SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2022
 
Dátum konania: 15.12.2022 Predsedajúci: Mgr. Belický
14:07:53uvod
14:08:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:08:43Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:10:15P. Andráši1Diskusia
14:10:24Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:11:48Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:12:03Čibrik1Diskusia
14:15:56Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:30Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:58Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:36Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:12Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:38Molnár1Diskusia
14:19:01P. Andráši1Diskusia
14:20:50A 1/9/2022 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:21:00Torišková1Diskusia
14:23:14A 1/9/2022 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:25:10A 2/9/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:25:20A 2/9/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:25:21Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:25:41Mgr. Jozef Belický1Predklad
14:26:18A 3/9/2022 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 11. 2022
14:26:30Mgr. Margita Simighová1Predklad
14:27:09Čibrik1Diskusia
14:29:06A 4/9/2022 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2021/2022 a stave v školskom roku 2022/2023
14:30:18Mgr. Katarína Keselyová1Predklad
14:31:57Kántorová1Diskusia
14:32:54Mgr. Mariana Takáčová1Predklad
14:34:58B 1/9/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
14:35:12Mgr. Katarína Keselyová1Predklad
14:36:26R. Andráši1Diskusia
14:37:53B 2/9/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021
14:37:57B 3/9/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
14:38:33Ing. Alena Kiácová1Predklad
14:42:04Zuzana Galbavá1Predklad
14:47:15Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:56:32R. Andráši1Diskusia
14:59:21P. Andráši1Diskusia
15:05:48Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:06:47Ing. Alena Kiácová1Predklad
15:08:24Čibrik1Diskusia
15:13:19Mészáros1Diskusia
15:16:46Gomboš1Diskusia
15:22:10Kollár1Diskusia
15:24:46Mészáros2Diskusia
15:26:59P. Andráši1Diskusia
15:29:54B 3/9/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
15:29:58B 4/9/2022 Predĺženie platnosti PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030
15:31:07Ing. Eliška Vargová1Predklad
15:32:28C. Hospodárenie mesta
16:01:12C 1/9/2022 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2021
16:01:29Ing. Roman Kondys1Predklad
16:02:05P. Andráši1Diskusia
16:09:55Čibrik1Diskusia
16:13:21P. Andráši1Diskusia
16:14:43Kántorová1Diskusia
16:15:13Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:15:28P. Andráši1Diskusia
16:16:40C 2/9/2022 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2022
16:16:52Ing. Alena Kiácová1Predklad
16:19:11C 3/9/2022 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa
16:19:19Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:25:58Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
16:27:31Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
16:28:32Kántorová1Diskusia
16:31:50Kollár1Diskusia
16:33:52P. Andráši1Diskusia
16:38:31Torišková1Diskusia
16:40:32Mészáros1Diskusia
16:41:39Čibrik1Diskusia
16:43:52Tölgyesi1Diskusia
16:45:03Čibrik1Diskusia
16:45:12Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:47:18Čibrik1Diskusia
16:48:52Mészáros2Diskusia
16:55:07D 1/9/2022 PegyRehab s.r.o., Gaštanová 2017/6, Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:55:23Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:56:58Kántorová1Diskusia
16:59:49P. Andráši1Diskusia
17:00:31Torišková1Diskusia
17:01:04Čibrik1Diskusia
17:01:27Kollár1Diskusia
17:03:05Hlavatý1Diskusia
17:04:26D 2/9/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa
17:05:36P. Andráši1Diskusia
17:09:03Torišková1Diskusia
17:09:33P. Andráši1Diskusia
17:10:46Hlavatý1Diskusia
17:12:46P. Andráši2Diskusia
17:13:28Čibrik1Diskusia
17:14:24D 3/9/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Bc. Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok
17:14:27Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:15:24Mészáros1Diskusia
17:16:47D 4/9/2022 Návrh o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik
17:17:57D 5/9/2022 Peter Vincze, s. č. 436, 925 71 Trnovec nad Váhom – výpoveď z nájomnej zmluvy
17:18:41D 6/9/2022 Mgr. Bc. Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok – prevod podielu na stavbe garáží a pozemku pod stavbou
17:19:20P. Andráši1Diskusia
17:22:05Čibrik1Diskusia
17:26:08D 7/9/2022 Dodatočné vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“
17:27:19F 1/9/2022 Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 930/2022
17:27:30F 1/9/2022 Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 930/2022
17:28:07F 2/9/2022 Zmluva o dielo č. 850/2022 v znení dodatku č. 1 (934/2022) na poskytnutie služieb v rámci projektu „Výsadba zelene“
17:29:27H 1/9/2022 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2023
17:29:58Čibrik1Diskusia
17:32:05Časť IV.
17:35:05Časť IV.
17:35:16Ing. Roman Kondys1Predklad
17:36:16P. Andráši1Diskusia
17:46:19P. Andráši2Diskusia
17:47:29Časť IV.
17:47:45Časť IV.