Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.08.2017 - 07:43  //  aktualizácia: 28.08.2017 - 07:44  //  zobrazené: 260

Stavebné úpravy - Zasklenie terasy byt č. 10 v polyfunkčnom dome POPLAR

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.06.2017 podal
Ing. Tomáš Keseli, bytom Ul. Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa
(ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
„Stavebné úpravy - Zasklenie terasy byt č. 10 v polyfunkčnom dome POPLAR
súp. č. 2256 na Ul. Budovateľskej v Šali“
 (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 816/8 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka.

Predmetom stavebných úprav je:
- zasklenie terasy rozmerov 7,23 x 1,00 m v byte č. 10, 4. poschodie,
- oceľová konštrukcia pozostáva zo stĺpikov SHS 80x3, nosníkov RHS 80x40x3 a RHS 60x40x3,
- prvky konštrukcie sú navzájom spájané zvarovými spojmi a konštrukcia je ukotvená do stropnej dosky respektíve obvodových stien,
- zasklená stena bude riešená posuvným systémom a bude ukotvená do oceľovej konštrukcie resp. do podlahy a obvodových stien terasy,
- krytina bude z odľahčeného polykarbonátu hr. 20 mm.


Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená na polyfunkčnom bytovom dome POPLAR súp. č. 2256 na Ul. Budovateľskej v Šali, na pozemku parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, , ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude Z-MONT Skalica s.r.o., Ul. Mallého 1086/6, 909 01 Skalica, IČO: 47390867
7. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukáže, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.
 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou.

8. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.

9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

10. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená"

11. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
12. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
14. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Účastníci konania:
Ing. Tomáš Keseli, Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256, Šaľa, Ing. Vladimír Sivok, Z-MONT Skalica s.r.o.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavebný úrad upúšťa podľa § 81c písm. a) stavebného zákona od kolaudácie povolených stavebných úprav.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 28.06.2017 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. e)  bod 5 vo výške 50,- € bol zaplatený dňa 28.06.2017.

Príloha:
- overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

Doručí sa:

účastníci konania (verejnou vyhláškou)
1. Ing. Tomáš Keseli, Budovateľská č. 2256/42, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256, Šaľa
3. Ing. Vladimír Sivok, Pankúchova 1, 851 01 Bratislava
4. Z-MONT Skalica s.r.o., Mallého 1086/6, 909 01 Skalica

    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní


dotknuté orgány
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
na vedomie
     Ing. Tomáš Keseli, Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa
- k spisu

 

 

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016