Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.07.2017 - 11:30  //  aktualizácia: 14.07.2017 - 11:31  //  zobrazené: 304

VV - Zasklenie terasy v polyfunkčnom dome POPLAR súp. č. 2256

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


Ing. Tomáš Keseli, bytom Ul. Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa
(ďalej len "stavebník") podali dňa 28.06.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Zasklenie terasy v polyfunkčnom dome POPLAR súp. č. 2256
na Ul. Budovateľskej v Šali“
(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 816/8 v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Predmetom stavebných úprav je:
- zasklenie terasy rozmerov 7,23 x 1,00 m v byte č. 10, 4. poschodie.
Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.
Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:
Účastníci konania (verejnou vyhláškou)
1. Ing. Tomáš Keseli, Budovateľská č. 2256/42, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256, Šaľa
3. Ing. Vladimír Sivok, Pankúchova 1, 851 01 Bratislava
4. Z-MONT Skalica s.r.o., Mallého 1086/6, 909 01 Skalica

    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie
     Ing. Tomáš Keseli, Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa
- k spisu

 

 

 


                 Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016