1. Takács Karol, Ervín – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – materiál číslo D 1/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul.,
B. schvaľuje
predaj pozemku,  časť parc. č. 3080/237 o výmere cca 24 m2 a časť parc. č. 3080/51 o výmere cca 2 m2, spolu o výmere cca 26 m2 (výmeru upresní GP) v cene 510,- Sk/m2, t.j. spolu cca 13 260 ,- Sk pre Karola Takácsa a Ervína Takácsa, obaja bytom Šaľa, Bernolákova 1841/36.

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Tibor Dubis,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

2. Dezider Klincko a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul. – materiál číslo D 2/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie  pozemku na Dolnej ul.,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku za účelom výstavby hromadných garáží, časť parc. č. 582 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere cca 150 m2 (výmeru upresní GP), v cene 520,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume cca 78.000,- Sk, nasledovne:
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Dezidera Klincka a manž. Kláru, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Ing. Františka Jurášeka a manž. Janu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Ing. Oldřicha Svobodu a manž. Máriu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Alojza Jóbu a manž. Júliu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Ing. Mikuláša Tótha a manž. Máriu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Stanislava Petráša a manž. Marianu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10
- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Mikuláša Petra a manž. Valériu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10.
C. ukladá

vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie statickej dopravy v meste T: 4. riadne zasadnutie MsZ. Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4

Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

3. JUDr. Ivica Urbanová – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul. – materiál číslo D 3/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul.,
B. schvaľuje
predaj pozemku pod garážou, parc. č. 747 v k. ú. Šaľa, o výmere  19 m2, v cene 296,- Sk/m2, t.j.  v celkovej sume 5 624,- Sk pre JUDr. Ivicu Urbanovú, bytom Šaľa, Letná 569/1.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Tibor Dubis,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

4. Ing. Ladislav Laca a manž. Oľga žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ul. – materiál číslo D 5/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ul.,
B. schvaľuje
predaj pozemku,  časť parc. č. 1142/14 v k. ú. Šaľa, o výmere  18 m2, v cene 296,- Sk/m2, t.j.  v celkovej sume 5 328,- Sk pre Ing. Ladislava Lacu a manž. Oľgu, bytom Šaľa, Lesná 11.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. František Botka, 
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

5. Nebytový priestor na ul. M.R. Štefánika – prenájom, resp. odkúpenie nebytového priestoru – materiál číslo D 7/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o prenájom a o odkúpenie nebytových priestorov na ul. M. R. Štefánika,
B. schvaľuje
odpredaj nebytových priestorov v zmysle VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou dražby,
C. ukladá
vyhlásiť dražbu na odpredaj nebytových priestorov na ul. M. R. Štefánika.
T: máj 2007. Z: Ing. Ladislav Gáll,  prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ing. František Botka,  Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

6. TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o prenájom kolkárne – materiál číslo D 8/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom kolkárne za individuálnu cenu,
B. schvaľuje
1. prenájom kolkárne na ul. Hornej v Šali za cenu 5.000,- Sk/rok pre Telovýchovnú jednotu  Slovan Duslo Šaľa,
2.   cenník:
-  pre MsÚ a  mestské organizácie navrhuje využitie 80 h/rok za poplatok 50,- Sk/h
-  školy a CVČ 80 h/rok za poplatok 50,- Sk/h
-  pre iné organizácie a verejnosť 100 h/rok za poplatok 600,- Sk/h,
pričom režijné náklady a náklady na údržbu objektu bude znášať vlastník, t. j. Mesto Šaľa   
a z príjmov  z  prevádzky  na  základe  zápočtu  medzi mestom a TJ Slovan Duslo Šaľa sa  
bude   hradiť   údržba   elektrozar.   stavačov,  resp.   obsluha   technického   zariadenia   a upratovanie,

C. ukladá
vypracovať analýzu priamej a nepriamej podpory športu na území  mesta s vypracovaním jednotných pravidiel podpory športu v meste.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ. Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

7. Roľnícke družstvo Šaľa – stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemkov pri ČOV – materiál číslo D 9/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemkov,
B. schvaľuje
individuálnu cenu za  prenájom pozemkov – poľnohospodársku pôdu, o výmere 67 119 m2  v lokalite  pri ČOV v Šali  v sume 5 885,-Sk/rok  pre  Roľnícke  družstvo  Šaľa, so  sídlom Hviezdoslavova  2, Šaľa, s  ročnou  výpovednou lehotou.

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

8. Návrh ponúk voľných pozemkov v meste Šaľa a spôsob nakladania s nimi – materiál číslo  D 10/2/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo novú filozofiu generálnej ponuky voľných pozemkov v majetku mesta Šaľa,
B. ukladá rozdeliť pozemky v majetku mesta Šaľa na:
1. strategické, ktoré zostanú v majetku mesta,
2. voľné, vhodné na zastavanie v súlade s ÚP
a/ podnikateľskými aktivitami,
b/ garážami,
3. ostatné.
T: 3. riadne zasadnutie MsZ. Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


XI.
K návrhu na zmenu Stanov MeT Šaľa, spol. s r.o. a Zakladateľskej listiny  MeT Šaľa, spol. s r.o. – materiál číslo F 1/2/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Stanov MeT Šaľa, spol. s r.o. a Zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. schvaľuje
Stanovy MeT Šaľa, spol. s r.o. a zmenu Zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. s r.o.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,


XII.
K návrhu na zmenu členov dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o.


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu členov dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. súhlasí aby primátor mesta menoval:
1.  Ing. Štefana Bartošoviča, Ing. Michala Lužicu, Ing. Petra Hollého a Gabrielu Talajkovú za členov dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
2.  Ing. Štefana Bartošoviča predsedom dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
3.  Ing. Ladislava Gálla 3. konateľom MeT Šaľa, spol. s r.o. 

Hlasovanie o menovaní Ing. Štefana Bartošoviča za člena dozornej rady:

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Ing. Michala Lužicu za člena dozornej rady:

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5

Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Ing. Petra Hollého za člena dozornej rady:

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. František Botka,  Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Gabriely Talajkovej za členku dozornej rady:

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 9

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu dozornej rady:

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Ing. Ladislava Gálla, ako 3. konateľa MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Za hlasovalo: 21

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,


XIII.
K návrhu na zmenu členov dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r.o.


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu členov dozornej rady a konateľa MIS Šaľa, spol. s r.o.,
B. poveruje primátora mesta, aby na rokovaní valného zhromaždenia MIS Šaľa, spol. s r. o konanom v máji 2007 navrhol:
1.  odvolanie súčasného konateľa a členov dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r. o. za mesto Šaľa
2.  menovanie  Ing. Jozefa Mečiara  na   funkciu  konateľa  MIS Šaľa,  spol. s r. o.  a   nových členov dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r. o. Ing. Jozefa  Husárika a Ing. Mariána Kántora, za mesto Šaľa.

Hlasovanie o menovaní Ing. Mariána Kántora za člena dozornej rady:

Za hlasovalo: 19

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Ing. Jozefa Husárika za člena dozornej rady:

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o menovaní Ing. Jozefa Mečiara za konateľa MIS spol.  s r.o.:

Za hlasovalo: 16

MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie o uznesení ako celku:

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,


XIV.
K návrhu na odvolanie riaditeľa OSS mesta Šaľa

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odvolanie  riaditeľa OSS mesta Šaľa,
B. súhlasí
1.  s odvolaním Dr. Ľubora Gálla z funkcie riaditeľa OSS mesta Šaľa a s jeho poverením viesť OSS až do ukončenia výberového konania,
2.  s vypísaním výberového konania na funkciu riaditeľa OSS mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová


XV.
K návrhu na odvolanie náčelníka Mestskej polícii v Šali


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odvolanie  náčelníka mestskej polícii
B. súhlasí
1.  s odvolaním kpt. Bc. Petra Krokavca z funkcie náčelníka MsP a s jeho poverením viesť MsP až do ukončenia výberového konania,
2.  s vypísaním výberového konania na funkciu náčelníka MsP v Šali.

Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová

Prílohy