Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 16.05.2019 - 13:51  

Štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali

Štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali
17:19

Končí sa 4. zasadnutie MsZ. 

17:16

V časti vystúpenie verejnosti sa o slovo prihlásil obyvateľ. Včera sa zúčastnil na zasadnutí komisie životného prostredia. Chce docieliť, aby sa v meste Šaľa zaviedla "tichá nedeľa". Je pracujúci občan a chce, aby aspoň nedeľu mohol prežiť v tichu, v kľude. Žije v rodinnom dome, kde je ten nedeľný pokoj narušený konaním susedov - zapnú kosačku, pília drevo a podobne. Bol by rád, ak by sa v tejto veci prijalo opatrenie, aby sa dodržiavanie takéhoto nariadenia dalo legálne kontrolovať. 

Poslanec P. Gomboš sa  vyjadruje k tejto téme. Je členom tejto komisie. Hovorí, že cez VZN mesta to nejde. Ale bolo spomenuté, že napríklad v Rakúsku takéto niečo funguje. Táto téma by sa mohla dať na verejnú diskusiu, pripraviť o nej článok. Okamžite sa objavia kladné aj záporné stanoviská k tomuto návrhu. Sú ľudia, ktorí pracujú cez týždeň a cez víkend chce vykonávať práce okolo domu. Odporúčali sme pánovi občanovi, aby prišiel a začal túto verejnú diskusiu. 

Poslanec P. Adnráši sa k téme tiež vyjadruje: v Záhorskej Bystrici takéto niečo funguje. Samotný nápad schvaľuje. 

Aj primátor hovorí, že bude dobré zistiť, kde to funguje a ako. 

16:44

Nasleduje 15-minútová prestávka, pretože o 17-tej je priestor na vystúpenie verejnosti.

16:38

Primátora obzvlášť teší, že sa obnovili aj priestory pivnice. Aj tieto priestory sa tak budú môcť dať do prenájmu, budú ich môcť využívať napríklad začínajúce kapely alebo seniori. Počasie nám nepraje, preto ešte nie je dokončená vonkajšia dlažba. Inak je priestor pripravený na plnohodnotné využívanie. Aj kolaudačné rozhodnutie je právoplatné. 

Primátor ďakuje poslancom, že schválili financie na rekonštrukciu tejto budovy, tiež ďakuje aj zamestnancom mesta, dodávateľom, všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom diele.

16:36

Na záver primátor ešte raz víta poslancov vo vynovených priestoroch SD Veča. Budova sa premenovala na Kultúrny dom Šaľa-Veča tak, ako ho poznajú všetci miestni. Zmenil sa nie len názov, ale aj vzhľad a interiér budovy. Je to tu kultúrne, poslanci sú vzhľadom priestorov nadšení. 

 

16:32

Nasleduje vystúpenie verejnosti, k mikrofónu sa postavil pán Hunka. Ďakuje, že si poslanci a vedenie mesta našli cestu na "výjazdové rokovanie" do mestskej časti Veča. Veľmi pekne ďakuje za vynovenie hasičskej zbrojnice vo Veči, za cyklotrasu do Dusla, za nové ihriská na sídlisku. Trápi ho jedna budova "zeleniny a ovocia", ktorá tu stojí viac ako 30 rokov. Bol by rád, ak by sa to tam dalo do poriadku. Tiež apeluje na opravu približne 30 metrov dlhého chodníka v blízkosti kostola. Poslancom na záver poprial všetko dobré, ešte raz sa poďakoval za posun a zlepšenie života v meste, mestskej časti Veča. 

Primátor reaguje, že tých 30 metrov chodníka budeme určite riešiť. 

16:28

Primátor ďalej informuje o dnešnom rokovaní v súvislosti s budúcnosťou plavárne. Stretol sa s generálnym riaditeľom Dusla, a.s., štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy a výskumu za oblasť športu a riaditeľa plaveckej federácie. 

Budúci týždeň príde skupina, ktorá posúdi, aké technické úkony treba vykonať, aby bola plaváreň technicky funkčná. Naďalej sú v pracovnom pomere zamestnanci, aj preto tlačí čas, aby sa táto problematika riešila. Zdôrazňuje konštruktívny prístup Dusla, ktoré ponúka odpredaj plavárne za sumu 500-tisíc eur, pričom podľa znaleckého posudku má plaváreň a k nej patriace technické zabezpečenia a pozemky hodnotu 2,9 milióna eur. 

Z dnešného stretnutia vyplynulo, že všetci sú naklonení k záchrane plavárne. K téme vydá mesto v priebehu dnešného, resp. zajtrajšieho dňa (štvrtok alebo piatok) tlačovú správu aj s vyjadreniami štátneho tajomníka a riaditeľa Slovenskej plaveckej federácie. 

K téme sa vyjadruje aj poslanec Š. Bartošovič, ktorý sa tiež snaží o lobbing. 

16:21

Zasadnutie pokračuje s vystúpením primátora. Informuje poslancov o hroziacej pokute, ktorá súvisí s kúpou hotových nájomných bytov. Hovorí, že mesto postupovalo v súlade s vtedy platným zákonom. Ešte pred kúpou malo mesto stanovisko od dvoch právnikov. Mesto je pripravené hájiť svoje záujmy súdnou cestou. Mesto robilo všetko preto, aby ochránilo verejné financie - dielo bolo postavené za vopred stanovenú sumu, nepredražilo sa. Byty odovzdali vo vopred dohodnutom termíne. ÚVO udeľuje pokutu v takýchto veciach vo výške 5% z hodnoty zákazky, preto je rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 339-tisíc eur. Jeden z príkladov, kedy sa dielo predražilo o 512-tisíc eur je projekt domova dôchodcov - v tomto prípade sa vybral dodávateľ verejným obstarávaním, ktoré vyhrala v tom čase firma Eurobuilding. 

16:14

Nasleduje schvaľovanie zmlúv, ktoré sú uzatvorené v súvislosti s investičnými akciami mesta - jedna zmluva sa týka prác na učebniach na štyroch základných školách, druhá zmluva súvisí s výstavbou tematického ihriska ako replika historickej pamiatky Majk. 

16:12

Predkladateľka predložila materiály, týkajúce sa majetkových záležitostí.

D1 - k tomuto bodu poslanci diskutovali, nakoniec návrh schválili v pôvodnom znení

D2 - poslanci schválili

D3 - poslanci schválili

D4 - poslanci schválili

D5 - poslanci schválili

D6 - poslanci schválili

15:51

Zasadnutie pokračuje bodmi pod označením D - majetkové záležitosti. 

15:30

Pred prestávkou poslanci schválili ešte doplnenie plánu verejného obstarávanai na rok 2019.

15:28

Za vyššiu sumu hlasovala väčšina poslancov - z prítomných 20 poslancov hlasovalo za 18 poslancov, 2 sa zdržali. 

15:27

Do diskusie sa prihlásil M. Molnár. Pýta sa na stav MŠ Družstevná, žiada riešenie havarijných stavov, ktoré si odhadom vyžadujú vyše 200-tisíc eur. Navrhuje navýšenie úveru mesta z milión eur na 1 250 000 eur.

Poslanec p. Gomboš navrhuje investovať viac do opráv ciest a chodníkov. 

Poslanec P. Andráši sa vracia k téme MŠ Družstevná, aby sa dala vypracovať analýza, nie len "laický" odhad, koľko bude potrebovať oprava tej materskej školy. 

 

15:16

Poslanci rokujú ďalej o návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019. Dôvodmi, prečo je úprava rozpočtu potrebná, sú aj zákonné zmeny - napríklad bezplatné stravovanie pre deti v školách a materských školách, zákonom zavedené rekreačné poukazy, atď. 

15:13

Ďalší materiál sa týka dotácií v oblasti kultúry. Materiál predkladá M. Čižmáriková, otázku má opäť poslanec P. Andráši. Pýta sa na dotáciu pre P. Sudorová, známu miestnu keramikárku. Žiada o dotáciu na hrnčiarsky kruh, ktorý by prenášala aj do škôl. Slúžil by na výrobu a modelovanie rôznych výrobkov. Komisia dotáciu schválila. Poslanci materiál schválili. 

15:10

Poslancom sa na stôl dostáva materiál o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu pre oblasť športu. Do diskusie sa prihlásil P. Andráši. Pýta sa, prečo dáva mesto Šaľa dotáciu do Trnovca nad Váhom. Sídlo síce majú v Trnovci nad Váhom, ale veľa ich členov je práve obyvateľov mesta Šaľa. V takomto prípade je možné schváliť aj im dotáciu. Uznesenie bez ďalších otázok poslanci schválili. 

15:07

Poslanci schválili aj vývoj hospodárenia mesta k 31.3.2019.

15:05

Vedúca ekonomického oddelenia predkladá správu o záverečnom účte mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018. K správe prikladá svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá materiál odporúča schváliť. Poslanci materiál jednohlasne schválili. 

15:00

Nasleduje bod v súvislosti s odmenami mestských poslancov - keďže sa zmenil zákon o obecnom zriadení, je potrebné túto zmenu premietnuť aj do interného predpisu mesta "Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov a tajomníkov komisií MsZ". Naposledy bol tento interný predpis aktualizovaný v roku 2012. Do diskusie sa prihlásil M. Molnár - navrhuje zmenu koeficientu, z ktorej vychádza výška odmeny za prácu poslancov. Navrhuje zmenu koeficientu z 0,08 na 0,10. Poslanci jeho návrh schválili - za: 16, proti: 1 a zdržali sa:3. Návrch teda bol schválený. 

14:54

Nasledujú body v rámci časti B - tie sa zväčša týkajú všeobecne záväzných nariadení mesta. Dnes predkladá Eliška Vargová aj rozsiahly materiál PHSR, ktorého plnenie sledujú aj poslanci. 

14:50

Aj správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom k 30.4.2019 poslanci schválili bez diskusie. Takisto aj správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018.

14:48

Poslanci správu schválili jednohlasne. Nasleduje správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú predkaldá prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová. Do diskusie sa nikto neprihlásil, aj tento materiál poslanci schválili. 

14:46

Hlavná kontrolórka mesta predkladá správu z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra. 

14:42

Písomnú interpeláciu podali títo poslanci: R. Andráši, P. Jaroš, G. Lacková, M. Molnár, M. Rehák a A. Torišková. Na tieto pripomienky odpovedá mesto písomne. 

Končí sa časť interpelácií poslancov.