Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.02.2022 - 10:21  //  aktualizácia: 04.02.2022 - 10:22  //  zobrazené: 1466

01/2022 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 03.12.2021

Dátum: 31. 01. 2022

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Igor Bleho, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Molnár

Neprítomní: Jana Majdlenová, Ing. Tomáš Mészáros

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021 – návrhy mesto Šaľa
 4. Rôzne
 5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na prvom tohtoročnom zasadnutí. Prezentovalo sa 8 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa
24. 01. 2022 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili. Peter Szalay uviedol, že Ing. Patrik Ščasný už nie je členom komisie mládeže a športu, nakoľko podľa rokovacieho programu komisií mestského zastupiteľstva členstvo v komisii automaticky zaniká po troch neúčastiach za sebou (mimo práceneschopnosti).

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 1. 12. 2021 a dodal, že uznesenia boli splnené.  

K bodu 3: Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021 – návrhy mesto Šaľa

Tento rok mesto Šaľa a OATJK (Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa) pripravujú Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2021. Tajomníčka informovala, že dňa 4. 11. 2021 bola uverejnená výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021, na základe ktorej mohli školy, verejnosť, športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa predkladať svoje návrhy do dňa 31. 12. 2021. Na základe došlých návrhov a návrhov členov komisie boli prerokované nasledovné nominácie.

DOSPELÍ A JUNIORI – KOLEKTÍVY

 

 • družstvo mužov – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub Šaľa)
 • družstvo seniorov - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa)
 • družstvo žien – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo Šaľa)

 

DOSPELÍ A JUNIORI – JEDNOTLIVCI

 

 • Lea Hakszer – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP Šaľa)
 • Ladislav Vencel – futbal (navrhovateľ – FK Veča)
 • Tomáš Bogár – hádzaná (navrhovateľ – HKM Slovan Šaľa)
 • Nina Machová – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub Šaľa)
 • Klaudia Kolárovská – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub Šaľa)
 • Peter Alföldi – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub Šaľa)
 • Zuzana Hrašková – plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa)
 • Miroslav Miškovič – športové aktivity (navrhovateľ- mesto Šaľa)
 • Nikola Rácková – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo Šaľa)

 

MLÁDEŽ – KOLEKTÍVY

 

 • družstvo žiačok - hádzaná (navrhovateľ - Gymnázium J. Fándlyho Šaľa)
 • kolektív mladších žiakov U 13 – futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo Šaľa)
 • kolektív prípravka – hádzaná (navrhovateľ HŠK Legends) 
 • kolektív mladších žiakov – hádzaná (navrhovateľ HŠK Legends) 
 • družstvo starších žiačok A – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo Šaľa)                                                    

 

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

 

 • Kristián Maťašovský – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP Šaľa)
 • Katarína Nagyová – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP Šaľa)
 • Sára Nitonová + Mia Spiszáková – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP Šaľa)
 • Filip Bleho  - karate (navrhovateľ - TJ Slovan Duslo Šaľa)  
 • Miroslav Vicena – futbal (navrhovateľ - FK Veča)
 • Lenka Mihová – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub Šaľa)
 • Jakub Kozmer - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa)
 • Benjamin Barczi - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa)
 • Alexandra Slišková - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa)                                                         
 • Katarína Zlatošová - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa
 • Laura Ivanová - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo Šaľa)  
 • Tomáš Straňák - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo Šaľa)  
 • Jakub Krištof - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo Šaľa) 
 • Samuel Kašuba – rýchlostná kanoistika (navrhovateľ – Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa)  
 • Jakub Kuba – hádzaná (navrhovateľ HŠK Legends)  
 • Patrik Pogran – hádzaná (navrhovateľ HŠK Legends) 
 • Dávid Karlubík – tanec (navrhovateľ Tanečný klub JUMPING)  
 • Jakub Huček – tanec (navrhovateľ Tanečný klub JUMPING)  
 • Lea Kmeťková – rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk Šaľa)
 • Šimon Suchý – rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk Šaľa)
 • Nina Gyárfasová – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo Šaľa)                                                    
 •  

TRÉNERI

 

 • Jaroslav Hambalko ml. - taekwondo (navrhovateľ - Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa)                                          
 • Ľudmila Boltenková – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo Šaľa)                                                    
 • Atilla Palinkas – futbal (navrhovateľ – FK Veča)
 • Marián Miškovič – rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk Šaľa)
 • Erika Urbánová - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda Šaľa)                                                         
 • Pavol Šuták – futbal (navrhovateľ – FK Slovan Duslo Šaľa)   
 • Zoltán Bergendi - hádzaná (navrhovateľ HŠK Legends)    

 

FUNKCIONÁRI

 

 • Lucián Kašuba – rýchlostná kanoistika (navrhovateľ - mesto Šaľa)
 • Peter Szalay – hádzaná (navrhovateľ – HKM Slovan Šaľa)
 • Ivan Klinko – futbal (navrhovateľ – FK Slovan Duslo Šaľa)
 • Daniel Szabó – futbal (navrhovateľ – FK Veča)

 

OSOBITNÉ OCENENIA

 

 • Vendelín Sloboda – futbal (navrhovateľ – FK Veča)
 • Miestny kynologický klub Šaľa – kynológia (navrhovateľ Miestny kynologický klub Šaľa)
 • FK Slovan Duslo Šaľa – futbal (navrhovateľ – FK Slovan Duslo Šaľa)
 • Vendelín Hadnaď – mariáš (navrhovateľ Mariášový klub Šaľa – Veča – Nové Zámky)
 •  

Uznesenie 1/3/2022: Komisia mládeže a športu jednomyseľne schvaľuje horeuvedené návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021.

K bodu 4: Rôzne

Komisia mládeže a športu prerokovala možnosť výstavby multifunkčnej športovej haly financovanej z mimorozpočtových zdrojov na základe výzvy zo dňa 28. 12. 2021. Tá je zameraná na podporu amatérskeho športu v regiónoch, bola uverejnená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vďaka nej budú môcť obce a mestá vybudovať pre deti a mládež nové multifunkčné haly , ktoré pomôžu vytvoriť vhodné podmienky pre rôzne športové aktivity.  Na takúto podporu regionálneho rozvoja v oblasti športu bolo vyčlenených 12 miliónov eur. Výška dotácie na jeden projekt môže dosiahnuť maximálne 1,2 milióna eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je 10 %. Do výzvy sa samosprávy môžu zapojiť do konca júna 2022. Nevyhnutnou podmienkou pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vrátane realizačného projektu, ktorú mesto Šaľa nemá. Vzhľadom k tomu, že v budúcnosti

mesto uvažuje o možnej výstavbe novej multifunkčnej športovej haly, čo je taktiež zahrnuté v Koncepcii rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025, kompletná projektová dokumentácia je nutnou požiadavkou pri uchádzaní sa finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov.

Uznesenie 1/4/2022: Komisia mládeže a športu odporúča Mestskému úradu v Šali vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane realizačného projektu v súlade so štúdiou na novú multifunkčnú športovú halu, ktorá bola predstavená členom komisie na ich zasadnutí dňa 29. 4. 2019, nakoľko bez tejto dokumentácie nie je možné žiadať o finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.

 

K bodu 7: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

 

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

 

 

Dátum:            03. 02. 2022