Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.03.2018 - 13:08  

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018
16:44

S diskusiou začína V. Vicena - nechce porovnávať sumy, či je to finančne výhodné. Chcel vedieť názor ľudí, no z jeho "reprezentačnej vzorky" nesúhlasia ľudia s predajom vo všeobecnosti. Bez ohľadu na cenu. Preto nesúhlasí s predajom. 

Poslanec Grell - pozerá sa na to z inéh pohľadu. Toto nie sú stavebné pozemky, sú súčasťou konglomerácie, ktoré vznikli k tým budovám, ktoré tam sú. Tie cesty vznikli na náklady žiadateľa. Tie pozemky prináležia k tým budovám. Neviem si predstaviť, že by tie pozemky slúžili na iný účel ako teraz. Nevie si predstaviť, že by si niekto iný kúpil 3x4 metre pod benzínkou. Nespĺňa to kritériá potenciálneho pozemku, na ktorých by sa dalo niečo postaviť. Dostal sa k znaleckému posudku, ktorý posudzuje v tejto oblasti cenu za m2. Podľa úradného odhadu je v tejto oblasti pozemok 26,22 eur/m2. Je to úradný posudok znalca s okrúhlou pečiatkou.  Prikláňa sa k predaju tomu, kto sa zaslúžil o to, aby sa to tam vybudovalo. Bol by rád, ak by aj iný vybudovali podobné  budovy pre verejnosť. Nevidím dôvod, prečo by sa mu to nemalo odpredať. Vďaka nemu sú tu spokojní aj iní ľudia - poslanci neschválili Lidlu, aby otvoril obchod, podarilo sa to len vďaka tomuto žiadateľovi. Veď aj to je pre našich obyvateľov. Ak to nepredáme, odradíme podnikateľov, ktorí zveľaďujú naše mesto. 

16:36

Poslanci na predchádzajúcom zasadnutí už schválili zámer predaja. Teraz sa začína diskusia k predaju.

16:35
D - nasledujú majetkové záležitosti

Poslanci začínajú diskusiu k téme o prevode pozemkov v blízkosti čerpacej stanice, penziónu a Lidl. Poslanci budú rokovať o troch predložených žiadostiach ako o celku, hlasovať budú o nich zvlásť. 

16:32

Odmena hlavnej kontrolórke - poslanci rokujú o odmene pre hlavnú kontrolórku vo výške 15 percent jej mesačného platu. 

Poslanec V. Vicena - chýbajú mu nejaké kritériá, ktoré nie sú stanovené, že na základe čoho by mali odmenu odsúhlasiť. Stotožní sa so stanoviskom ekonomickej komisie (15 percent), ale mohli by byť stanovené kritériá.

T. Baran - hlavn kontrolórka je "úkolovaná" mestským zastupiteľstvom, pri všetkej úcte nezaregistroval, čo by výkon funkcie hlavnej kontrolórky nejak spochybňoval. Je tam možnosť od 0 do 30 percent. Ja som navrhol na ekonomickej komisii strednú cestu. 

ZA 16, proti 2, zdržali sa 2.

16:27

Po prestávke pokračuje MsZ, poslanci majú na stole materiály súvisiace s hospodárením mesta.

16:07
PRESTÁVKA

Nasleduje prestávka do cca 16.20 hod.

15:56
B3 - návrh na doplnenie interného predpisu

Bod sa jednohlasne schválil. Nasledujú body v súvislosti s hospodárením mesta.   

15:42
B2 - VZN o miestnych daniach

Schvaľuje sa druhá časť VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide o len o časť, ktorá rieši poplatok za trvalo prenajaté parkovacie miesta. Na predchádzajúcom sa schvaľovalo zvýšenie parkovného pre nákladné autá. Druhá časť (tnto návrh) rieši osobné autá. Návrh poslanci schválili. 

 

15:34
B1 - Územný plán CMZ

Nasleduje ďalší bod programu - B1 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny Šale. Nájdete ho tu: 

http://sala.sk/clanok/2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2018

Posanec V. Vicena sa pýta, ako by to malo vyzerať. Prednostka odpovedá, že je to po diskusii architekta mesta. 

Architekt Pleidel hovorí, že nejde o trvalé objekty, ale plochy a objekty, ktoré majú mať čo najmenší zásah do prostredia. Ide o sezónne objekty, ktoré bude možné jednoducho rozobrať s dôrazom na zachovanie zelene. 

Prvé súvisiace uznesenie bolo jednohlasne schválené, druhé taktiež

15:26

Predkladá sa ďalší materiál, podľa ktorého neverejný poskytovateľ sociálnej služby žiada o finančný príspevok. Ide o denný stacionár Monika (funguje v priestoroch polikliniky v Dusle). Máme tu aj klientov zo Šale. Nektoré povinnosti vyplývajú aj zo zákona, nie je však jasné, ktoré náklady sú oprávnené. Rokovali sme s neziskovou organizáciou. Požiadali sme ministerstvo práce o usmernenie v súvislosti s našimi povinnosťami. Vyzerá to tak, že mesto nebude povinné prispieť tejto organizácii. Je však pravda, že toto zariadenie neprežije bez našej podpory. Sú tam aj Šaľania. K tomuto bodu nie je potrebný súhlas poslancov, ide o podporu, ktorá by výrazne neovplyvnila rozpočet mesta. Intenzívne sa tým mesto zaoberá a hľadá, akým spôsobom vyjadriť podporu tomuto zariadeniu. "Možno to bude aj na základe dohody s ostatnými starostami okolitých obcí. Je dôležité, ako sa postaráme sa o našich seniorov, máme záujem o to, aby mali dôstojné podmienky na starobu," hovorí primátor. 

15:13
Prezentácia sa končí, nasleduje ďalší bod
15:11

Primátor dodáva, že sa teší novému projektu. "Táto prezentácia je vlastne o informovaní. Prakticky súhlas nie je potrebný. Snažíme sa ťahať za jeden povraz, preto som navrhol, aby tu pán architekt odprezentoval tento zámer. Chcem, aby ten zámer sa uskutočnil aj s podporou zastupiteľstva či členov komisii. Verím, že ak podporíme tento zámer, niečo grandióznejšie ako pôvodný projekt, niečo, čo vyzerá ako vstupná brána z mosta, budem  sa veľmi tešiť. Budem rád, ak to podporíte," hovorí Jozef Belický. 

15:08

Poslanec J. Varsányi povedal, že tento projekt je úžasný. Hovorí, že je to niečo exkluzívne. Poslanec Krištof sa ešte pýta na vstup do priestorov, že z ktorej strany by bol vstup. Architekt odpovedá, že vstup by bol zo strany Ul. P. Pázmánya. Tadiaľ sa vstupuje aj do garáží. Nie je to prepojené s parkoviskom Kauflandu. Peší vstup je ale možný z oboch strán, aj zo strany Kauflandu. Tam je to prepojené. 

 

15:05

Poslanec P. Gomboš sa zaujíma o to, koľko podlaží by objekt mal. 

Prvé podlažie by slúžilo vybavenosti (obchody). Prvé poschodie by ponúkalo parkovacie miesta. Z tohto pakoviska, ktoré by bolo otvorené, by bol vstup do ďalšej časti objektu, kde by boli byty. Objekt by bol celkovo 50 metrov vysoký. Poslanec víta štúdiu, je milo prekvapený. Tiež sa obáva, či nebudú negatívne reakcie. 

15:03

Poslanec P. Andráši sa pýta, či je to investičný zámer, či je to naozaj reálne. Ide vlastne o toho istého investora, ktorý tu už chcel stavať, ale zmenil projekt. Vybavenosť pre ľudí sa ale zachoval v projekte. Doplninli sa tu nové funkcie - napríklad bývanie a parkovacie miesta v rámci objektu. Poslanec konštatuje, že zámer sa mu páči. 

15:01

Poslanec J. Morávek sa hlási do diskusie. Prezentácia a zámer sa mu veľmi páčia, ale pýta sa, či majú architekti, investori informáciu, čo na to hovoria obyvatelia, keďže v minulosti mali problém s plánovanou výstavbou. Architekt odpovedá, že prvýkrát prezentujú svoj zámer tu na mestskom zastupiteľstve. Verí však, že obyvatelia zámer privítajú. 

14:57

Na prízemí by boli obchodné priestory, kaviarňa a podobne. V rámci objektu by boli aj parkovacie miesta, napríklad aj na streche. V objekte by boli aj byty. Architekt prezentuje aj vizualizácie, ešte dnes ich zverejníme na FB v skupine Mesto Šaľa. 

14:50
Polyfunkčný dom pri Kauflande

Ďalší materiál bol zaradený do programu na začiatku MsZ. Architekt Radovan Vranka predkladá investičný zámer polyfunkčného  domu skupiny investorov na Ul. SNP vedľa obchodného domu Kaufland. Vychádzajú z toho, aby tu vznikla dominanta - budova by mala viacero podlaží. Myslí si, že je tu hlavný komunikačný ťah a je na túto časť mesta trochu pozabudnuté. Fotografiu nájdete o chvíľu na FB v skupine Mesto Šaľa. 

14:47

Eliška Vargová predkladá materiál A5 - informuje poslancov o tom, že viacero samospráv zo zahraničia žiada o nadviazanie partnerských vzťahov s našim mestom. 

14:45

Na otázky odpovedá predkladateľ materiálu, Roman Kondys. Momentálne je materiál vypracovaný tak, že by sa služby zabezpečovali len pre mesto Šaľa, ostatné je hudbou budúcnosti. Ku komplexnejšej analýze by potreboval viac času, momentálne je vykurovacia sezóna a nebolo možné aj za krátkosť času vypracovať detailnejšiu analýzu. 

14:43

Primátor hovorí o tom, že v Bratislave riešili podobnú otázku, tam im vraj vyšla odpoveď, že zriadiť vlastné technické služby by bolo podstatne drahšie ako vysúťažiť dodávateľov jednotlivých prác cez verejné obstrávanie. Hovorí to len ako informáciu, nie je proti zriadeniu technických služieb. 

14:40
Nasleduje materiál A4 - informácia o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa,  spol.s.r.o.

Do diskusie sa prihlásil I. Kováč - podľa neho je odhad 6 ľudí na zeleň málo. Ak chceme robiť technické služby, mesto by to stálo viac ako cez externých dodávateľov.

M. Angelov sa pripája k tomu, čo hovorí I. Kováč. Chcel by hlbšiu analýzu toho, čo všetko by bolo treba k tomu, aby mohlo mesto mať technické služby. 

Poslanec V. Vicena - tento materiál bol vypracovaný na základe podnetu poslanca Tolgyesiho. Pýta sa, či by MeT poskytovala služby len pre mesto Šaľa alebo aj iné organizácie, obce? Pýta sa, aký  vzťah by bol medzi mestom a MeT - zmluvný?

Diskutuje T. Baran  - pred pár rokmi sme už mali technické služby, "dopadlo to ako to dopadlo".  Možno by bolo dobré analyzovať aj otázku, či sme spokojní so súčasným vykonávateľom prác. Ak sa chceme s otázkou vytvorenia technických služieb zaoberať, treba dať dokopy ľudí, ktorí budú na tom pracovať v rámci MeT. Nepochováva myšlienku, len to chce viac času zanalyzovať stav a možnosti. 

 

 

14:32

Referentka verejného obstarávania predkladá materiál A3 - správu o verejných obstarávaniach, aj tento materiál je schválený bez pripomienok. 

14:31

Medzitým sa k 17-tim poslancom pridali ďalší dvaja, teraz ich je prítomných 19 z 21. 

14:30
Správa o plnení uznesení MsZ k 10.3.2018

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá materiál pod názvom a číslom A2, stiahnuť si ho môžete tu: 

http://sala.sk/clanok/2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2018

Materiál schválili poslanci jednohlasne, bez diskusie.