SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 04.05.2023 Predsedajúci: Mgr. Belický
15:05:06uvod
15:07:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
15:07:56Čibrik1Diskusia
15:11:56Tölgyesi1Diskusia
15:15:00Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
15:15:48Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
15:16:15Časť II. Interpelácie poslancov
15:17:03Torišková1Diskusia
15:17:19Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:18:55P. Andráši1Diskusia
15:20:12Časť III. Predkladané materiály
15:20:16A. Informačné materiály a správy
15:20:19A 1/3/2023 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
15:20:23Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:21:36A 2/3/2023 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:21:40Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:22:31Torišková1Diskusia
15:23:40Kántorová1Diskusia
15:30:55A 3/3/2023 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022
15:31:48Mgr. Adriana Gerová1Diskusia
15:32:55Gomboš1Diskusia
15:34:17R. Andráši1Diskusia
15:35:23B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
15:35:27B 1/3/2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
15:35:56Mgr. Mariana Takáčová1Diskusia
15:37:27B 2/3/2023 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022
15:37:34Ing. Eliška Vargová1Predklad
15:38:57Kollár1Diskusia
15:41:43Gomboš1Diskusia
15:42:33Kántorová1Diskusia
15:44:24B 3/3/2023 Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“
15:44:44Čibrik1Diskusia
15:47:29Lehocká1Diskusia
15:51:15Čibrik2Diskusia
15:52:52Torišková1Diskusia
15:55:06Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:55:28Szalay1Diskusia
15:58:14Čibrik2Diskusia
15:59:22Budaiová1Diskusia
16:00:39Tölgyesi1Diskusia
16:03:32Mészáros1Diskusia
16:08:20I. Jarošová1Diskusia
16:09:21Gomboš1Diskusia
16:12:28Kollár1Diskusia
16:13:47P. Andráši1Diskusia
16:14:45Szalay1Diskusia
16:15:18Torišková1Diskusia
16:16:02Lehocká1Diskusia
16:16:55Rehák1Diskusia
16:21:15P. Andráši2Diskusia
16:22:03Čibrik2Diskusia
16:25:03C. Hospodárenie mesta
16:25:06C 1/3/2023 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry
16:25:43Ing. Martina Čižmáriková1Diskusia
16:27:23Kántorová1Diskusia
16:27:36Kollár1Diskusia
16:28:09Molnár1Diskusia
16:28:21Benkovič1Diskusia
16:29:08C 2/3/2023 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu
16:29:12Ing. Martina Čižmáriková1Diskusia
16:30:43P. Andráši1Diskusia
16:31:52Szalay1Diskusia
16:33:06Benkovič1Diskusia
16:33:35Čibrik1Diskusia
16:35:19Szalay1Diskusia
16:35:37Szalay2Diskusia
16:37:22Kollár1Diskusia
16:39:48C 3/3/2023 Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali
16:39:54Mgr. Adriana Gerová1Diskusia
16:43:39Kollár1Diskusia
16:46:06Kollár1Diskusia
16:46:47Benkovič1Diskusia
16:47:37Mgr. Adriana Gerová1Diskusia
16:49:51D. Majetkové záležitosti
16:49:59D 1/3/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta
16:50:04Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:51:43F 1/3/2023 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“
16:52:04F 1/3/2023 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“
16:52:05Ing. Eliška Vargová1Predklad
16:52:41Čibrik1Diskusia
16:56:47Časť IV.