Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.09.2022 - 13:45  

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva
16:39

Končí sa predposledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. 

16:31

V rámci bodov rôzne predkladá primátor materiál "Prehľad činnosti za obdobie 11/2018 až 8/2022". Aj o tomto materiály vám prinesieme článok v sekcii spravodajstvo v najbližších dňoch. 

 

16:18

V rámci bodov rôzne prišiel p. Bicek prezentovať zámer vybudovania kúpaliska v Šali.

Majú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a tiež potrebné dokumenty pre EIA. Proces zdržala aj pandémia. 

Na jar 2023 odhaduje, že by mohli mať územné rozhodnutie a budú hľadať dohody, či má mesto záujem o takúto investíciu. Mesto vlastní pozemky, zároveň mesto vlastní aj MeT, ktorá je vlastníkom geotermálneho vrtu. Čiže mestská organizácia by dodávala teplo tejto organizácii. V maximálnej možnej miere by sa využívalo odpadové teplo, ktoré vyteká do Váhu. 

Primátor dodáva informácie ohľadne prístupovej cesty - v čase, aj keď bolo kúpalisko plné, na parkovisku bolo 8 áut. Bola iná doba, dnes je však trend iný a preto bude potrebné vybudovať novú prístupovú cestu. Je tam aj lokalita Dostihová dráha, bude využívaná aj obyvateľmi tejto lokality. Robíme všetko pre to, aby sme na to získali nenávratné finančné prostriedky, čiže mimo rozpočtu mesta. Nie je to projekt na dnes, ani zajtra, ale komunikujeme o tom aj s mestským architektom, s vedením športovej haly, ktoré by tu chcelo vybudovať tréningovú halu vedľa existujúcej športovej haly. Vznikol by tu veľký areál - zimný štadión až po športovú halu. Územný plán dovoľuje, aby sme pre Šaľanov takýto športovo-rekreačný priestor vytvorili. Brzdila nás doba, ktoré bola posledné dva roky veľmi náročná.

Do diskusie sa prihlásil P. Hlavatý - pýta sa, kde by mal byť ten nový hlavný ťah. Primátor vysvetľuje, že za čerpacou stanicou Slovnaft by viedla cesta (od galantskej cesty). Čiže hlavný prístup by nebol od Hornej ulice, ale od galantskej cesty. To sa ešte musí "doprojektovať". Tá cesta je aj v zmysle návrhov dopravného generelu. Pýta sa na to, či nebude problém "so zvukom", aby to ľuďom nevadilo. Primátor odpovedá, že áno, zóna sa bude musieť odhlučniť, určite na to myslíme. 

Poslanec Gomboš sa pýta na pozemky, či tam niektoré nevlastní VÚC. Odpovedá primátor, že tie pozemky vlastnní VÚC ako dubiózny majetok, čiže je tam priestor na zámenu pozemkov. Gomboš sa ešte pýta, či sa bude dať naďalej dostať aj k športovej hale cez súčasný vstup. Odpoveď je, že ak sa podarí vybudovať aj plánovanú tréningovú halu, tak sa bude riešiť vstup trochu inak.

Vzhľadom na rozsah tejto témy vám prinesieme komplexnú informáciu o tomto zámere v najbližších dňoch v rámci spravodajstva. 

15:52

Nasledujú body v kategórii právne záležitosti - sú to väčša zmluvy o poskytnutí diela: 

- Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Štúra (ŠKD a telocvičňa)

- zmluva na zabezpečenie starostlivosti o dreviny

- zmluva na zmenu systému zberu odpadov v meste Šaľa (tri nové lokality s polopodzemnými kontajnermi v lokalite Kukučínová - pozn. autora)

- rámcová dohoda "oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa"

- zmluva o dielo rekonštrukcia strešnej konštrukcie plavárne - k tomuto bodu sa pýta poslanec P. Hlavatý: chcel si upresniť, či bola hradená rekonštrukcia z 1, 075 000 eur z Úradu vlády SR + cca 300-tisíc z mestského rozpočtu. Predkladateľ potvrdil túto informáciu.

 

Všetky zmluvy a rámcovú dohodu poslanci schválili.

15:45

Poslanci pokračujú s bodom D17/6/2022 - vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku na Hlavnej ulici, víťazom sa stal uchádzač, ktorý ponúkol 72-tisíc eur. Poslanci prijali toto uznesenie.

15:40

Poslanci neschválili materiál D13/6/2022. 

15:38

V materiáloch D8/6/2022 a D9/6/2022 je ten istý žiadateľ, Billboardovo. Poslanec P. Hlavatý sa vyjadril k materiálu, že sa mu zdá, že je v meste veľa citylightov a billboardov. Predkladateľ odpovedá, že počet a umiestnenie reklamných plôch je v súlade s vyjadrením mestského architekta. Materiály poslanci schválili. 

15:33

D7/6/2022 je schválený. 

15:27

Materiál D5/6/2022 poslanci schválili. 

Materiál D6/6/2022 naopak, poslanci neschválili. 

15:24

K bodu D 4/6/2022 sa prihlásil do diskusie R. Andráši, hovorí, že bol pozrieť priestor, myslí si, že by sa tu dala vybudovať ďalšia garáž. Peter Szalay oponuje, že garáž normálnych bežných rozmerov sa tu vybudovať nedá, navyše tu vedú aj nejaké siete. 13 poslancov za, proti 3, jeden sa zdržal. Uznesenie je prijaté. 

15:22

Prvé tri materiály z kategórie "majetkové záležitosti" poslanci schválili.

15:17

Rokovanie pokračuje s majetkovými záležitosťami. 

15:01

Poslanci sa dostali k časti "Majetkové záležitosti", predtým je však prestávka. Prihlásime sa opäť po nej. 

15:00

Prednostka Jana Nitrayová predkladá Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023. Prednostka hovorí, že tento materiál vznikal veľmi ťažko, vzhľadom na neistú dobu. Poslanci materiál schválili. 

14:58

Nasleduje ďalší bod - poslanci v rámci neho schválili dotáciu vo výške 3 000 eur pre OZ o psíkovi a mačičke. OZ sa stará o odchyt, kastráciu (sterilizáciu) mačiek na území mesta Šaľa a následné vypustenie do ich pôvodného revíru alebo umiestnenie do rodín. 

14:56

Ďalší predkladaný materiál sa týka financií - monitorovacia správa hospodárenia mesta za prvý polrok 2022. Otázku k téme má poslanec J. Grell. Pýta sa na riešenie neplatičov miestnych daní a poplatkov za odvoz odpadu. 

Predkladateľka odpovedá, že prípady riešilo mesto cez súdnu exekúciu, ale bolo to neefektívne - exekučný poplatok je 42 eur a exekútor častokrát prišiel po troch rokoch s výsledkom, že čiastku sa nedá vymôcť. Je to komplikovaná problematika. Sú prípady, ktoré sú neriešiteľné už 5 rokov cez súdneho exekútora.

Prijali sme preto zamestnanca, ktorý vyhodnocuje tento zoznam neplatičov a zisťuje aj prostredníctvom sociálnej poisťovne, či je tam vôbec možnosť vymôcť dlžnú sumu. Nejde tento proces tak rýchlo, ako by si človek predstavoval. Stal sa prípad, že niekto odišiel medzitým do dôchodku a poisťovňa nám dá informáciu, že dlžníkovi nemožno blokovať peniaze, lebo im nezostane na životné minimum. Nedoplatky môžeme odpísať po 20-tich rokoch, každým rokom je to tá istá skupina. Tá dlžná suma nevznikla za jeden, ani dva, ani tri roky. 

Minulý rok napríklad bola exekúcia zastavená skrz pandémiu, nemohlo sa vymáhať. 

Predkladateľka vysvetľuje, že je to začarovaný kruh. Nemôžeme nevynášať tým neplatičom smeti, lebo by začali vznikať čierne stavby. V tomto roku sa podarilo zamestnankyni vymôcť cca 20-tisíc eur. Vo všeobecnosti úspešnosť vymáhania je cca 50%. 

Po rozsiahlom vysvetlení poslanci materiál schválili. 

14:46

Poslanci prijali VZN o zriadení výdajne školskej jedálne na Ulici Hollého ako súčasť MŠ Hollého. Poslanci materiál schválili. 

14:45

Informáciu o návrhoch na prijatie opatrení na zníženie dopadu dôsledkov energetickej krízy v meste Šaľa predkladá prednostka MsÚ Jana Nitrayová.

Materiál nie je tak rozsiahly, sú to zatiaľ len naše pohľady na problém, pretože je všetko nejasné a neisté skrz vládu nášho štátu. Stále sa o týchto problémoch diskutuje, štát hľadá spôsob podpory, ale žiaľ, zatiaľ mesto z toho nemá žiadnu povzbudivú informáciu. Materiál je zatiaľ informatívny a otvorený. 

K materiálu má otázku poslanec T. Mészáros. Pýta sa, či sa mesto pohráva s myšlienkou, že by bol mestský úrad jeden-dvakrát v týždni na systém home office a nebol by úrad otvorený. Prednostka Jana Nitrayová odpovedá, že home office sa dá, zažili sme ho aj počas pandémie, ale nie úplne na všetkých pracoviskách. Naozaj čakáme na výsledky rokovaní a budeme sa musieť prispôsobiť k tým podmienkam, ktoré budú platné všeobecne na Slovensku pre samosprávy.

Poslanec P. Gomboš sa pýta na časť v materiáloch o zavedení vodozáržných opatreniach. Pýta sa, či je to len vízia alebo niečo konkrétne chystáme. Prednostka odpovedá, že sa nám podarilo takéto opatrenia realizovať už v prípade ZŠ Ľ. Štúra, v ďalších projektoch sa budeme snažiť zapracovať takéto návrhy - cieľom je šetriť na financiách za odvádzanie daždovej vody a nepúšťať ju do kanalizácie.

14:36

Ďalší materiál predkladá Peter Szalay, predseda komisie športu - Hodnotiaca správa Akčného plánu koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 - 2022. K bodu mala otázku poslankyňa Mária Farkašová - chýba jej činnosť Tenisového klubu. V materiáloch sa píše o tenisovom klube, resp. o vybudovaní ich zázemia. Poslankyňa sa ďalej pýta, ako sa dá dostať k financiám na podporu klubu - odpovedá predkladateľ materiálu - že sa dá získať zdroje cez dotácie, sponzoring a podobne. 

14:31

Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa ku koncu augusta 2022 prešla schvaľovacím procesom tiež bez diskusie. 

14:30

Nasleduje správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, poslanci materiál schválili. 

Aj správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva poslanci schválili. 

14:28

Začína sa časť interpelácií, písomne podal Marek Molnár. Prihlásil sa poslanec Peter Gomboš. Pýta sa, v akom štádiu je cyklotrasa Šaľa-Diakovce. Odpovedá viceprimátor R. Tölgyesi, keďže on má na starosti prípravu tohto projektu. Vysvetľuje, že zo strany mesta je všetko pripravené. Ide o spoločný projekt s Diakovcami, obec však má potiaže s niekoľkými vlastníkmi. Už sú len štyria, ktorí nechcú pozemky predať, prenajať ani zameniť. Hotová je projektová dokumentácia, aj vyjadrenie dotknutých strán zo strany mesta Šaľa. Naše mesto je pripravené spustiť dielo, keďže ide o spoločné dielo, musíme počkať na Diakovce. 

14:23

Schválili sa dve zmeny v programe - jeden bod z majetkových záležitostí je vypustený a jeden, v časti rôzne, pridaný (Prehľad činnosti mesta Šaľa v období 11/2018-8/2022. 

14:19

Primátor mesta Jozef Belický otvára zasadnutie, prítomných je 15 poslancov, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

13:47

O  chvíľu sa začína predposledné zasadnutie mestských poslancov v tomto volebnom období. Dnes budú rokovať napríklad aj o návrhoch na prijatie opatrení na zníženie dopadov dôsledkov energetickej krízy. Sledujte, o čom rokujú, ako rozhodujú tu alebo na Facebooku v skupine Mesto Šaľa. 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>