Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.02.2022 - 09:43  //  aktualizácia: 07.02.2022 - 09:44  //  zobrazené: 1248

01/2022 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 26.01.2022

Dátum konania: 26.01. 2022

Miesto konania: kongresová sála na prízemí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:40hod.

 

Prítomní :

Za KŠ – Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová,  PaedDr. Vladimír Takáč,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní - ospravedlnení:

Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák.

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie a privítanie členov KŠ
  2. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
  3. Aktuálne informácie
  4. Diskusia
  5. Záver

 

K bodu 1

Ing. Michal Malárik – v zastúpení za predsedu KŠ privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa. Vedúca SŠÚ vysvetlila dôvody nového všeobecne záväzného nariadenia.

Uznesenie č. 1/1/2022: KŠ pri MsZ v Šali schvaľuje VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa a odporúča ho prerokovať na zasadnutí MsZ dňa 03.02. 2022.

Hlasovanie:

Za: 9            Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných o:

  1. projektoch, ktoré boli v školskom roku 2021/2022 úspešné:

Spolu múdrejší 2 - ZŠ Jozefa Murgaša – 1 050 Eur

Spolu múdrejší 3 – ZŠ Jozefa Murgaša – 3 750 Eur

Múdre hranie 2 – MŠ P. Pázmánya s VJM – 500 Eur

                                MŠ Družstevná – 995 Eur

                                MŠ 8. mája – 1 000 Eur

Pomocný vychovávateľ pre materské školy –

MŠ Družstevná – na rok 2022 – 8 423 Eur (10 mesiacov)

                             na rok 2023 – 5 408 Eur (6 mesiacov)

                             SPOLU – 13 831 Eur

MŠ 8. mája – na rok 2022 – 9 265 Eur (11 mesiacov)

                       na rok 2023 – 7 210 Eur (8 mesiacov)

                       SPOLU – 16 475 Eur

 

  1. o návštevnosti žiakov v ZŠ a detí v MŠ počas pandémie:
  • ZŠ: 30 tried zo 113 je v karanténe – 27%
  • MŠ:  6 tried  z 35 je v karanténe – 17%

Pre porovnanie: v deň nástupu po vianočných prázdninách – dňa 10.01. 2022 boli všetky triedy v ZŠ a MŠ v prevádzke.

 

  1. o príprave nových školských obvodov v meste Šaľa

Vedúca SŠÚ vysvetlila dôvody zmeny v školských obvodoch. Pripravovaný návrh konzultovala aj s p. primátorom Mesta Šaľa a  o tomto návrhu budú rokovať na spoločnom stretnutí s dotknutými stranami – základnými školami.

 

K bodu 4

p. Ing. Psotová – zaujímala sa, či sa na základe uznesenia č.1/4/2021 komisie školstva pri MsZ v Šali zo dňa 16.06. 2021 podarilo získať navýšenie FP do rozpočtu Š a ŠZ na tento rok 2022 v celkovej výške 150 000 Eur.

 

p. Takáčová - tento návrh rozpočtu na rok 2022 bol predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.06. 2021, avšak nebol schválený. I napriek tomu sa Mesto Šaľa snaží zvýšiť finančné prostriedky na kapitálové výdavky, potrebné na realizáciu investičných akcií v Š a ŠZ v roku 2022.

 

K bodu 5

Na záver Ing. Malárik poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ.

 

                                                                            
                                                                                             Ing. Michal Malárik, v z.
                                                                                                                          člen KŠ

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová
                           Tajomníčka KŠ