SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 30.11.2023 Predsedajúci: R. Tölgyesi
14:08:37uvod
14:09:43Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:22Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:54Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:34Časť II.
14:15:01Čibrik1Diskusia
14:18:10Kollár1Diskusia
14:19:08Szalay1Diskusia
14:19:50Kántorová1Diskusia
14:20:30P. Andráši1Diskusia
14:22:20Lacková1Diskusia
14:22:47Budaiová1Diskusia
14:23:59Časť III.
14:24:01A. Informačné materiály a správy
14:24:05A 1/8/2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2024
14:24:09Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:26:28Čibrik1Diskusia
14:34:25A 2/8/2023 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:34:31Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:36:11A 3/8/2023 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2022/2023 a stave v školskom roku 2023/2024
14:36:24Mgr. Mariana Takáčová1Predklad
14:38:42Rehák1Diskusia
14:40:27Kántorová1Diskusia
14:44:46P. Andráši1Diskusia
14:47:47Budaiová1Diskusia
14:49:13B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:49:16B 1/8/2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
14:50:03JUDr. Eva Gyurovszká1Predklad
14:52:44Gomboš1Diskusia
14:54:29Kántorová1Diskusia
15:00:48P. Andráši1Diskusia
15:02:28B 1/8/2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
15:04:00B 2/8/2023 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
15:04:10Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:05:37Kántorová1Diskusia
15:06:47Gomboš1Diskusia
15:08:55B 3/8/2023 Transformačný plán vybraných zariadení Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
15:10:36Dr. Ľubor Gáll1Predklad
15:10:56Kántorová1Diskusia
15:15:00R. Andráši1Diskusia
15:15:32Kollár1Diskusia
15:18:21B 4/8/2023 Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa
15:19:13Ing. Arch. Imrich Pleidel1Predklad
15:34:27Čibrik1Diskusia
15:47:36P. Andráši1Diskusia
15:54:11Čibrik1Diskusia
16:07:24Čibrik1Diskusia
16:08:27Čibrik1Diskusia
16:08:57Gomboš1Diskusia
16:12:14Kántorová1Diskusia
16:18:50Mészáros1Diskusia
16:25:23G. Vystúpenia verejnosti - o 16.00 hod.
16:40:14Kollár1Diskusia
16:45:42Hlavatý1Diskusia
16:46:05Szalay1Diskusia
16:47:50Kántorová1Diskusia
16:48:15Lacková1Diskusia
16:49:07Torišková1Diskusia
16:49:55Gomboš1Diskusia
16:56:45P. Andráši1Diskusia
16:57:43Čibrik1Diskusia
17:02:12R. Andráši1Diskusia
17:02:57G. Vystúpenia verejnosti - o 16.00 hod.
17:11:46Rehák1Diskusia
17:12:20Lacková1Diskusia
17:46:41B 5/8/2023 Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
17:47:12Ing. Petronela Vižďáková1Predklad
17:48:19B 6/8/2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
17:48:27Ing. Petronela Vižďáková1Predklad
17:49:36B 7/8/2023 Návrh Dodatku č. 1 k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“
17:49:53Čibrik1Diskusia
17:52:50C. Hospodárenie mesta
17:52:52C 1/8/2023 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2023
17:52:56Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:54:33C 2/8/2023 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023
17:54:44Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:59:12Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
18:01:01C 3/8/2023 Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023
18:01:05Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:02:35C 4/8/2023 Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2022
18:02:51Róbert Tölgyesi1Diskusia
18:03:33Szalay1Diskusia
18:04:20C 5/8/2023 Návrh na udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00 002 801 zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC411-2022-79/DDP7 zo dňa 04.11.2023, poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky
18:04:28Róbert Tölgyesi1Diskusia
18:05:45C 6/8/2023 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“
18:06:04Ing. Petra Karasová1Predklad
18:08:01D. Majetkové záležitosti
18:08:04D 1/8/2023 Ing. arch. Viktor Becker a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:08:08Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
18:09:45D 2/8/2023 Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:09:49Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
18:10:47Čibrik1Diskusia
18:12:27D 3/8/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prevod pozemku pre Mgr. Martina Holatu a manželku Ing. Janu Holatovú, Železničná 507/22, 927 01 Šaľa
18:12:31Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
18:13:53Čibrik1Diskusia
18:14:59P. Andráši1Diskusia
18:15:37Torišková1Diskusia
18:16:16Mészáros1Diskusia
18:17:32D 4/8/2023 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s ROĽNÍCKYM DRUŽSTVOM ŠAĽA, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
18:17:36Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
18:18:28Hlavatý1Diskusia
18:21:57D 5/8/2023 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – ponuka na prijatie stavby parkoviska a spevnených plôch do vlastníctva mesta Šaľa formou daru
18:22:01Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
18:23:37Kántorová1Diskusia
18:26:48D 6/8/2023 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“
18:27:01Torišková1Diskusia
18:27:59D 7/8/2023 DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa – žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta
18:28:04Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
18:29:48P. Andráši1Diskusia
18:34:12E. Personálne záležitosti - Nie sú predmetom rokovania.
18:34:16F. Právne záležitosti
18:34:20F 1/8/2023 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zlepšenie infraštruktúry pre exteriérové pohybové a voľnočasové aktivity v meste Šaľa“
18:34:34Ing. Eliška Vargová1Predklad
18:35:36Čibrik1Diskusia
18:37:32G. Vystúpenia verejnosti - o 16.00 hod.
18:37:36H. Rôzne
18:37:39H 1/8/2023 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2024
18:38:51H 2/8/2023 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
18:39:01Lacková1Diskusia
18:40:49Kántorová1Diskusia
18:42:20Čibrik1Diskusia
18:45:08Čibrik1Diskusia
18:45:17Lacková2Diskusia
18:46:26Lacková2Diskusia
18:47:07Lacková2Diskusia
18:47:35Lacková2Diskusia
18:48:12Lacková2Diskusia
18:48:20Časť IV. Ukončenie