Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 02.02.2023 - 13:29  

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
18:53

Dnešné rokovanie sa skončilo. 

18:51

Zvolení členovia jednotlivých komisií: 

1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

predseda: Peter Hlavatý

členovia: 

 1. RSDr. Peter Gomboš
 2. Mgr. Dominika Jarošová
 3. Mgr. Ildikó Jarošová
 4. PaedDr. Danica Lehocká PhD
 5. Silvia Braunová
 6. RSDr. Ľubor Gáll
 7. Mgr. MPA Eva Schmidtová
 8. PhDr. Silvia Straňáková
 9. Mgr. Renáta Zelezníková
 10. PhDr. Margaréta Zozuľáková

 

2. komisia kultúry a cestovného ruchu

predseda: Marek Molnár

členovia: 

 1. Bc. Tomáš Benkovič
 2. Peter Hlavatý
 3. Ing. Peter Jaroš
 4. PaedDr. Danica Lehocká PhD.
 5. Mgr. Miriam Hambalková
 6. Kristián Rehák
 7. Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová
 8. Ing. Alžbeta Sedliačiková
 9. Mgr. Ondrej Sirota
 10. Lucia Zemková

 

3. komisia mládeže a športu

predseda: Peter Szalay

členovia: 

 1. Bc. Tomáš Benkovič
 2. Mgr. Róbert Čibrik
 3. Ing. Slavomír Kališ
 4. Ing. Tomáš Mészáros
 5. Jozef Holota
 6. Ladislav Jaroš st.
 7. Ľuboš Káras
 8. Jana Majdlenová
 9. Ing. Marián Miškovič
 10. Ing. Karol Molnár

 

4. komisia ekonomická

predseda: JUDr. Anna Torišková

členovia: 

 1. Ing. Peter Andráši
 2. Mgr. Monika Budaiová
 3. Mgr. Róbert Čibrik
 4. Róbert Tölgyesi
 5. Ing. Klaudia Antálková
 6. Ing. Tibor Baran
 7. Ing. Martin Gálik
 8. Ing. Erika Sedlárová
 9. Ing. Igor Valent
 10. Samuel Zemko

 

5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

predseda: Ing. Tomáš Mészáros

členovia: 

 1. Mgr. Monika Budaiová
 2. Ing. Ingrid Kántorová
 3. Peter Szalay
 4. JUDr. Anna Torišková
 5. Ing. Marián Antal
 6. Ing. arch. Viktor Becker
 7. Ing. Ondrej Hanko
 8. Ing. Kristián Szekeres PhD.
 9. Ing. Vladimír Vicena
 10. MA Simeon Vincze

 

6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

predseda: RSDr. Peter Gomboš

členovia: 

 1. Ing. Róbert Andráši
 2. Ing. Peter Jaroš
 3. Mgr. Miloslav Kollár
 4. Ing. Gabriela Lacková
 5. Ing. Gabriela Braníková
 6. Mgr. Ladislav Medveczký
 7. MVDr. Bohuslava Miškovičová
 8. Ing. Oľga Móri
 9. Ing. Peter Sűss
 10. PhDr. Mgr. Marián Šperka

 

7. komisiu školstva

predseda: Miloš Rehák

členovia: 

 1. Mgr. Dominika Jarošová
 2. Mgr. Ildikó Jarošová
 3. Ing. Slavomír Kališ
 4. Marek Molnár
 5. Mgr. Monika Hamarová
 6. Ing. Michal Malárik
 7. PaedDr. Dagmar Mesárošová
 8. PhDr. Silvia Straňáková
 9. PaedDr. Vladimír Takáč
 10. Mgr. Nora Valentínová

 

8.   komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

predseda: Ing. Gabriela Lacková

členovia: 

 1. Róbert Tölgyesi
 2. Miloš Rehák
 3. Ing. Tibor Baran
 4. Mgr. Jozef Varsányi
17:15

Nasleduje rozdanie hlasovacích lístkov, tajná voľba, následne sa budú rátať hlasy. Je to dlhší proces, akonáhle budú výsledky, mená členov známe, zverejníme.

17:13

Pokračuje rokovanie, nasleduje voľba členov komisie mestského zastupiteľstva.

Komisií je 8. Navrhuje sa počet členov v jednotlivých komisiách 11. Volia sa 4 poslanci (predseda každej komisie je už zvolený, zvolený bol ešte v decembri, čiže celkovo 5 poslancov) a 6 členov z radov verejnosti (okrem komisie pre udeľovanie ocenení, tam je pomer 3:2 vrátane predsedu).

Komisie, do ktorých budú poslanci voliť členov:

1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

2. komisia kultúry a cestovného ruchu

3. komisia mládeže a športu

4. komisia ekonomická

5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

7. komisia školstva

8. komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (volia sa 2 poslanci, 2 neposlanci)

 

16:41

Ďalší pán z verejnosti je pán Mondočko, tiež vyjadruje obavy zo zaťaženia novej cesty pri búraní či výstavbe novej budovy. Hovorí, že je to príliš úzka cesta a počas výstavby bude obmedzená doprava. Reaguje vedúca Stavebného úradu v Šali E. Lukačovičová, hovorí, že verejnou vyhláškou boli vyzvaní, aby prišli na konanie a vyjadrili sa k tomu. Vedúca stavebného úradu hovorí, že občiansky zákonník platí aj pre obyvateľov, ale aj pre toho investora - investor musí zobrať komfort obyvateľom čiastočne, ale musí aj on dodržať nejaké zákony, ktorými sú chránení práve obyvatelia. Prosí obyvateľov, aby nerobili drastické závery, investor má 2 roky na to, aby začal búranie a ešte sa nevie, čo tam bude stavať. Upokojuje verejnosť, že aj stavebný úrad dohliadne na to, aby búracie práce prebehli čo najmenej "bolestivo" pre obyvateľov.

Reaguje pán Kuna, že sa nezúčastnili na verejnom prerokovaní ale to neznamená, že im je to ľahostajné. Prišli na výbor mestskej časti.

P. Andráši hovorí, že by bolo vhodné doručiť listom takúto informáciu. Reaguje vedúca Stavebného úradu v Šali, že nemôže posielať verejnú vyhlášku listom, pretože by to napadla prokuratúra, pretože by sa zvýhodňovali jednotliví (listom informovaní) účastníci a nesmie sa duplicitne informovať. Je to žiaľ stavebný zákon, neurčuje to mesto. Dopĺňa P. Szalay, že aj ich správca funguje už len elektronicky, správca sleduje informácie a to, čo sa týka obyvateľov, vytkačí a vyvesí na vchodové dvere, výťah a podobne. Mészáros hovorí, že ľudia veria neoverejným informáciám, klebetám.

Diskusiu ukončuje viceprimátor, ďakuje obyvateľom za to, že prišli. Vyhlasuje 30-minútovú prestávku. Zastupiteľstvo bude po prestávke voliť členov jednotlivých komisií. 

16:20

Pán Holec je tiež obyvateľ Ul. Čsl. Armády, vyjadruje sa tiež k dopravnému ihrisku. Hovorí o prachu z búracích prác a obáva sa poškodenia vynovenej cesty ťažkými technikami. Obyvatelia boli aj na výbore mestskej časti. Vyjadruje sa k tomu poslanec Kollár, že by mali schvaľovať územný plán "opatrnejšie", aby sa neubližovalo občanom. Podľa územného plánu je možné stavať v tejto lokalite 2-6 podlaží. Reaguje poslankyňa Torišková, ktorá hovorí, že určite tu nikto nehlasoval s úmyslom ublížiť obyvateľom. Poslanec Gomboš dodáva, aby sa tu nešírilo, že investor postaví 6-poschodovú budovu, lebo to nie je tak. K téme sa vyjadruje aj poslanec Mészáros, že územný plán sa schvaľuje pre istu lokalitu, nie každá budova zvlášť. Keď ide o lokalitu, kde sú budovy 8-podlažné, nie je možné povedať, aby táto jedna budova mala 1 podlažie. 

Do diskusie sa zapája viceprimátorka Danica Lehocká. Pýta sa verejnosti, kto im povedal, že v tých priestoroch prespávajú bezdomovci. Pán z verejnosti odpovedá, že nejaká pani. Viceprimátorka oceňuje, že sa prišli opýtať kompetentných na relevantné informácie a nebudú veriť informáciám od "nejakej pani". 

16:06

Nasleduje časť vystúpenie verejnosti. Pán Beňovský, obyvateľ Ulice Čsl. armády sa pýta na výstavbu pri dopravnom ihrisku v lokalite, kde býva. Vyzýva poslancov, aby boli proti výstavbe. Vyjadruje sa viceprimátor, že zatiaľ investor nepovedal, čo tam chce stavať. Na stavebnom úrade nie je ešte nič nahlásené, je to len "šušu-mušu". Dopĺňa aj poslankyňa Torišková, že toto nie je téma, ktorá by sa držala pod pokrievkou, ak by sme niečo vedeli o tom, aj vedúca stavebného úradu potvrdzuje, že zatiaľ bolo požiadané len o búranie. Takisto investor nemôže stavať nič, čo by nebolo v súlade s územným plánom. 

Pán Beňovský tiež hovorí o podpálenom kontajneri v danej lokalite - hovorí, že treba potrestať rodičov, keďže taký kontajner stojí približne aj 500 eur. Vyjadruje sa náčelník Mestskej polície v Šali P. Krokavec, že prípad preverí a určite ho riešia. 

15:54

Nasleduje Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady. Do diskusie sa nikto neprihlásil a návrh poslanci schválili. 

15:51

D3 je žiadosť Západoslovenskej distribučnej, ktorý poslanci aj schválili. D4 výpoveď z nájomnej zmluvy poslanci tiež schválili. 

15:48

Ďalší bod D2 mestský úrad neodporúča schváliť, poslanci žiadosť neschválili. 

15:48

K bodu D1/1/2023 má otázku R. Čibrik, pýta sa, ako odôvodňuje žiadateľ svoju žiadosť o nájom pozemku. Predkladateľ hovorí, že v tom priestore je zriadené aj vecné bremeno v prospech mesta, takže niet dôvodu "báť sa", že by priestor využíval žiadateľ na iné účely ako zásobovanie. Aj dnes je ten priestor v nájme, mení sa ale názov nájomcu a preto to musí prejsť schvaľovacím procesom v zastupiteľstve. Z nájmu plynie pre mesto príjem a aj údržbu bude mať v réžii žiadateľ. Čibrik hovorí, že všetky argumenty berie, napriek tomu on nebude hlasovať za schválenie tejto žiadosti. Poslanci nakoniec materiál schválili, za hlasovali 16-ti, piati proti.

15:39

Nasledujú majetkové záležitosti, predkladá ich referent majetkového oddelenia M. Kopiary. 

15:38

Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023 poslanci schválili. 

15:34

Poslanec Čibrik sa pýta na projekt revitalizácie vnútrobloku Vlčanská-Budovateľská. Financie neboli schválené na tento projekt, preto sa pýta, prečo je to v pláne verejného obstarávania. Odpovedá E. Vargová, že projekt neschválili z dôvodu nedostatku financií. Podobne nám najskôr neschválili projekt predstaničného priestoru a náš projekt bol v "zásobníku". Akonáhle sa uvoľnili financie, projekt nám schválili. Takáto istá situácia môže nastať aj s projektom vnútrobloku a preto ho máme v pláne verejného obstarávania. Ak financie neschvália, samozrejme sa verejné obstarávanie realizovať nebude. 

15:29

M. Budaiová sa pýta na ihrisko kpt. Jaroša, na ktorého obnovenie a doplnenie získalo mesto financie. Pýta sa, kedy to asi bude hotové. 

Poslanec Kollár sa pýta na projektovú dokumentáciu na plaváreň. Pýta sa tiež, akým spôsobom sa určuje cena za odbornú starostlivosť o dreviny. Ďalej sa pýta na vývoz kuchynského odpadu, či sa zvýši kvalita poskytovania tejto služby, či mesto neplánuje vybudovať mestskú bioplynku a podobne.

Odpovedá predkladateľka M. Simighová - ohľadne plavárne hovorí, že pred zverejnením podkladov na verejné obstarávanie sa určí PHZ - predpokladaná hodnota zákazky a na základe toho je v mestskom rozpočte vyčlenených 85-tisíc eur. Po dlhom vysvetľovaní predkladateľky poslanec uznáva, že "nahustil" otázky a bude tieto témy riešiť písomne.

15:18

M. Simighová predkladá Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023. Do diskusie sa prihlásili štyria poslanci. 

15:17

Ďalší materiál predkladá vedúca Spoločného školského úradu v Šali Mariana Takáčová, je to materiál: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

Poslanci materiál schválili. 

15:14

Poslanci pokračujú v rokovaní, počas prestávky prerokovali návrh poslanca Čibrika, poradili sa s právnikom, aby návrh bol v súlade so zákonom a na základe jeho odporúčaní vypúšťajú z návrhu súčinnnosť hlavnej kontrolórky. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

14:58

Materiál doplnený do programu predkladá poslanec Čibrik - Návrh na vykonanie kontroly dozornou radou spoločnosti MeT. Navrhuje, aby túto kontrolu vykonali v súčinnosti s hlavnou kontrolórkou. 

Kontrolórka sa vyjadruje k návrhu uznesenia, že nie je úplne správne naformulovaná a odporúča prejsť si to s právnikom. Viceprimátor, ktorý schôdzu vedie, vyhlásil 5-minútovú prestávku. 

14:53

Poslanci ďalej diskutujú k bodu "Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva". K bodu sa vyjadruje aj poslanec Kollár, ktorý hovorí o tom, aby sa vypracoval koncept parkovacej politiky v meste. Poslanci schválili správu a pokračuje sa v rokovaní o doplnenom bode v súvislosti s MeT. 

14:48

Poslanec Čibrik sa pýta v súvislosti s určením cien pozemkov na odpredaj a tiež s realizáciou geometrického plánu takýchto pozemkov - či bude určovať cenu znalec a kto znáša tieto náklady. Odpovedá zamestnanec mesta M. Kopiary, že všetky tieto náklady znáša vždy žiadateľ, čiže nie mesto. Ale táto otázka ešte bude riešená v komisiách a všetky podmienky budú vyšpecifikované. 

 

 

14:45

Poslanec R. Andráši ďakuje zamestnancom úradu za vypracovanie projektu na Ulici kpt. Jaroša, kde sa podarilo získať financie na doplnenie herných prvkov. 

14:44

Hlavná kontrolórka predkladá správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022. 

Poslanec Gomboš má pripomienku k časti o domove dôchodcov. Upozorňuje na to, že všeobecne záväzné nariadenie v súvislosti s domovom dôchodcov má nedostatky a chyby v písaní. Hovorí o materiály, ktorý bol stiahnutý z rokovania. Odpovedá Danica Lehocká - áno, je potrebné upraviť niektoré údaje v tom materiály. Je potrebné upraviť ceny za stravu v mestských zariadeniach, máme však v Šali dve takého zariadenia. Treba dať do súladu tieto tarify v oboch zariadeniach - vysvetľuje viceprimátorka. Akonáhle to bude, bude materiál predložený na schválenie. 

14:39

Anna Torišková sa pýta na projekt s názvom Smart city. V periodiku My Nitrianske noviny vyšiel článok o projekte, článok je však nedostupný pre tých, ktorí nemajú zaplatené predplatné na webovej stránke periodika. Preto poslankyňa chce vedieť viac informácií o projekte. Dostane písomnú odpoveď a tiež bude zverejnený článok na webovej stránke mesta sala.sk. 

14:34

P. Andráši má interpeláciu v súvislosti s kontajnerom pri ZŠ J. C. Hronského, kde už niekoľko mesiacov sa rieši nezákonné nakladanie s azbestom. Pýta sa, prečo je ešte stále kontajner tam a či mesto niečo platí za prenájom kontajnera. Odpovedá viceprimátor, že na starosti to má Okresný úrad v Šali (odbor životné prostredie), ktoré tam viedlo vyšetrovanie. P. Andráši hovorí, že má informáciu, že je prípad uzavretý a na nič neprišli. Reaguje viceprimátor, že akonáhle dostane mesto písomné vyjadrenie od Okresného úradu v Šali, že je prípad uzavretý, okamžite kontajner odstráni. Reaguje aj poslanec Gomboš, hovorí, že kontajner zaplňujú aj obyvatelia ďalším odpadom. 

Čibrik interpeluje - žiada hlavnú kontrolórku o vyjadrenie v súvislosti s platom primátora, či je zákonné jeho vyplácanie. Reaguje viceprimátorka Danica Lehocká, že prezentované informácie ohľadne navýšenia platu primátora sú zavádzajúce a nepravdivé.