SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 20.10.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:09:30uvod
14:12:36Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:12Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:49Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:09Časť II. Interpelácie poslancov
14:15:11Časť III. Predkladané materiály
14:15:13A. Informačné materiály a správy
14:15:25Časť II. Interpelácie poslancov
14:16:10Mészáros1Diskusia
14:17:58A 1/7/2022 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:18:07Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
14:19:53A 2/7/2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2023
14:19:58Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
14:21:30Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:22:46A 3/7/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:22:56Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:24:05B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:24:08B 1/7/2022 Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa
14:24:31Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
14:29:22R.Andráši1Diskusia
14:30:04Ing. Arch. Pleidel1Diskusia
14:40:05C. Hospodárenie mesta
14:40:07C 1/7/2022 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022
14:40:11Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:43:16P. Andráši1Diskusia
14:45:55Bartošovič1Diskusia
14:47:53C 2/7/2022 Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2023
14:47:57Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:52:54Krištof1Diskusia
15:36:00D 1/7/2022 Mgr. Anton Porhajaš a Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:36:04Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:37:33D 2/7/2022 Ing. Juraj Čopjan a Ing. Marcela Čopjanová, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:37:37Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:38:20Krištof1Diskusia
15:40:52D 3/7/2022 Zoltán Takáč, SNP 997/17b, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:40:57Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:41:55D 4/7/2022 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:41:57Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:42:53D 5/7/2022 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
15:42:56Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:43:49D 6/7/2022 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“
15:44:01Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:44:36Grell1Diskusia
15:48:14E. Personálne záležitosti
15:48:17 Nie sú predmetom rokovania.
15:48:19F. Právne záležitosti
15:48:22 Nie sú predmetom rokovania.
15:48:34H 1/7/2022 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
15:49:22Mészáros1Diskusia
15:52:29H. Rôzne
15:52:33Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:00:28Grell1Diskusia
16:03:50Bartošovič1Diskusia
16:07:55Kováč1Diskusia
16:10:08Krištof1Diskusia
16:11:42Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:13:29Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:13:40Časť IV.