Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.02.2020 - 09:00  //  aktualizácia: 06.02.2020 - 09:01  //  zobrazené: 1502

01/2020 zasadnutie komisie školstva a mestskej školskej rady

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 06.02.2020

Dátum konania: 3. 2. 2020

Miesto konania: zasadačka MsÚ, Šaľa

 

Prítomní : Za KŠ – Ing. Marian Krištof, Miloš Rehák,  Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art.,  Mgr. Mariana Takáčová 

Neprítomní – Ing. Helena Psotová – ospravedlnená, PaedDr. Vladimír Takáč – ospravedlnený, Marek Molnár

Prítomní: Za MsŠR – Ing. Michal Malárik ,Irena Vargová, Mgr. Monika Hamarová,             Mgr. Ľubica Hippová, Viera Kováčová, Mgr. Zita Zaťková, Jana Feketeová, Miloš Rehák,      Ing. Marian Krištof, Mgr. Radka Putzová

Neprítomní: Mgr. Beata Sklenárová

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o možnosti zriadenia súkromnej ZŠ
 3. Plán práce Komisie školstva na rok 2020
 4. Informácia o výsledkoch Testovania 5 - 2019
 5. Aktuálne informácie
 6. Záver

 

Na úvod Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal prítomných a skonštatoval, že Komisia školstva aj Mestská školská rada sú uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová – poverená vedením SŠÚ informovala prítomných  o možnosti zriadenia Súkromnej základnej školy na území mesta Šaľa.

Žiadosť o zriadenie Súkromnej základnej školy na území mesta Šaľa podal
Erik Leitner, konateľ spoločnosti Kreatívne centrum s.r.o., Mestu Šaľa dňa 27.1.2020. Garantom vzdelávania je Mgr. Janka Leitnerová a partnerom v Súkromnej ZŠ Šaľa je Mgr. Katarína Sikoriaková. Súkromnú základnú školu plánuje spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o. zriadiť v priestoroch Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 371/3 v Šali . Súkromná základná škola má byť školou s rodinnou atmosférou, v ktorej bude vytvorený priestor pre deti, ktoré sa nedokázali adaptovať v klasickom školskom systéme, nezvládli časový alebo výkonový tlak, nie sú schopné učiť sa v riadenom procese, ale sú schopné napredovať a vzdelávať sa pri individuálnejšom prístupe v menšom detskom kolektíve. Začiatok vyučovania je naplánovaný na september 2020.

Dôvodová správa viď. Príloha 1

Mgr.Hamarová – V žiadosti sa píše, že ZŠ bude nadväzovať na MŠ. O akú MŠ sa jedná ? ZŠ zabezpečuje povinné plnenie školskej dochádzky a musí sa riadiť štátnym vzdelávacím plánom. Máte vypracovaný vzdelávací plán pre túto ZŠ? Aké bude materiálno technické vybavenie školy? Máte zabezpečenú kvalifikovanosť pedagógov pre tento typ výučby, nakoľko Montessori pedagogika nemá akceptovateľné, potvrdené výsledky v praxi?

Mgr.Leitnerová – V súčasnosti sa u pani Sikoriakovej učia štyri deti, ktoré majú individuálny vzdelávací plán, ale sú zapísané do Rodinnej školy v Banskej Bystrici. Tu vznikla myšlienka

 

 

vytvoriť spoločne s p. Sikoriakovou a Kreatívnym centrom základnú školu , ktorej poskytneme metodickú aj materiálno technickú podporu. Výuka bude prebiehať s využitím Montessori prvkov, ale aj s využitím Hejného metódy, Vysokoefektívneho učenia atď. Škola nebude špeciálnou školou pre deti s vážnymi poruchami učenia, ale budú to deti, ktoré z nejakého dôvodu nezvládnu tempo v tradičnej škole, nezvládnu pracovať pod stresom, vo veľkom kolektíve a potrebujú individuálny prístup. Okrem predpísaných povinných pomôcok budú deti navyše využívať Montessori pomôcky, ktoré budú zabezpečené na vlastné náklady. Nakoľko na Slovensku je málo Montessori pedagógov, poskytujeme vzdelávanie učiteľov v tejto metóde. Nie na každé dieťa funguje tá istá metóda, preto sa zameriavame na individuálny prístup, podľa potreby jednotlivcov.

Mgr. Hamarová – Aj v tradičnej ZŠ sa žiaci môžu individuálne vzdelávať alebo integrovať. Kvalifikovanosť pedagógov je dôležitá, kvôli zabezpečeniu kvality vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho plánu aj kvôli žiakom s určitým handicapom.

Mgr. Leitnerová – V tejto ZŠ nie je potrebný špeciálny pedagóg, len iný prístup k žiakom, nakoľko to nebude špeciálna škola.

p. Leitner – Výhodou je malý kolektív, ktorý vytvorí priestor na vznik emočne stabilného prostredia.

Ing. Krištof – Má Gymnázium J. Fándlyho toľko voľného priestoru na vytvorenie viacerých tried?

Mgr. Sikoriaková – Na prvé roky je na gymnáziu dostatok voľného priestoru a ak bude projekt úspešný a bude záujem zo strany rodičov, budú sa hľadať nové priestory na rozširovanie.

Mgr. Leitnerová – Zámer nie je vybudovať obrovskú školu, ale naopak školu s malým žiackym kolektívom, tzv. školu rodinného typu.

p. Leitner – V pilotnom roku využívame možnosť, že gymnázium poskytne priestor, ale samozrejme nemôže byť v týchto priestoroch škola s deviatimi ročníkmi – v prípade úspechu projektu sa budú hľadať nové priestory.

Ing. Krištof – Čo to bude stáť mesto?

Ing. Leitnerová – Škola bude financovaná z tzv. prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly MV SR. Nakoľko nebudeme prevádzkovať školský klub detí, tu nevznikajú pre mesto žiadne finančné záväzky. Jediný finančný dopad na mesto bude príspevok na školskú jedáleň. Tieto financie by mesto muselo na tieto deti vynaložiť aj keby bol zapísané v inej ZŠ. Lenže ak sa jedná o súkromnú ZŠ mestu vzniká povinnosť poskytnúť financie minimálne v 88% -nej výške. Tu sa dá povedať, že je tu pre mesto úspora vo výške 12% vynaložených prostriedkov oproti bežnej ZŠ.

Mgr. Husáriková – Žiadosť bola doručená 27.1.2020. Je to pomerne krátka doba na posúdenie tak závažnej veci ako je zriadenie novej ZŠ. Nevidím dôvod na zriadenie ZŠ tohto typu, nakoľko na našich bežných ZŠ sú vytvorené všetky podmienky na vzdelávanie detí so ŠVVP. Skôr si myslím, že tieto deti by mali byť začlenené do väčšieho kolektívu, nakoľko je to pre nich viac podnetné prostredie. Naopak v malom priestore by sa mohli cítiť stiesnene. Je v meste potreba vytvoriť takúto ZŠ?

Mgr. Sikoriaková – Z vlastných skúseností môže povedať, že je to potrebné. Táto škola vytvorí priestor pre deti, ktoré z nejakého dôvodu ( možno aj zdravotného ) nemôžu byť začlenené do bežnej triedy. Treba aj týmto deťom umožniť napredovať a to im poskytne práve malý kolektív a individuálny prístup. Deti môžu chodiť zo školy šťastné a s pocitom užitočnosti. Je to celospoločenská potreba vytvárať takéto školy. Týchto škôl nikdy nie je dosť, nakoľko detí s rôznymi potrebami bude len pribúdať. Dovoľme mestu Šaľa, aby mohlo rodičom ponúknuť možnosť voľby vzdelania. Je to na zvážení rodiča akú formu vzdelania si vyberú , len musia mať možnosť vybrať si. Netreba sa báť prirodzeného výberu.

p. Leitner – Pri zápise sa ukáže, koľko rodičov je Šali a okolí, ktorí hľadajú pre svoje dieťa niečo iné, dajme im tú možnosť voľby. Ak Šaľa takúto školu skutočne nepotrebuje, ukáže sa to pri výbere školy.

 

 

 

Uznesenie č. 1/1/2020: KŠ berie na vedomie informáciu o zriadení Súkromnej základnej školy v Šali, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o. Neprijíma k tomuto návrhu žiadne uznesenie, z dôvodu nerozhodného hlasovania.

Hlasovanie Komisia školstva:

Za: 4             Proti: 1               Zdržali sa: 3

 

MsŠR neodporúča zriadenie Súkromnej základnej školy v Šali, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o.

Hlasovanie MsŠR:

Za: 4             Proti: 3                Zdržali sa: 3 

 

K bodu 3

Mgr. Takáčová oboznámila prítomných s Plánom práce KŠ pri MsZ v Šali na rok 2020. Vyzdvihla viaceré ťažiskové úlohy ako: 

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ
 • Testovanie 9-2020
 • Príprava rozpočtu na rok 2021
 • Plán investícií na rok 2021, 2022, 2023
 • Príprava a realizácia školských vzdelávacích a výchovných programov na školách
 • Základné štatistické ukazovatele podľa Eduzberu na šk. rok 2020/2021
 • Správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

Ostatné úlohy sú podrobne rozpísané v Pláne práce KŠ na rok 2020 - viď. Príloha 2

Uznesenie č. 2/1/2020:

KŠ pri MsZ v Šali schvaľuje Plán práce KŠ na rok 2020

Za:  8  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

K bodu 4

Mgr. Takáčová informovala prítomných o výsledkoch Testovania 5-2019.

Výsledky sú výborné, všetky školy sa dostali vo všetkých predmetoch vysoko nad celoslovenský priemer.

 

 

K bodu 5

 • V tomto roku prvý krát je potrebné do marca podať správu na ministerstvo o činnosti  SŠÚ, ktorú vykonával pre obce. Prvým krokom je prihlásenie sa do informačného systému ministerstva vnútra a súčasťou toho je naskenovanie zmluvy o SŠÚ. Zistili sme, že už nie je aktuálna. Je nutné ju doplniť dodatkom o aktuálne informácie a znovu podpísať.
 • 30.1.2020 sa na ZŠ Pázmánya uskutočnila prednáška Ing. Martina Nagya zameraná na využitie a prínos umelej inteligencie v edukačnom systéme Alexa na vyučovanie cudzích jazykov.
 • 5.2.2020 sa uskutoční predstavenie Ako triediť odpad pre deti MŠ a I.stupňa ZŠ.
 • 10. a 11. 2.2020 – sa uskutoční podujatie Javiskový škriatok.
 • Vo februári prebehnú na 10 školách, MŠ a školských zariadeniach voľby do Rady školy –ZŠ Hollého a Štúra, všetky MŠ, ZUŠ a CVČ.
 • Na ZŠ a MŠ budú doplnené kontajnery na separovaný zber: sklo, plasty, papier.
 • V januári sme poslali na OÚ žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie strešnej krytiny na telocvični ZŠ Bernolákova.
 • V priebehu mesiaca rozdáme  školám dotazníky na prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste.
 • Deň učiteľov plánujeme na 6.4.2020.
 • ZŠ J. Murgaša sa zapojila do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Môžu získať troch AU a členov inkluzívneho tímu ( školského psychológa a špeciálneho pedagóga ) Realizátor projektu je MPC Bratislava. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne nenávratný príspevok.
 • Na MŠ Bernolákova bola v októbri vykonaná inšpekcia, ktorá podala podnet na prešetrenie prekročenia počtu detí v triede (23) vzhľadom na schválený prevádzkový poriadok (14) Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

 

 

 

 

 

         Ing. Marián Krištof                                                                Ing. Michal Malárik

               predseda KŠ                                                                           predseda MsŠR

           

 

 

     

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Mariana Takáčová

                               Tajomníčka KŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy