Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.08.2017 - 14:50  //  aktualizácia: 28.08.2017 - 14:51  //  zobrazené: 95

VV - INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Bottova

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť

NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 30.06.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Bottova

(ďalej len “stavba“) na Ul. SNP, Nešporova a Čsľ. armády v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2635, 2663/1, 2663/4, 2664, 2760, 2799/1 a 2811/1 katastrálne územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:

 • Trasa optického pripojenia bude vedená intravilánom mesta Šaľa, od existujúcej rezervy OK v DOS1, v spojke pozdĺž ulice SNP, ďalej križuje miestnu komunikáciu na ulici Nešporova, pokračuje pozdĺž ulice Nešporova, až po umiestnenie navrhovaného MSANu (Multi Service Acces Nodes – sieťové zariadenie, ktoré poskytuje hranicu medzi zákazníkovým rozhraním a prenosovou sieťou). Táto trasa je súčasťou územného rozhodnutia pre spoločnosť Mavix s.r.o., č. 18562/2017/SU/735 zo dňa 22.06.2017.

 • Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie navrhovaného MSANu a jeho napojenie na zdroj elektrickej energie.

 • Realizáciou navrhovaného MSANu sa umožní zriaďovanie služieb VDSL, navrhovaný MSAN skráti účastnícku slučku o 700 metrov od uzla služieb RSU Šaľa Štúrova.

 • Skriňa MSAN bude umiestnená vedľa obytného domu na Ul. Čsľa, na betónovú základovú plochu rozmerov 1,5m x 1,0m na pozemku parc. č. 2811/1, v zelenom páse v blízkosti spojky 47, kde sa napojí sieť do nového MSANu káblom FLE 400 XN 0,4.

 • Do výkopov bude uložená multi-rúra 7x12/8mm, prepojenie nového MSANu bude pomocou 12vl. optického minikábla. Ukončenie minikábla bude v novom ODFe. Do MSANu sa prepojí existujúca metalická sieť FLE 400 XN 0,4.

   

 • Napojenie technologického zariadenia MSAN na zdroj elektrickej energie bude riešené z exist. rozpojovacej a istiacej skrine nn rozvodu č. 090401.

   

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené

  s miestnym zisťovaním na deň

  21. 09. 2017   o  10.00 hodine

  so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   ....................................

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 2. Vlastníkom pozemkov register "C" parc. č. 2635, 2663/1, 2663/4, 2664, 2760, 2799/1 a 2811/1 v kat. území Šaľa

 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

 4. Matej Klement, Šafárikova č. 442/10, 924 01 Galanta

 5. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  dotknutým orgánom jednotlivo

 6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

  Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

 8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

  (VZ, OH, OPaK)

 9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

 10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa č. 4, 927 01 Šaľa

 13. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa

 14. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa

 15. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

 16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany

 17. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta

 18. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava

 19. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 21. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

  na vedomie

 22. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

  ostatní:

 23. Ing. Katarína Kolenčiak,

 24. k spisu

   

   

   

   

   

   

   

                  Mgr. Eva Lukačovičová

                  vedúca stavebného úradu

      na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

nevitel - bottova

(pdf - 309.93 kB)