Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 26.08.2008 - 14:01  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 14:03  //  zobrazené: 1404

01/2008 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01m/2008  |  dátum konania: 19.08.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Zaradenie do programu bod č. 3 – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Ul. 8. mája 2, Šaľa - materiál číslo 2/M1/08 

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula

Hlasovanie č. 2
Zaradenie do programu bod č. 2 – Zmena uznesenia č. 4/2008 – VIII. zo dňa 26. 06. 2008

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie o programe ako celku


Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula

Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie


Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Tibor Dubis,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ján Kmeťo,

Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice


Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ján Kmeťo,

Materiál číslo 1/M1/08 - Pozastavenie výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2008 – VIII. zo dňa 26. júna 2008 (vo veci schváleného zmluvného odplatného prevodu nehnuteľností – pozemkov na ul. Kráľovskej v Šali pre spoločnosť KIARAFINANCE s.r.o., Čierna Voda 434, zastúpenú Ladislavom Gasparovicsom)

Hlasovanie o Uznesení č. 4/2008 – VIII., ktoré bolo prijaté na 4. MsZ dňa 26.06.2008 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite na Kráľovskej ul. (parcely sú uvedené v prílohe uznesenia v tab. č. 1), o výmere cca 4 900 m2 (bude upresnená GP), spolu za sumu 14 100 000,- Sk pre spoločnosť KIARAFINANCE s.r.o, zastúpenú Ladislavom Gašparovicsom, so sídlom Čierna Voda 434.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Igor Bečár,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ján Kmeťo,

Mestské zastupiteľstvo v Šali potvrdilo Uznesenie č. 4/2008 – VIII. zo dňa 26.06.2008.

Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2008 – VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa
26. júna 2008 – ústna informácia


Poslanecký návrh Mileny Verešovej – vynechať v návrhu na zmenu Uznesenia č. 4/2008 – VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26. júna 2008 doplnenie bodu D. – MsZ v Šali odporúča  primátorovi mesta aktívne spolupracovať pri realizácii tejto investície.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Mileny Verešovej nebol prijatý.

Uznesenie č. M1/2008 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2008 – VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa
26. júna 2008,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 4/2008 – VIII. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26. júna 2008 tak, že do textu citovaného uznesenia dopĺňa písmeno C. a D. v nasledovnom znení:
C. súhlasí
so zapracovaním zvýšenia investícií do verejných zariadení v súlade s verejným prísľubom spoločnosti KIARAFINANCE, s.r.o. zo dňa 01. 07. 2008 do kúpnej zmluvy medzi Mestom Šaľa a KIARAFINANCE, s.r.o. a to:
1. zvýšenie úrovne investícií do infraštruktúry až na úroveň 7,5 mil. Sk, čo predstavuje nárast oproti hornej hranici uvedenej v pôvodnej ponuke o 2,5 mil. Sk,
2. vybudovanie predĺženia obslužnej komunikácie (Feketeházyho ul.) a jej priameho napojenia na Kráľovskú ulicu v hodnote do 5 mil. Sk.
D. odporúča
primátorovi mesta aktívne spolupracovať pri realizácii tejto investície.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ján Kmeťo,

Materiál číslo 2/M1/08 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Ul. 8. mája 2, Šaľa

Uznesenie č. M1/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Ul. 8. mája č. 2, Šaľa“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu, Ul. 8.mája č. 2, Šaľa, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa  a okolia 2007-2013,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 469 838,24 Sk.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ján Kmeťo,

Prílohy