Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.03.2013 - 10:47  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 15:00  //  zobrazené: 809

Smernica Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa

Zbor pre občianske záležitosti mesta Šale pôsobí ako orgán primátora mesta na zásadách dobrovoľnosti a vyvíja záujmovo-spoločenskú a nepolitickú činnosť. Jeho aktivity, ktoré sú zamerané na organizovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí, riadi a zabezpečuje predseda a tajomník ZPOZ. Predseda ZPOZ je schvaľovaný z radov poslancov mestského zastupiteľstva a tajomník ZPOZ je poverený zamestnanec MsÚ v Šali. Členovia ZPOZ-u sú už pri výbere za člena vopred predurčení pre výkon konkrétnych činností (sobášiaci, aktér, smútočný rečník, spevák, hudobný doprovod, recitátor, organizačný pracovník a pod).

Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a slávnosti sú:
a) primátor
b) poslanci, ktorých poverilo do funkcie sobášiacich a vykonávajúcich aj iné obrady mestské zastupiteľstvo
c) zamestnanci mesta Šaľa, ktorým táto činnosť vyplýva z pracovnej náplne
d) ďalšie osoby, ktoré sú poverené primátorom, vykonávajú občianske obrady a slávnosti na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej činnosti podľa Zákonníka práce (sobášiaci, aktér, spevák, hudobník, recitátor)
Základné druhy obradov a slávností, ktoré ZPOZ pravidelne zabezpečuje, sú nasledovné:

 OBČIANSKE OBRADY
A/ obrad uzavretia manželstva:
a) vykonáva sa v dňoch schválených mestským zastupiteľstvom, a to v piatok a v sobotu, okrem termínu Šalianskych slávností a okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja vymedzených v § 1 a 2 zák. č. 241/1993 Zb. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v čase: v piatok od 14.00 h do
17.00 h a v sobotu od 13.00 h do 18.00 h na základe žiadostí doručených matričnému úradu
b) obradu sa zúčastňuje sobášiaci, matrikárka, aktér a účinkujúci
c) obrad sa vykonáva v sobášnej sieni, príp. mimo nej na základe žiadosti
B/ pohreb – posledná rozlúčka:
a) občiansky pohreb, občianska rozlúčka sa vykonáva bez časového obmedzenia
na základe žiadosti pozostalých
b) vykonáva sa v priestoroch Domu smútku – cintorín v Šali a vo Veči
c) občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe sa vykonáva v koordinácii so zástupcom cirkvi
d) obradu sa zúčastňuje člen ZPOZ a účinkujúci podľa potreby

RODINNÉ SLÁVNOSTI
A/ uvítanie detí do života spojené so slávnostným zápisom do pamätnej knihy:
a) vykonáva sa v dňoch, v ktorých sa konajú obrady
b) môže sa vykonávať kolektívne alebo individuálne podľa záujmu a požiadaviek rodičov
c) obradu sa zúčastňuje slávnostný rečník, matrikárka, aktér a ďalší účinkujúci podľa potreby
d) slávnostný rečník, ktorý obrad vykonáva, používa počas obradu insígnie mesta
B/ jubilejné sobáše a oslavy jubilantov:
a) vykonávajú sa v dňoch, v ktorých sa uskutočňujú obrady na základe pozvánky jubilantom
b) obrad sa vykonáva v obradnej sieni, resp. na požiadanie rodinných príslušníkov
aj v rodine na adrese trvalého pobytu (v domove dôchodcov).
Prípravu všetkých uvedených obradov zabezpečuje tajomník ZPOZ v spolupráci s matrikárkou a predsedom ZPOZ. ZPOZ má za úlohu vykonávať a zabezpečovať aj iné, ako uvedené občianske obrady, podľa potrieb a záujmov občanov mesta, ako i v prípadoch, keď si to vyžaduje situácia. Sú to nasledovné spoločenské slávnosti, spomienkové slávnosti a slávnosti samosprávy a iné aktivity:
• slávnosť výročia sobáša (zlatá, diamantová svadba)
• spoločná slávnosť pre jubilantov
• Mesiac úcty k starobe
• poďakovanie darcom krvi
• významná osobnosť mesta
• spomienkové slávnosti
• výročie 1. písomnej zmienky
• cena primátora
• cena mesta
• prijatie vzácnych hostí v meste
• prijatie zahraničnej delegácie
• ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich mesto, región, štát (športovci, umelci a pod.)
• udelenie čestného občianstva
• významné jubileum mesta
• podpísanie partnerskej zmluvy
• podujatia pre vlastných členov ZPOZ pri významných životných a pracovných podujatiach
• spolupracuje s vedením mesta, MsÚ, spoločenskými a cirkevnými organizáciami, podnikmi, firmami, školami
• vernisáže výstav, konferencie
• vykonáva a zabezpečuje aj iné ako uvedené základné obrady podľa potrieb a záujmu občanov mesta, organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území mesta
• iné slávnosti
• zabezpečuje zapisovanie do pamätnej knihy mesta
• zabezpečuje zapisovanie do pamätnej knihy ZPOZ
• zabezpečuje zapisovanie do kroniky
• stará sa o vlastnú členskú základňu ZPOZ a jej rozširovanie, vedie evidenciu svojich členov, dbá o ich vlastnú aktívnu účasť na práci ZPOZ, dbá na kvalitu scenárov
pri obradoch a slávnostiach a na úroveň spoločenského ustrojenia účinkujúcich
Financovanie ZPOZ
Činnosť ZPOZ-u je financovaná z rozpočtu mesta, ktorý schvaľuje MsZ v Šali. Materiálne zabezpečenie obradov a slávností (nákup darčekov, kvetov a pod.) zabezpečuje tajomník ZPOZ. Okrem iného vedie evidenciu občianskych obradov a slávností, ktorá obsahuje údaje o počte uskutočnených obradov a mená osôb, ktoré sa z poverenia MsÚ akcie zúčastnili.
Z každého podujatia organizovaného ZPOZ sa zhotovuje prezenčná listina účinkujúcich,
za ktorú zodpovedá tajomník ZPOZ a ktorú odsúhlasuje predseda ZPOZ. Za činnosť v ZPOZ patrí účinkujúcim odmena. Podklady na vyplácanie odmien spracúva predseda a tajomník ZPOZ podľa nasledovných stanovených sadzieb odmeňovania.
Odmeňovanie sobášiacich, matrikárok a účinkujúcich na obradoch a slávnostiach:
a) sobášiaci (primátor a poslanci schválení MsZ)
• za občiansky sobáš      18 EUR/obrad
• za uvítanie dieťaťa (individuálne aj hromadné)  13 EUR/obrad
• za iný obrad občianskeho charakteru
(jubilanti, jubilejné sobáše)     13 EUR/obrad
b) matrikárka
• za uvítanie dieťaťa, jubilanti a jubilejné sobáše  13 EUR/obrad
c) aktér
• za občiansky pohreb      20 EUR/obrad
• za občiansku rozlúčku na cirkevnom pohrebe    8 EUR/obrad
• za obrad občianskeho charakteru
(sobáš, uvítanie dieťaťa, jubilanti a jubilejné sobáše  14 EUR/obrad
• za iný obrad (výročia, oslavy, slávnosti)   15 EUR/obrad
d) účinkujúci
• hudobník       12 EUR/obrad
• spevák        12 EUR/obrad
• kumulovaná funkcia spevák – hudobník   21 EUR/obrad
• kumulovaná funkcia aktér – recitátor   21 EUR/obrad
Za prípravu programu patrí účastníkom občianskych obradov príplatok 5 EUR za jeden deň (sobáš, uvítanie dieťaťa, jubilanti). Za prípravu programu pri iných spoločenských slávnostiach patrí moderátorovi 10 EUR za jeden deň. Odmeny sa vyplácajú účastníkom polročne nasledovným spôsobom:
• za 1. polrok vo výplatnom termíne v mesiaci júl
• za 2. polrok vo výplatnom termíne v mesiaci január
Objem finančných prostriedkov slúžiacich na vyplatenie odmien za obrady a slávnosti je každoročne schválený v rozpočte mesta Šaľa.
Predsedovi komisie ZPOZ prináleží mesačná odmena vo výške 25 EUR.
Primátorovi, sobášiacim a účinkujúcim sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov
na ošatenie a na úpravu zovňajšku ročný príspevok vo výške v závislosti od počtu obradov nasledovným spôsobom:
•   1 - 15 obradov       70 EUR/ročne
• 16 - 30 obradov                 120 EUR/ročne
• 31 a viac obradov                170 EUR/ročne
Matrikárkam sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku ročný paušálny príspevok vo výške 100 EUR.
Príspevok na ošatenie sa vypláca vo výplatnom termíne v mesiaci január.


ZOZNAM ČLENOV ZPOZ
Zoznam osôb vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti v Šali:
• Mgr. Jozef Belický – primátor mesta (sobášiaci, obradár)
Sobášiaci schválení Uznesením č. VI. z ustanovujúceho zasadnutia MsÚ v Šali  zo dňa 04. decembra 2014 a č. 4/2015-III. zo 4. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 25. júna 2015:
• Mgr. Július Morávek – poslanec MsZ - sobášiaci, obradár
• PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – poslankyňa MsZ, zástupkyňa primátora - sobášiaca, obradárka
• Ing. Tibor Baran - poslanec MsZ - sobášiaci, obradár
• Ing. Vladimír Vicena – poslanec MsZ - sobášiaci, obradár
Zamestnanci mesta Šaľa:
• Elena Hlavatá – matrikárka
• Ing. Alžbeta Sedliačiková – aktérka, recitátorka
• Mgr. Miloslava Bartíková – aktérka, recitátorka
• Elena Kordošová – aktérka
• Ing. Martina Čižmáriková – tajomníčka ZPOZ
Osoby účinkujúce na občianskych obradoch a slávnostiach na základe dohôd o vykonaní práce:
• Mgr. Angela Čizmadiová – aktérka, recitátorka
• Mgr. Helena Palková – aktérka, recitátorka
• Mgr. Martina Moťovská – aktérka, recitátorka
• Mgr. Janka Ondrušková – aktérka
• Juliana Tégenová – hudobníčka
• Bc. Mária Farkašová – hudobníčka
• Katarína Marčeková – hudobníčka
• Radovan Gofjar – hudobník
• Mgr. Mária Malíková – hudobníčka
• Mgr. Anikó Sarkányová, DiS. Art – speváčka
• Gabriela Ižayová – speváčka
• Mgr. Zoltán Mikó – hudobník, spevák
• Lucia Bartíková – hudobníčka, speváčka, recitátorka
• Kristína Bartíková – recitátorka
• Ivona Feldmárová – recitátorka
• Adriána Keszeliová – recitátorka
• Hana Čižmáriková - recitátorka
Zápisy do pamätnej knihy mesta Šaľa a do pamätnej knihy ZPOZ-u zabezpečuje:
• Viliam Hausner
Zápisy do mestskej kroniky mesta Šaľa zabezpečuje:
• Mgr. František Adam