Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.01.2020 - 11:18  //  aktualizácia: 31.01.2020 - 11:19  //  zobrazené: 1014

01/2020 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 23.01.2020

Z á p i s n i c a  č. 01/2020

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 23. januára 2020 (štvrtok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka

 

Neprítomní: Mgr. Mária Farkašová  - ospravedlnená,  Ing. Gabriela Lacková – ospravedlnená, Mgr. Peter Buday PhD. - ospravedlnený, Ing. Martina Čižmáriková - ospravedlnená

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2020 – Ing. František Botka
 4. Informácia o plese mesta 2020 – Ing. František Botka
 5. Informácia o TČR 2019 – Mgr. Miroslav Demín, Peter Hlavatý
 6. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 7. Rôzne
 8. Ukončenie

 

Prizvaní:

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku a prítomných členov komisie. Ospravedlnil Ing. Martinu Čižmárikovú, z ktorou sa dohodol, že bod č. 6. prerokuje s komisiou na základe ňou dodaného písomného materiálu. Prezentovalo sa 8 členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili bez pripomienok a predseda komisie zahájil rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že uznesenia z rokovania komisie konanej dňa 9.12.2019 mali iba informatívny charakter.

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2020 – Ing. František Botka

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac február 2020. MsKS nebude v roku 2020 mesačník Kam v Šali vydávať a distribuovať do domácností, nakoľko pošta zvýšila poštovné o 100%, a taktiež sa bude rekonštruovať DK Šaľa, čím bude aj podstatne menej programu. Z diskusie členov komisie vzišiel návrh, aby MsKS naďalej propagovalo svoju činnosť elektronicky a formou výlepu celomesačného programu. Ďalej informoval, že z KOS Nitra opäť poprosili o pomoc a spoluprácu pri príprave a realizácii podujatia JAVISKOVÝ ŠKRIATOK 2020, regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, ktorá sa bude realizovať 10.-11.2.2020 v DK Šaľa. Poskytujeme im priestory, techniku, technikov, služby technickej prevádzky, organizačnú pomoc Mgr. Romana Hatalu, zabezpečujeme divákov zo škôl na jednotlivé predstavenia. Dňa 9.2.2020 sa uskutoční v Kine DK Šaľa premiéra filmu Sviňa spojená s besedou s tvorcami filmu. MsKS aj tento rok pripravuje podujatie Fašiangy v Šali dňa 21.2.2020, ktorého hlavným koordinátorom je Mgr. Roman Hatala. Podal informácie aj k pripravovanému programu Večianskych slávností a Šalianskeho jarmoku. Členovia komisie znovu diskutovali o mieste konania Večianskych slávností, z čoho vzišiel návrh, aby vedúci MsKS prerokoval s vedením mesta možnosť usporiadať toto podujatie na futbalovom štadióne.

 

Uznesenie 1/01/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o prezentovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci február 2020 a poveruje vedúceho MsKS Ing. Františka Botku prerokovať miesto konania Večianskych slávností s vedením mesta a o výsledku informovať komisiu na budúcom zasadnutí.

 

 

 1. Informácia o plese mesta 2020 – Ing. František Botka

O plese mesta informovali vedúci MsKS Ing. František Botka a predseda komisie Peter Hlavatý. 27. Reprezentačný ples mesta Šaľa sa uskutočnil dňa 17.1.2020 v DK Šaľa, sála bola vypredaná, do tomboly bolo poskytnutých 25 hodnotných cien, výzdoba sa niesla v duchu zimnej krajiny, do tanca hrala živá kapela a DJ, vo foyeri ES a DS hrala ľudová hudba, počas plesu spríjemňoval atmosféru pestrý kultúrny program. Všetko bolo v poriadku. Poďakovali sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii plesu.

 

Uznesenie 2/01/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o uskutočnenom 27. Reprezentačnom plese mesta Šaľa.

 

 

 1. Informácia o TČR 2019 – Mgr. Miroslav Demín, Peter Hlavatý

Predseda komisie Peter Hlavatý a podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín informovali prítomných o priebehu podujatia udeľovania ocenení TČR v oblasti kultúry za rok 2019, ktoré sa konalo 21.1.2020 v DK Šaľa. Ceny boli udelené v piatich kategóriách. Poďakovali všetkým, ktorí sa akýkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii podujatia. Moderovania sa na podnet komisie aj tento rok ujala Mgr. Miloslava Bartíková a opäť ho bravúrne zvládla. Na základe odozvy verejnosti bolo toto podujatie dramaturgicky veľmi dobré, plynulé a asi v takomto formáte sa mohlo konať aj v budúcnosti.

 

Uznesenie 3/01/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o udeľovaní ocenení TČR 2019 a odporúča, aby sa  oceňovanie laureátov za rok 2020 konalo v januári 2021.

 

 

 1. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Peter Hlavatý

Predseda komisie Peter Hlavatý informoval prítomných o Výzve na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 na základe písomného materiálu, ktorý mu poslala elektronicky Ing. Martina Čižmáriková, ktorá sa z rokovania ospravedlnila.

Uviedol nasledovné: Komisia sa na zasadaní dňa 9.12.2019 uzniesla na tom, že výzva bude zverejnená začiatkom januára 2020. Vzhľadom k tomu, že potom nastala potreba zmeniť VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta a prvé rokovanie MsZ sa uskutoční až 6.2.2020, výzva bude uverejnená až po tomto termíne. Termín uzávierky podávania žiadostí 10.4.2020 do 14:00 hodiny zostáva nezmenený. Žiadatelia budú mať aj napriek posunutému termínu takmer dva mesiace na podávanie žiadostí, čo je podľa jej vyjadrenia dostatok času.

Členovia komisie vyjadrili súhlas s prezentovaným odôvodnením.

 

Uznesenie 4/01/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informácie prezentované predsedom komisie Petrom Hlavatým na vedomie a schvaľuje nový termín zverejnenia Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 po schválení VZN MsZ.

 

 

 1. Rôzne

Peter Hlavatý:

 • informoval prítomných, že naďalej beží vyhlásená súťaž „Zapojte sa do tvorby návrhov 3D nápisu Šaľa!“,

Mgr. Miroslav Demín:

 • tento rok sa uskutoční 10. ročník stredoškolskej súťaže  „Esej Jána Johanidesa“ a oslovili ho z Literárneho centra z Bratislavy s prosbou, či by im vedel pomôcť, ako by sa dalo toto podujatie ozvláštniť, navštívi v tejto veci riaditeľku MsKJJ Mgr. Adriánu Gerovú a na budúcom zasadnutí bude komisiu o výsledku informovať.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver uviedol, že nasledujúce rokovanie komisie sa bude konať v mesiaci marec a poďakoval sa prítomným členom komisie za dnešnú účasť.

 

 

Šaľa, 23.1.2020

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                                      predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková