SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 29.06.2023 Predsedajúci: Mgr. Belický
14:07:52uvod
14:08:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:10:29P. Andráši1Diskusia
14:18:13Časť II. Interpelácie poslancov
14:20:29Čibrik1Diskusia
14:26:43JUDr. Luprich1Diskusia
14:27:50Čibrik1Diskusia
14:27:55P. Andráši1Diskusia
14:29:41P. Andráši1Diskusia
14:31:09Tölgyesi1Diskusia
14:31:31P. Andráši1Diskusia
14:31:45Lacková1Diskusia
14:32:36Tölgyesi2Diskusia
14:33:11Lacková1Diskusia
14:33:44R. Andráši1Diskusia
14:34:20R. Andráši2Diskusia
14:34:36Gomboš1Diskusia
14:36:36Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:37:32Lacková1Diskusia
14:40:04Časť III. Predkladané materiály
14:40:07A. Informačné materiály a správy
14:40:11A 1/4/2023 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:40:22Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:41:20Čibrik1Diskusia
14:42:33A 2/4/2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2023
14:42:36Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:43:08A 2/4/2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2023
14:43:08Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:43:25Čibrik1Diskusia
14:47:39Čibrik1Diskusia
14:51:37A 3/4/2023 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:51:41Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:53:20Szalay1Diskusia
14:54:38A 4/4/2023 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2022
14:55:05Ing. František Botka1Predklad
14:56:18Kántorová1Diskusia
15:01:28A 5/4/2023 Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR – Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
15:01:34Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:03:11Čibrik1Diskusia
15:04:06A 6/4/2023 Informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky a strategických dokumentov z oblasti dopravy
15:04:21Mészáros1Diskusia
15:19:08Szalay1Diskusia
15:20:32Čibrik1Diskusia
15:28:29P. Andráši1Diskusia
15:31:28Szalay1Diskusia
15:33:01Lacková1Diskusia
15:35:18B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
15:35:21B 1/4/2023 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2022
15:37:15Kántorová1Diskusia
15:39:27Mgr. Mariana Takáčová1Predklad
15:40:42Kántorová1Diskusia
15:41:46Kántorová1Diskusia
15:43:50B 2/4/2023 Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027
15:44:08Gomboš1Diskusia
15:51:31Čibrik1Diskusia
15:52:55B 2/4/2023 Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027
15:53:02Čibrik1Diskusia
15:58:57Tölgyesi1Diskusia
16:05:09Mészáros1Diskusia
16:05:38Kántorová1Diskusia
16:08:03G. Vystúpenia verejnosti o 16.00 hod.
16:08:22p. Baraník1Predklad
16:12:42P. Andráši1Diskusia
16:17:42R. Andráši1Diskusia
16:19:25Gomboš1Diskusia
16:21:56Ing. Vlk1Predklad
16:23:22B 3/4/2023 Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva
16:23:46P. Andráši1Diskusia
16:25:55Hlavatý1Diskusia
16:26:20Tölgyesi1Diskusia
16:31:14B 3/4/2023 Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva
17:04:31C 1/4/2023 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022; Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022
17:04:45Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:07:18Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
17:08:52C 2/4/2023 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2023
17:08:56Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:10:38Kántorová1Diskusia
17:12:16C 3/4/2023 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023
17:12:21Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:15:45Kántorová1Diskusia
17:16:42C 4/4/2023 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17:18:07C 5/4/2023 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
17:19:23Kántorová1Diskusia
17:20:57D. Majetkové záležitosti
17:20:59D 1/4/2023 Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:21:03Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:23:03D 2/4/2023 V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:23:16Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:24:22Szalay1Diskusia
17:24:49Čibrik1Diskusia
17:25:32Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
17:26:39Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:27:45Szalay1Diskusia
17:30:22P. Andráši1Diskusia
17:31:12Čibrik1Diskusia
17:32:04D 3/4/2023 Ing. Michal Takáč, Cintorínska 1938/8, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:32:19D 4/4/2023 Dušan Demín, ul. Murgaša č. 10, 940 01 Nové Zámky – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:32:26Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:33:31D 5/4/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa
17:33:34Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:34:54D 6/4/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
17:34:57Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:35:54E. Personálne záležitosti Nie sú predmetom rokovania.
17:35:57F. Právne záležitosti
17:36:00F 1/4/2023 Zmluva o dielo č. 201/2023 na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia lesoparku“
17:36:27Ing. Gabriela Braníková1Predklad
17:36:45Kántorová1Diskusia
17:42:43F 2/4/2023 Rámcová dohoda č. 228/2023 na zabezpečenie odbornej starostlivosti o dreviny – orezávanie a asanácia stromov v meste Šaľa
17:42:48Ing. Gabriela Braníková1Predklad
17:43:25Kántorová1Diskusia
17:45:12F 3/4/2023 Návrh Stanov obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
17:45:30Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:46:42Čibrik1Diskusia
17:53:38P. Andráši1Diskusia
17:54:56Szalay1Diskusia
17:56:20Torišková1Diskusia
17:57:14Čibrik2Diskusia
17:59:42G. Vystúpenia verejnosti o 16.00 hod.
17:59:46H. Rôzne
17:59:48H 1/4/2023 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2023
18:00:40Rehák1Diskusia
18:02:13Časť IV.