Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 26.09.2019 - 13:47  

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:33

Ešte pred ukončením, informuje primátor Jozef Belický poslancov o brožúre, ktorá bola vydaná prednedávnom. Ide o brožúru Nežná revolúcia v Šali. Taktiež informuje o tom, že v najbližších dňoch sa bude otvárať tematické ihrisko MAJK. Na záver zaželal viceprimátorovi R. Tölgyesimu všetko dobré k jubileu, ktoré prednedávnom oslávil.

Septembrové zasadnutie sa týmto končí. Poslanci sa najbližšie stretnú v októbri.

17:27

Nasledujú právne záležitosti. Referentka pre OSMaZM predkladá zmluvu o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela ,,Oprava plochej strechy bytového domu na ulici V. Šrobára. Predkladá i zmluvu o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela ,,Oprava plochej strechy objektu bývalej MŠ na Palárikovej ulici v Šali."

Referentka predložila i zmluvu o dielo ,,Oprava plochej strechy objektu bývalej MŠ Palárika v Šali".

Referentka pre OSaKČ predkladá kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 týkajúce sa nákupu vybavenia pre 4 učebne na troch základných školách. Vybavenie zahŕňa interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtovú techniku.

Uznesenia boli schválené.

17:24

Vystúpil druhý občan, ktorý je autorom Pamätníka obetiam komunizmu. Hovorí o tom, že by sa tento pamätník mal dokončiť a aby sa vyčlenili prostriedky na tento pamätník a jeho okolie.

17:15

Nasleduje vystúpenie verejnosti. Vystúpil občan mesta, ktorý sa verejne ospravedlnil primátorovi mesta Šaľa, za nepravdu, ktorú verejne šíril. Zároveň vyjadril svoj nesúhlas so zvýšením poplatku za odpad. Navrhuje, aby boli občania viac informovaní, čo sa týka separovania.

Primátor povedal, že si váži, že sa mu prišiel ospravedlniť aj takýmto spôsobom, nielen cez sociálne siete. Zároveň si váži, že vystúpil aj s touto problematikou, nakoľko je veľmi diskutabilná a zatiaľ ako jediný prišiel vyjadriť svoj názor.

17:07

Pokračujeme po voľbe členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa. Zvolených bolo 6 členov.

16:52

Momentálne sa vyhlásila 5 minútová prestávka na voľbu komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa.

16:49

Poslanci prerokovali všetky majetkové záležitosti. Väčšina materiálov z majetkových záležitostí bola schválená. Ďalším bodom programu sú personálne záležitosti. Poslanec a zároveň predseda komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa T. Baran predkladá materiál voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa.

16:28

Poslanci postupne rokujú o materiáloch v časti D – majetkové záležitosti. Materiály D1 – D11 nájdete tu: https://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019

16:12

Poslanci pokračujú po prestávke.

Referentka pre  OSaKČ  Eliška Vargová predkladá predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886. Ide o výzvu Ministerstva hospodárstva SR.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Hlavatý, ktorý sa pýta či mesto plánuje vybudovať viacero nabíjacích staníc.

Referentka hovorí, že by mala stanica mala byť na bočnom parkovisku pri Kultúrnom dole v Šali, nakoľko je to dá sa povedať centrum na Hlavnej ulici, kde sa dá táto stanica  veľmi efektívne využiť.

Uznesenie bolo schválené.

15:43

Poslanci budú teraz pokračovať po prestávke.
 

15:42

Poslanec R. Andráši dal návrh, aby sa vytvorila pracovná skupina k tvorbe rozpočtu mesta z predsedov komisií, výborov mestskej časti a zamestnancov Mestského úradu.

Poslanci návrh schálili.

15:39

Poslanec P. Andráši, by chcel nejakú analýzu ako by to s technickými službami mohlo vyzerať, či to má zmysel alebo nie.Taktiež apeluje aj na kamery do áut, ktoré separujú odpad.

P. Hlavatý sa pýta na daň za rozvoj. Uplatňuje sa to pri všetkých stavbách podľa zákona. Len sa tým pán poslanec uisťuje.

M. Farkašová hovorí o tom, že občania sa v separácií polepšili. Kontajnerov je viac, než ako bolo pred pol rokom, ktoré v tej dobe boli veľmi preplnené. Treba preto venovať tomuto väčšiu pozornosť.

T. Baran hovorí, že aj komisie boli požiadané aby predložili svoje priority k rozpočtu. Ekonomická komisia sa tomuto tiež venovala. V prioritách je viacero ulíc, ktoré sa plánujú rekonštruovať.

M. Krištof  hovorí, že toto mesto za posledné roky bolo veľmi dobre naštartované a chceme aby to tak pokračovalo. Kamerový systém podľa neho je veľmi potrebný čo sa týka odpadov, taktiež treba kontrolovať aj podnikateľov. Dane neboli za posledných 5 rokov zvyšované. Poslanec hovorí, že zaplatí viac, ak bude vidieť že sa nerobia čierne skládky a odvezie sa odpad tak ako má. Ešte sa pýta na polopodzemné kontajnery.

Prednostka hovorí, že výstavba teraz prebiehala v prvej etape. A bude sa v tom ešte pokračovať.

Ďalej sa pán poslanec Krištof pýta aj na rekonštrukciu kultúrneho domu, presnejšie na finančné prostriedky.

Do diskusie sa zapojil primátor, pre ktorého je rekonštrukcia kultúrneho domu veľká priorita. Objasnil poslancovi presné sumy, ktoré sa týkajú rekonštrukcie a to konkrétne vnútorných priestorov i fasády a tak ďalej.

Do diskusie sa ešte prihlásil P. Andráši, ktorý sa pýta či mesto má právo zverejniť zoznam neplatičov odpadu.

Vedúca OEaP hovorí, že zoznam sa zverejňuje.

 

 

15:14

Do diskusie sa hlási R. Andráši. Hovorí o tom, že tomuto treba venovať pozornosť. Vyjadruje spokojnosť vo výdavkovej časti. V príjmovej časti si túto položku porovnával i s inými mestami. Apeluje na to, že ak ale platiť danú sumu na odpad, treba aby sa táto služba vykonávala riadne.

Prednostka hovorí, že napríklad Hlohovec platí 34 eur za komunálny odpad. Prednostka riešila túto problematiku s viacerými obcami. Presnejšie uvedenie čísiel, čo sa týka odpadu v našom meste sa bude riešiť na októbrovom zastupiteľstva.

M. Rehák má obavu, že ľudia prestanú separovať a všetko pôjde do komunálneho odpadu.

Prednostka hovorí, že keby toto nastalo, tak tie poplatky pôjdu veľmi vysoko.

Poslanec M. Rehák navrhuje aby sa kontajneri na separovanie dali aj podnikateľom.

Referentka Edita Haládiková sa pripojila do diskusie. Hovorí o tom, že pri podnikateľoch, či separujú alebo nie by mal zasiahnuť štát. Hovorí aj o tom, že ak sa nebude triediť, zvýši sa množstvo komunálneho odpadu, za ktorý sa platí. Tým pádom by to bola oveľa vyššia suma.

M. Rehák sa pýta či niekto kontroluje odvážený odpad.

Haládiková hovorí, že sa to neváži u nás.

Pán primátor Jozef Belický hovorí, že väčšina ľudí býva v činžiakoch. Na sídliskách je separovanie najslabšie. V rodinných domoch obyvatelia separujú viac. Vyčíslená cena s poplatkami súvisí s legislatívnymi zmenami. Mesto nechce obyvateľov zaťažiť daňami. 

Poslanec T. Mészáros porovnáva Šaľu s inými mestami a hovorí o tom, že ľudia prestanú separovať. Pýta sa či by nebolo možné zriadiť technické služby.

15:13

Prednostka Mestského úradu v Šali predkladá východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020. Návrh rozpočtu je rozdelený na tri časti.  Pri príprave rozpočtu sa museli prijať všetky prijaté legislatívne zmeny. Tieto zmeny majú vo veľkej miere zásadný vplyv na výdavkovú časť rozpočtu ale čiastočné aj na príjmovú. Na výdavkovú časť rozpočtu bude mať vplyv napríklad aj zabezpečenie zimnej údržby a mnoho ďalších. Legislatívne zmeny sú hlavne v odpadovom hospodárstve. Podrobnejší materiál k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019

Prednostka ale upozorňuje, že sú tieto východiská a priority rozpočtu mesta ovplyvnené legislatívnymi zmenami. Ide aj o to, že skutočné náklady sú oveľa vyššie.

Investičné akcie chce mesto financovať z vlastných zdrojov, cudzích zdrojov a grantov.  Prioritou je aj rekonštrukcia kultúrneho domu v Šali.

14:38

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019.

Poslanci materiál schválili.

14:36

Referentka pre  RPaVO  Margita Simighová predkladá správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 6. septembru 2019. Súčasťou je čas nakladania s komunálnym odpadom.

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec P. Andráši. Pýta sa na to, či na zber odpadu je opäť vysúťažená firma Envi geos. Ešte sa pýta, či túto službu vykonávajú aj pre iné obce či mestá.

Poslanci materiál tiež schválili.

14:34

Prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Ide o monitorovaciu správu hospodárenia mesta.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Poslanci materiál schválili.

14:32

Končí sa časť interpelácie poslancov. Poslanci pokračujú v programe rokovania. Hlavná kontrolórka mesta Alžbeta Sedliačiková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK. Predmetom kontroly bolo školstvo a poistné zmluvy hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Do diskusie sa hlási pán poslanec P. Andráši. Pýta sa či pri kontrole bol aj mestský právnik.

Hlavná kontrolóka odpovedá že nebol a všetko je doriešené.

Ďalej sa hlási poslankyňa M. Farkašová, ktorá sa pýta na to čoho sa týka úrazové poistenie na zamestnanca.

Hlavná kontrolórka odpovedá, že úrazové poistenie pre zamestnancov majú všetky školy. Škola je zodpovedná za škodové udalosti. Výška poistného sa odráža od počtu zamestnancov. Ešte sa pýta či tú kontrolu bude aj mesto analyzovať.

Hlavná kontrolórka odpovedá že je všetko v súlade so zákonom, čiže je to na poslancoch, či to chcú ešte preanalyzovať alebo nie.

Poslanci materiál schválili.

14:24

Ďalej sa hlási pán poslanec T. Mészáros, ktorý sa pýta na otváracie hodiny nového skateparku. Bolo by dobré zmeniť tieto otváracie hodiny, nakoľko v danom čase je mnoho ľudí a detí v práci/škole.

T. Baran sa pýta na radar na Kráľovskej ulici, ktorý podľa neho neukazuje presnú informáciu. Ďalej sa pýta na novostavbu na Vlčanskej ulici.

M. Farkašová má 2 interpelácie. Žiada aby sa zvýraznil prechod na Kráľovskej ulici, ktorý je nebezpečný. Druhou interpeláciou je ulica Feketeházyho, ktorá je veľmi frekventovaná pre autá a chodcov. Pani poslankyňa tu narátala približne 26 kontajnerov a podľa nej to nevyzerá pekne.

Všetkým poslancom bude odpovedané písomne.

14:19

Začína sa časť interpelácií poslancov. . Interpelácie písomne podali poslanci: A. Torišková, M. Molnár, G. Lacková, M. Rehák.

Hlási sa o slovo poslanec P. Gomboš. Navrhuje umiestniť dve svetelné signalizácie pre chodcov na križovatkách Kráľovská a na Štúrovskej ulici. Nakoľko tadialto prechádza mnoho školákov a obyvateľov, ktorí sú tu ohrození vodičmi, ktorí nedodržiavajú rýchlosť. Mestská polícia tu síce dáva pozor, ale to nestačí.

Odpoveď pán Gomboš dostane písomne.

P. Andráši sa hlási taktiež o slovo. Hovorí o výsledku hospodárenia tenisového kurtu, či sa tento výsledok získal. Ďalej hovorí o kamerách, ktoré by mali byť osadené v určitých časiach mesta, pri kontajnerových stojiskách. Treťou vecou, ktorou sa zaoberá je interpelácia od ľudí, ktorí zaplatili exekúcii a i napriek tomu dotyčným obyvateľom svietilo ešte upozornenie.

Odpoveď taktiež dostane písomne.

J. Grell sa pýta na búranisko A32. V akom je stave a čo a s ním deje.

M. Krištof má dve otázky. Na ulici Bilická sú na 4 miestach v dezolátnom stave chodníky. Mohli by sa opraviť. Druhou vecou je aby mesto zakúpilo minimálne dva defibrilátori kvôli bezpečnosti, nakoľko sa v meste deje mnoho športových podujatí.

14:09

Začína sa 7. tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali. Rokovanie vedie primátor Jozef Belický. Prítomných je 20 poslancov z 21.Poslanci práve schválili navrhovaný program.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>