Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.07.2017 - 09:20  //  aktualizácia: 17.07.2017 - 09:21  //  zobrazené: 2259

VV - stavebné povolenie Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 13.06.2017 podala spoločnosť

GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť PZ-CONSTRUCT, s.r.o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 832 529
 (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
Polyfunkčný bytový dom PANORAMA
SO 01 Príprava územia
SO 100 Vlastný objekt – Polyfunkčný bytový dom PANORAMA
SO 300 Vodovodná prípojka
SO 400 Kanalizačná prípojka
SO 700 Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra

(ďalej len "stavba"), na Ul. Hollého v Šali m.č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/11 a 3080/12 v katastrálnom území Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaľa ku ktorým má stavebník podnájomný vzťah – zmluva zo dňa 21.03.2017, na účely obchodu a služieb a kancelárií a na parkovanie pre budúcich obyvateľov a majiteľov prenajímateľných priestorov tak, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 25.04.2017 pod č. 15639/2017/SU/1231, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.05.2017.

Stavba obsahuje:
 Šesťpodlažný polyfunkčný bytový dom obdĺžnikového pôdorysného tvaru, podpivničený, s plochou strechou. Súčasťou stavby bude parkovanie pre budúcich obyvateľov a majiteľov priestorov obchodu, služieb a kancelárií. Stavba bude napojená na komunikácie Ul. Hollého a Ul. Fr. Kráľa.

SO  01   Príprava územia
 Na pozemku sa nachádza rozostavaná stavba "ZNAČKOVÝ PUB" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa dňa 12.05.2006, pod č. 1499/2006. Pred zahájením výstavby objektu bude pôvodná rozostavaná stavba (základové konštrukcie, podkladový betón) odstránená.

SO 100  Vlastný objekt - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA  
 šesťpodlažný, podpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru rozmerov 45,00 x 11,60 m s plochou strechou,
 v podzemnom podlaží budú podzemné garáže s parkovaním pre budúcich obyvateľov a pre majiteľov prenajímateľných priestorov,
 1.PP             podzemné státia v počte 22 miest, kobky, sklady
                       (pôdorysný rozmer 43,50 x 17,20 m)
 1.NP             obchodné - prenajímateľné priestory a parkovanie 12 miest
                       (pôdorysný rozmer 43,50 x 10,10 m)
 2.NP             administratívne priestory, služby
                       (pôdorysný rozmer 45,00 x 11,60 m)
 3-6.NP  byty – 24 bytových jednotiek z čoho 17 dvojizbových bytov a 7 trojizbových
                             bytov)
                       (pôdorysný rozmer 45,00 x 11,60 m)
 Objekt bude založený na železobetónových základových pásoch a žb doske. Nosné zvislé konštrukcie ako aj nosné stĺpy a výťahové a schodiskové stužujúce jadro sa predpokladajú z monolitického železobetónu. Nosná konštrukcia nadzemných podlaží bude z tepelnoizolačných tvárnic vyplnená monolitickým železobetónom. Stropné konštrukcie budú z monolitického železobetónu, v suteréne s bezprievlakovým riešením.
 Objekt bude napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny z Ul. Hollého, resp. z Ul. Fr. Kráľa. Zásobovanie elektrickou energiou bude transformačnej stanice.
 Príprava teplej vody na 1. a 2.NP sa zabezpečí lokálnymi elektrickými ohrievačmi vody, v jednotlivých bytových jednotkách na 3.NP-6.NP lokálne pomocou kompaktného tepelného čerpadla, ktoré bude slúžiť aj ako rekuperačné vetracie zariadenie.
 Súčasťou stavby bude výťah.
 Objekt bude pripojený na optickú sieť.
 Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou strešných vtokov s horizontálnym odtokom.
 Vykurovanie objektu bude elektrické podlahové pre každú jednotku zvlášť.
 Areál bude oplotený, vstup bude cez posuvnú oceľovú bránu, prístup autom bude mať výlučne vlastník parkovacieho státia v rámci areálu.

SO 300  Vodovodná prípojka
 Na stavebný pozemok bude privedená plastová vodovodná prípojka s dimenziou DN40 o celkovej dĺžke L=10.0m, ktorá bude ukončená vo vodomernej šachte.
 Vodovodná prípojka je navrhnutá pre zabezpečenie zásobenia pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou plánovaného objektu.
 Bude pripojená na verejný vodovod pomocou navrtávacieho pásu so zemnou súpravou.

SO 400  Kanalizačná prípojka 
 Splaškové vody z objektu budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky s dimenziou DN150-d160x4,0mm o celkovej dĺžke L=6,0m.
 Na pozemku sa vybuduje domová kanalizačná revízna šachta.

SO 700  Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra
 Voľné plochy budú zatrávnené, resp. zasypané vymývaným štrkom. Okolo samotnej budovy, skladu odpadov, parkovísk a komunikácie sa počíta s výsadbou nízkej  zelene.
 Vlastný areál bude oplotený priehľadným oplotením výšky 1,8m z poplastovaného drôtu.
 Priestor pre nádoby na smeti bude riešený vedľa vlastného objektu, pri navrhovanej účelovej komunikácie „A“, pre 2 kusy kontajnerov (1100 litrov) s rozmermi 3,2m x 2,6m, s priehľadným múrikom a zastrešením.

Posúdenie energetickej hospodárnosti podľa zákona 555/2005 Z.z. a vyhlášky č. 364/2012 pre polyfunkčnú budovu spĺňa podmienku minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy. Kategória budovy – globálny ukazovateľ – A1.
Na stavbu bola vypracovaná akustická štúdia Ing. Vladimírom Plaskoňom, ktorá posúdila hlukovú záťaž z pozemnej cestnej dopravy po cestách v dotknutom území, ako aj súvisiacej s navrhovanou činnosťou a bola posúdená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/11 a 3080/12 v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Veľkoblahovská č.6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, autorizovaný architekt, evidenčné číslo: 1545 AA.

    priestorové umiestnenie polyfunkčného domu:
-  vzdialenosť polyfunkčného domu od uličných pozemkov:
 od ulice Hollého sa stanovuje na 7,000 m,
 od ulice Fraňa Kráľa sa stanovuje na 15,462 m.
-  vzdialenosť polyfunkčného domu od hranice susedných pozemkov sa stanovuje :
 od susedného pozemku parc. č. 3080/234 kat. územie Šaľa sa stanovuje na 8,72 m,
 od susedného pozemku parc. č. 3080/18 kat. územie Šaľa sa stanovuje na 14,10 m.

výškové osadenie polyfunkčného domu:
 úroveň podlahy 1.NP polyfunkčného domu ± 0,00 = 116,80 m.n.m,
 celková výška polyfunkčného domu  bude + 20,75 m od podlahy prízemia.

    základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku:
 celková plocha pozemku:  2307 m2
 celková zastavaná plocha: 517 m2
 celková plocha zelene: 595 m2
 celková plocha garáží: 587,07 m2
 celková výmera prenajímateľných obchodných priestorov: Priestor č. 1 – 52,08 m2, Priestor
    č. 2 – 34,83 m2, Priestor č. 3 – 50,17 m2. Spolu: 137, 08 m2.
 celková výmera kancelárií: Kancelária č. 1 – 74,29 m2, Kancelária č. 2 – 59,00 m2,
   Kancelária č. 3 – 55,51 m2, Kancelária č. 4 – 115,62 m2, Kancelária č. 5 – 87,52 m2.
   Spolu: 364, 94 m2.
 celková výmera bytov:
· 3.NP: Byt č. 1 – 77,66 m2, Byt č. 2 – 57,88 m2, Byt č. 3 – 54,50 m2, Byt č. 4 – 55,80 m2,  
      Byt č. 5 – 64,34 m2, Byt č. 6 – 80,19 m2,
· 4.NP: Byt č. 1 – 79,85 m2, Byt č. 2 – 57,88 m2, Byt č. 3 – 54,50 m2, Byt č. 4 – 55,48 m2,  
      Byt č. 5 – 63,66 m2, Byt č. 6 – 80,99 m2,
· 5.NP: Byt č. 1 – 74,71 m2, Byt č. 2 – 57,88 m2, Byt č. 3 – 54,50 m2, Byt č. 4 – 55,80 m2,  
      Byt č. 5 – 64,34 m2, Byt č. 6 – 80,19 m2,
· 6.NP: Byt č. 1 – 77,66 m2, Byt č. 2 – 57,88 m2, Byt č. 3 – 54,75 m2, Byt č. 4 – 51,27 m2,  
      Byt č. 5 – 64,56 m2, Byt č. 6 – 82,64 m2,
      Spolu: 1549,68 m2.

Stavebné povolenie na stavebné objekty SO 200 Verejné komunikácie, SO 210 Neverejné komunikácie a parkoviská a SO 220 Verejné osvetlenie, na základe samostatnej projektovej dokumentácie vydáva špeciálny stavebný úrad pre cestné stavby – Mesto Šaľa.
Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 500 Dažďová kanalizácia, ORL, Vsakovanie dažďových vôd je predmetom samostatného stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby – Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Stavebné objekty SO 600 22 kV vedenie, SO 610 Trafostanica a SO 620 NN prípojka budú povolené v samostatnom stavebnom konaní.
2. Stavebník má k dotknutým pozemkom iné právo na základe Podnájomnej zmluvy zo dňa 21.03.2017 uzavretej medzi nájomcom – Bc. Attilom Kuruczom, bytom 925 81 Diakovce č. 731 a podnájomcom – GP-OMEGA s.r.o., ktorá je viazaná na Nájomnú zmluvu č. 168/2016 zo dňa 01.04.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.02.2017, uzavretú medzi vlastníkom pozemkov, Mestom Šaľa a nájomcom – Bc. Attilom Kuruczom.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,  ktorú vypracoval 
    Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Veľkoblahovská č.6750/9E, 929 01 Dunajská Streda,
    autorizovaný architekt, evidenčné číslo: 1545 AA. ktorá  je  súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné 
    zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Na stavbu bolo vypracované projektové energetické hodnotenie stavby oprávnenou osobou Ing. Alexandrom Lengyelom ev. č. 207*1*2008, 930 30 Báč 195, IČO: 44 466 749.
5. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
   osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku
   kolaudácii.
6. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda. IČO: 47 599 227.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
10. Pripojenie na inžinierske siete:
· Objekt bude napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny z Ul. Hollého, resp. z Ul. Fr. Kráľa. Zásobovanie elektrickou energiou bude z navrhovanej transformačnej stanice.
      Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou strešných vtokov.

11. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 Reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
 Krajský pamiatkový úrad vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu.
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/6045-2/11057/Pat/F zo dňa 14.02.2017.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-146-003/2017 zo dňa 10.07.2017.

Technická inšpekcia a.s. Bratislava
 Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – výťah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
 Technické zariadenie – tlakové zariadenia – expanzné nádoby sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
 Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia
 Dodržať všetky podmienky odborného stanoviska č.  3970/4/2017 zo dňa 03.07.2017.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-4-020/2017 zo dňa 30.06.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2017/004826-2 zo dňa 16.06.2017):
 S vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlasíme.
 Súhlas na výrub dreviny – rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2017/003364-4-Sta zo dňa 26.04.2017.
Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2017/001580-2-Or. zo dňa  15.02.2017):
 Podľa §6 ods. 1 je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu
b) príprava na opätovné použitie
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
e) zneškodňovanie
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vnikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie.
Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2017/004804-2 zo dňa 15.06.2017):
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/004804-2 zo dňa 15.06.2017.
 
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 Stavebné objektu SO 600 Prípojka VN, SO 610 Transformačná stanica a distribučné rozvody NN žiadame riešiť v samostatnom stavebnom konaní, kde bude ako stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.
 Hlavné ističe pre jednotlivé predajne a byty žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, trojfázové max. In=32x25A, 1x32A.
 V prípade potreby úpravy, preložky iných jestvujúcich elektrických zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike.
 Pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať ustanovenia Zmluvy o spolupráci č. 1713500034-ZoS.
 Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s.“.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. CD 42617/2017 zo dňa 10.07.2017.

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava
 V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia.
 SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu (bez plynofikácie).
· Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0099/2017/Kr zo dňa 01.03.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali
Vodovod:
 Pripojením stavby na verejný vodovod PVC DN 150 a s dodávkou vody súhlasíme.
 Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.
 Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – vodomerom DN 25 prevádzkovateľa verejného vodovodu, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte.
 Meranie množstva vody do jednotlivých prevádzok zabezpečí vlastník budovy podružnými meračmi umiestnenými mimo centrálnej vodomernej šachty.
 V zmysle §27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
 Vody pre požiarne účely z verejného vodovodu – na zásobovanie vnútorných hydrantových navijakov DN 25 zabezpečujeme v rozsahu kapacity vodovodnej prípojky. Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa §15 ods. 7 písm. f) zákona č. 442/202 Z.z. musíme umožniť prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu cez svoje existujúce zariadenia, v rámci existujúcich kapacitných možností týchto zariadení a verejného vodovodu.
Kanalizácia:
 Pripojením stavby na verejnú kanalizáciu BT DN 800 a s odvádzaním splaškových odpadových vôd súhlasíme.
 Vlastníkom navrhovanej kanalizačnej prípojky je stavebník.
 Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 5,7 m.
 Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, v prípade poruchy na meradle odborným výpočtom, podľa smerných čísel spotreby vody.
 S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy) cez veľkoplošný filter na zachytávanie listov) do vsaku súhlasíme. S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku z plochy parkoviska, ktoré budú predčistené v odlučovači ropných látok do vsaku súhlasíme.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 40600/2017 zo dňa 13.06.2017.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 V prípade, že so zemnými prácami alebo činnosťou bude pokračovať po platnosti vyjadrenia, stavebník je povinný zemné práce zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie.
 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611632159 (6611719575) zo dňa 19.12.2016.

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je:
a) v zastavanom území na každú stranu 1m,
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov)
b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Pri začatí stavebných prác žiadame ohlásenie na info@metsala.sk
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 288/2017/SZ zo dňa 26.06.2017.

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany
 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. BA- 3499/2016 zo dňa 19.12.2016.  

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná kabeláž spol. SALAMON INTERNET, s.r.o.
 Napojenie novopostaveného objektu na optickú sieť fy. SALAMON INTERNET s.r.o., je možné po vzájomnej dohode.
 Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy kabeláže priamo na povrchu terénu.
 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. Sb 2174057 zo dňa 06.02.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia k existencii podzemných sietí č. Sb 2164644 zo dňa 07.12.2016.

CableNet, s.r.o., Galanta
 V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa 06.12.2016.

Wisper s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú siete našej spoločnosti.

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 Realizácia predmetnej stavby si vyžiada napojenie 2 účelových komunikácií na miestne komunikácie, jednotlivo na Ul. Fraňa Kráľa a Hollého. V zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie pripojenia stavby k miestnej komunikácii rozhoduje Mesto Šaľa – referát dopravy a TČ.
 Typ svietidiel verejného osvetlenia je nutné zosúladiť s typom používaným mestom ako aj jeho odsúhlasenie pracovníkom referátu dopravy a technických činností Mesta Šaľa (Miroslav Políček).
 S pripojením 4ks svietidiel na verejnú sústavu osvetlenia súhlasíme po odovzdaní novovybudovaného osvetlenia do majetku mesta.
 V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas požiadať referát dopravy a technických činnostío povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolnie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopravného značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 19197/2017/OSaKČ/3430 zo dňa 12.07.2017.

Ďalšie podmienky:
• Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.
• Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
• V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas  požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
• Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.
• Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

10. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
11. Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
13. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
14. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
17. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.
V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.
Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Účastníci konania:
PZ-CONSTRUCT, s.r.o.,  Mesto Šaľa, Ing. Zoltán Pintér, GP-OMEGA s.r.o., Bc. Attila Kurucz,  Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich - dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 13.06.2017 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. §61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
- MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
PZ-CONSTRUCT, s.r.o.,  Mesto Šaľa, Ing. Zoltán Pintér, GP-OMEGA s.r.o., Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich - dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 800,- € bol zaplatený dňa 13.06.2017.

Príloha:
- overená projektová dokumentácia
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Bc. Attila Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
4. Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
5. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
6. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
8. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
10. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
17. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
18. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
19. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
20. WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
21. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
23. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
24. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
25. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
na vedomie
26. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca stavebníka) 
- k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016