SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 23.03.2023 Predsedajúci: Mgr. Belický
14:04:43uvod
14:05:37Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:06:51Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:07:25Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:07:41Časť II. Interpelácie poslancov
14:08:00Čibrik1Diskusia
14:09:28Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:11:13Čibrik1Diskusia
14:11:19P. Andráši1Diskusia
14:12:15Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:12:48P. Andráši1Diskusia
14:12:57Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:13:04P. Andráši1Diskusia
14:14:19Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:16:35A 1/2/2023 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:16:54Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:18:29A 2/2/2023 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:18:33Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:19:23Kántorová1Diskusia
14:20:25Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:21:34Kántorová1Diskusia
14:22:26A 3/2/2023 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2023
14:23:05Mgr. Margita Simighová1Predklad
14:23:11Kántorová1Diskusia
14:24:30P. Andráši1Diskusia
14:26:13A 4/2/2023 Správa z kontroly vykonanej Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r. o. v období rokov 2019 – 2022
14:26:23Torišková1Diskusia
14:27:30Čibrik1Diskusia
14:29:49Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:32:41Čibrik1Diskusia
14:34:46P. Andráši1Diskusia
14:37:25Gomboš1Diskusia
14:39:25B 1/2/2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
14:42:18Kántorová1Diskusia
14:44:47P. Andráši1Diskusia
14:45:36B 2/2/2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“
14:46:16Ing. Elena Matajsová1Predklad
14:49:09P. Andráši1Diskusia
14:51:03C 1/2/2023 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2022
14:51:14Ing. Alena Kiácová1Predklad
14:53:00C 2/2/2023 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
14:53:03Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:55:02Torišková1Diskusia
14:55:51P. Andráši1Diskusia
14:57:14C 3/2/2023 Úprava cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa
14:57:24Miroslav Poliček1Predklad
14:59:17Čibrik1Diskusia
15:04:04Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:04:39Lehocká1Diskusia
15:05:55R. Andráši1Diskusia
15:07:04Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:07:12Mészáros1Diskusia
15:07:39Kántorová1Diskusia
15:08:41Čibrik1Diskusia
15:10:25Tölgyesi1Diskusia
15:12:10P. Andráši1Diskusia
15:12:36Čibrik2Diskusia
15:13:29Miroslav Poliček1Predklad
15:13:30Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:15:33D 1/2/2023 Jozef Szabó, Hlavná 4/11, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:15:41Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:17:36D 2/2/2023 LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:17:38Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:19:05D 3/2/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
15:19:10Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:20:35D 4/2/2023 Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – ponuka na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni a pozemkov pod stavbami v k. ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci
15:20:37Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:22:07P. Andráši1Diskusia
15:23:15Čibrik1Diskusia
15:27:20Benkovič1Diskusia
15:27:25P. Andráši1Diskusia
15:28:56Benkovič2Diskusia
15:29:23Kántorová1Diskusia
15:30:08Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:37:06P. Andráši2Diskusia
15:38:25D 5/2/2023 MG DEVELOPMENT DELTA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
15:40:04D 6/2/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
15:42:04F 1/2/2023 Zmluva o dielo č. 889/2022 na uskutočnenie stavebných prác „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“
15:43:40Čibrik1Diskusia
15:45:54F 2/2/2023 Mandátna zmluva č. 461/2022 na poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“
15:46:15Ing. Eliška Vargová1Predklad
15:47:12F 3/2/2023 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“
15:47:19Ing. Eliška Vargová1Predklad
15:48:39H. Rôzne
15:48:39Mgr. Jozef Belický1Predklad
15:48:41G. Vystúpenia verejnosti
15:48:43Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:00:28G. Vystúpenia verejnosti
16:00:34H. Rôzne
16:00:36Mgr. Jozef Belický1Diskusia