SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 02.02.2023 Predsedajúci: Róbert Tölgyesi
14:06:34uvod
14:07:50Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:08:48Čibrik1Diskusia
14:19:01Časť II. Interpelácie poslancov
14:19:56Budaiová1Diskusia
14:21:19Kollár1Diskusia
14:21:46Mészáros1Diskusia
14:23:54P. Andráši1Diskusia
14:26:54Čibrik1Diskusia
14:28:37Lehocká1Diskusia
14:29:32Gomboš1Diskusia
14:30:37P. Andráši1Diskusia
14:31:17Torišková1Diskusia
14:32:10A 1/1/2023 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:32:12Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:33:47A 2/1/2023 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022
14:33:50Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:36:23Kántorová1Diskusia
14:39:05Gomboš1Diskusia
14:40:48Lehocká1Diskusia
14:42:55A 3/1/2023 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:42:57Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:44:08R. Andráši1Diskusia
14:44:40Čibrik1Diskusia
14:48:56P. Andráši1Diskusia
14:49:52Mészáros1Diskusia
14:50:25Kollár1Diskusia
14:52:46A 4/1/2023 Návrh na vykonanie kontroly DR spoločnosti MeT Šaľa
14:54:10Čibrik1Diskusia
14:55:28Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:13:30P. Andráši1Diskusia
15:14:25B 2/1/2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa
15:15:06Ing. Mariana Takáčová1Predklad
15:16:51C 1/1/2023 Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023
15:16:56Mgr. Margita Simighová1Predklad
15:17:45Budaiová1Diskusia
15:18:28Mgr. Margita Simighová1Predklad
15:18:55Budaiová1Diskusia
15:19:29Kollár1Diskusia
15:24:21Čibrik1Diskusia
15:24:30Kollár1Diskusia
15:27:04Torišková1Diskusia
15:27:39Čibrik2Diskusia
15:31:34Ing. Eliška Vargová1Predklad
15:32:15Čibrik2Diskusia
15:32:25Kántorová1Diskusia
15:36:06Mészáros1Diskusia
15:37:39Kántorová1Diskusia
15:38:58D 1/1/2023 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:39:07Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:39:41Čibrik1Diskusia
15:43:32Kollár1Diskusia
15:45:59Čibrik1Diskusia
15:47:26D 2/1/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
15:47:31Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:48:38D 3/1/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno-prevádzkový objekt – rozšírenie distribučných rozvodov“
15:48:42Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:49:59D 4/1/2023 Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto – výpoveď z nájomnej zmluvy
15:50:01Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:50:42Čibrik1Diskusia
15:52:27E 1/1/2023 Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady
15:52:29Ing. Mariana Takáčová1Predklad
15:55:13G. Vystúpenia verejnosti o 16.00 hod.
15:56:49p. Beňovský1Predklad
16:02:00R. Andráši1Diskusia
16:03:09Gomboš1Diskusia
16:04:41Torišková1Diskusia
16:05:24p. Holec1Predklad
16:05:42p. Holec1Predklad
16:10:03Kollár1Diskusia
16:11:30Torišková2Diskusia
16:12:17Čibrik1Diskusia
16:13:18Gomboš1Diskusia
16:13:56Mészáros1Diskusia
16:15:44Lehocká1Diskusia
16:18:57Gomboš2Diskusia
16:20:07p. Mondočko1Predklad
16:26:53p. Kuna1Predklad
16:31:50Torišková3Diskusia
16:32:50P. Andráši1Diskusia
16:35:51Szalay1Diskusia
17:07:46E 2/1/2023 Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva
17:08:07Ing. Boháčová1Predklad
17:10:47Kántorová1Diskusia
17:13:33Kántorová1Diskusia
18:29:47E 2/1/2023 Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva
18:29:56Torišková1Diskusia
18:35:22F 1/1/2023 Zmluva o dodaní tovarov č. 852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“
18:35:30Ing. Eliška Vargová1Predklad
18:36:36F 2/1/2023 Zmluva o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“
18:36:39Ing. Eliška Vargová1Predklad
18:37:59Časť IV.