Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 07.02.2019 - 14:04  

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
16:39

Primátor hovorí, že dnes ide len o informatívnu správu, ktorou sa budú určite zaoberať aj členovia komisie pre životné prostredie. Materiál poslanci scvhálili.

16:38

Materiál, ktorý súvisí s odpadovým hospodárstvom,nájdete tu: https://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019 

Pod číslom A6/1/2019. Diskusia k téme stále prebieha.

16:26

Zaujímavosť z prebiehajúcej diskusie: obyvatelia mesta Šaľa dnes separujú na úrovni 37,12%. Výška poplatku za tieto služby sa odvíja od úrovne separácie obyvateľov. Zatiaľ to neznamená zvýšenie poplatku pre obyvateľov. 

16:12

Dňa 23. 01. 2019 bol na mesto Šaľa doručený list od spoločnosti ENVI - GEOS Nitra, s.r.o., ktorá zabezpečuje na základe zmluvy zber a vývoz komunálneho odpadu v meste. Nakoľko bol list adresovaný aj Mestskému zastupiteľstvu v Šali, predkladáme ho na prerokovanie.

Predmetom listu sú zákonné zmeny, ktoré majú vplyv aj na niektoré ustanovenia zmluvy medzi spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. a mestom Šaľa.

Podmienky zmluvy boli nastavené podľa legislatívy platnej v čase prípravy podkladov verejnej súťaže. Od roku 2016 však došlo k niekoľkým zásadným zmenám zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a bol novelizovaný zákon o poplatkoch za uloženie komunálnych odpadov (nový zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).  

Dňa 23. 01. 2019 bol na mesto Šaľa doručený list od spoločnosti ENVI - GEOS Nitra, s.r.o., ktorá zabezpečuje na základe zmluvy zber a vývoz komunálneho odpadu v meste. Nakoľko bol list adresovaný aj Mestskému zastupiteľstvu v Šali, predkladáme ho na prerokovanie.

Predmetom listu sú zákonné zmeny, ktoré majú vplyv aj na niektoré ustanovenia zmluvy medzi spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. a mestom Šaľa.

Podmienky zmluvy boli nastavené podľa legislatívy platnej v čase prípravy podkladov verejnej súťaže. Od roku 2016 však došlo k niekoľkým zásadným zmenám zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a bol novelizovaný zákon o poplatkoch za uloženie komunálnych odpadov (nový zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).  

16:09

Zástupca spoločnosti Envi-Geos Nitra, s.r.o. predkladá poslancom materiál s názvom Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve a ich dopad na Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Envi-Geos Nitra, s.r.o.

15:47

Jedna zo zaujímavostí: domáci rezidenti 82% obsadzujú miestne parkoviská počas noci. Ostatné autá majú ŠPZ v najväčšom počte z Bratislavy, Nových Zámkov, Nitry. 

15:43

Dopravný expert Tibor Schlosser so svojím odborným tímom predstavuje výsledky dopravného generelu. Opisujú spôsob vykonávania dopravy.

15:38

Poslanci postupne odhlasovali ďalšie informatívne body rokovania - správu o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva, správu o verejných obstarávaniach k 31.12.2018. 

15:20

K možnej výstavbe zimného štadióna sa pýta aj J.Grell, či pán Fedák zastupuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Áno, zastupuje SZĽH. Treba tomu rozumieť tak, že aj takýmto spôsobom chce SZĽH propagovať šport. 

M. Krištof - nerozumie forme splatenia investície pre staviteľa.

Odpovedajú mu, že 15-tisíc eur bude splácať mesačne mesto a ďalej koncesionár bude používať halu ako komerčný priestor, ako športové zariadenie. Behom 20-tich rokov získa späť svoju investíciu a potom tento majetok odovzdá mestu za 1euro. 

P. Szalay sa pýta na to, aké slovo bude mať mesto pri výstavbe, pri rozhodovaní o tom, ako bude tá hala vyzerať,aké bude mať vybavenie, atď. Je to dôležité preto, lebo to bude stáť v Šali, tak treba, aby aj mesto malo slovo pri výstavbe. Odpovedá pán Fedák, že vzhľad budovy sa bude riešiť s mestom. Už samotná  štúdia sa tvorí v spolupráci s mestom. Samozrejme sú parametre, ktoré treba mať splnené. Szalay sa pýta na spôsob chladenia - odpoveď je freón. 

P. Andráši sa ešte pýta, ako zabezpečiť, aby tie garantované hodiny mohli využívať naozaj šalianske školy. Odpoveď je, že zárukou je zmluva, kde sa ukotvia tieto podmienky- mesto si tieto hodiny de facto zaplatí v rámci tej mesačnej splátky vo výške 15-tisíc eur. 

Pýta sa ešte raz M. Krištof - v akom stave bude hala po 20-tich rokoch. Odpovedá prezentujúci, že ten, ktorý tam peniaze investoval, bude mať snahu udržať v dobrom stave, aby mu to "vynášalo". Dnes vidíme také štadióny, do ktorých sa neinvestovali desiatky rokov, ale ak sa do nich investuje, sú určite v lepšom stave. Samozrejme "amortizácia" je, ale snahou je tieto haly udržiavať v dobrej kondícii.

15:06

K prezentácii majú poslanci otázky:

P. Andráši sa pýta, či uvedený rozmer je rátaný aj s hľadiskom či bez a pre koľko ľudí. Pán Fedák odpovedá, že pre také mesto ako je Šaľa je priestor pre publikum od 300 do 2500, toto je len prvotná prezentácia, ktorú bude treba, v prípade záujmu, personifikovať. Hovorí, že napríklad treba spraviť aj geologický výskum. 

P. Gomboš sa zaujíma o to, prečo to nemôže byť tam, kde je v súčasnosti zimný štadión. Pýta sa na možnosti z eurofondov. Primátor odpovedá, že mesto nebude investovať 2,5 milióna eur, investovať to má koncesný partner,ktorý to postaví a bude to niekoľko rokov prevádzkovať. Primátor zdôrazňuje, že miesto, kde to by mohlo stáť, je práve náš existujúci "zimák". Bol sa na takýto projekt pozrieť aj v českom Telči. "Je to naplnením sna, nie len korčuliarov, ale aj mnohých iných," hovorí primátor.

Poslankyňa  Farkašová sa pýta na projekty so školami, aké konkrétne má táto spoločnosť so šalianskymi školami. Odpovedá pán Fedák, že projekty majú najbližšie k Šali napríklad v Nitre. Farkašová sa pýta, akým spôsobom funguje tá spolupráca medzi športoviskom a školami. Odpovedá pán Fedák, že napríklad v rámci telesnej výchovy prídu deti do haly, kde si "odtrénujú" hodinu. Harmonogram je vopred stanovený, kedy, ktorá škola má priestor. Primátor dodáva, že "rozdelenie" haly pre školy by bolo zakotvené už v koncesnej zmluve. 

14:57

Najskôr treba urobiť štúdiu, ktorá by slúžila ako podklad pre územné rozhodnutie. Je mnoho faktorov,ktoré ovplyvňujú možnosti výstavby takejtohaly. Vizualizácie, ktoré predstavuje poslancom, sú z už realizovaných projektov. Samozrejme by to bolo na diskusiu. Spoločnosť by prevádzkovala túto športovú halu a halu na konci zmluvného vzťahu by prevzalo mesto za 1 euro. Ak by sa mesto rozhodlo ísť touto cestou, realizácia by trvala približne 18 mesiacov. 

14:50

Nasleduje informácia o možnosti výstavby zimného štadióna v Šali. Primátor uviedol pána Fedáka, ktorý predstaví možnosti, čo by sa dalo v Šali vybudovať. Hovorí o skúsenostiach, o vybudovaných multifunkčných športových halách na SLovensku aj v zahraničí. 

14:47

Rokovanie pokračuje správou z kontroly vykonanej ÚHK. Materiál schválili bez pripomienok. 

14:46

Končí sa časť interpelácií, poslanci pokračujú s materiálom, ktorý predkladá hlavná kontrolórka mesta - správa o kontrolnej činnosti za rok  2018. Poslanci schválili materiál bez pripomienok.   

14:43

J. GRELL: pýta sa na upratovanie stojísk po vývoze odpadu, kto to má na starosti. Primátor odpovedá, že stojiská upratuje firma, ktorá vyváža odpad,aj to vykonávajú. Ďalej pripomienkuje nedostatočné odhrnutie snehu v okolí nemocnice. 

D. Jarošová: pýta sa, že či je problém s vývozom odpadu - komunálneho, aj triedeného spred rodinných domov, lebo neboli vyvezené. Radnica pripomienku eviduje a bude ju riešiť.  

14:38

P. ANDRÁŠI - poukazuje na vyjazdené okolie kontajnerových stojísk vo Veči. Ďalej sa pýta na to, či má mesto už zmluvu so spoločnosťou, ktorá by odťahovala vraky zo sídlisk a z miest, kde nemajú stáť a dlhodobo zaberajú miesto. Jeho tretia interpelácia smeruje k opravám výtlkov na moste. Vie,že to má v kompetencii Slovenská správa ciest, ktorým však na kvalite mosta nezáleží. Preto sa pýta, či by to nemohlo robiť mesto a následne to refundovať Slovenskej správe ciest. 

Primátor odpovedá - vyjazdené koľaje sú bohužiaľ od osobných áut. Keď sme stojiská ohradili, ľudia sa sťažovali na to. Odpovedá aj na to, že sú pripravené podklady k prieskumu trhu, vieme, že neďaleko od Šale je jedna spoločnosť, ktorá sa odťahom zaoberá. Čo sa týka mosta a jeho opráv, SSC má vyobstaraného dodávateľa na tieto práce, preto ich mesto nemôže vykonávať.

14:32

Primátor odpovedá, že na otázky odpovie mesto písomne, čo sa ale týka južnej trasy obchvatu, momentálne sme pred začiatkom výstavby obchvatu, naktorý sme čakali vyše 30 rokov. Momentálne nemá informácie o južnej trase.

M. MOLNÁR sa pýta na priechod pre chodcov vo Veči na Nitrianskej ulici - či sa plánuje osvetliť priechod pre chodcov, kde momentálne nie je osvetlenie. Odpovedá mu M.Políček z MsÚ v Šali, že osvetliť priechod pre chodcov pri kostole nebude problém v tomto roku. 

Ďalej sa pýta na večiansky cintorín, kde sa vraj na Dušičky nesvietilo. Primátor odpovedá, že to bude čoskoro vyriešené, zaoberajú sa tým už príslušné oddelenia.

14:27

R. Andráši: pýta sa na bežné služby v meste, ako je čistota a drobné opravy. Chce, aby tieto služby boli kvalitnejšie.

Ďalej sa pýta na to, či by bolo možné umiestniť mobilnú toaletu k volejbalovému ihrisku. Jeho ďalšia otázka smeruje k možnosti zavedenia ďalšieho spoja medzi Nitrou a Šaľou vo večerných hodinách. Tiež sa opýtal na možnosť budovania južnej trasy obchvatu.

14:24

Začína sa časť interpelácií,prihlásili sa piati poslanci. 

14:23

Do programu rokovania pribudli niektoré  body do informačných materiálov:

- informácia o možnosti výstavby zimného štadióna

- informácia o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa

- voľba predsedu komisie kultúry