SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 22.09.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:06:48uvod
14:20:13Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:05Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:34Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:24:28Časť II. Interpelácie poslancov
14:24:30Časť III. Predkladané materiály
14:24:33A. Informačné materiály a správy
14:24:36Časť II. Interpelácie poslancov
14:24:49Časť II. Interpelácie poslancov
14:25:02Gomboš1Diskusia
14:25:34Tölgyesi1Diskusia
14:27:53A 1/6/2022 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:28:13A 1/6/2022 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:29:39A 2/6/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:29:49A 2/6/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:30:50A 3/6/2022 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2022
14:32:04A 4/6/2022 Hodnotiaca správa Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022
14:33:06A 4/6/2022 Hodnotiaca správa Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022
14:33:11Farkašová1Diskusia
14:36:53A 5/6/2022 Informácia o návrhoch na prijatie opatrení na zníženie dopadu dôsledkov energetickej krízy v meste Šaľa
14:38:59Mészáros1Diskusia
14:40:26Rehák1Diskusia
14:40:52Gomboš1Diskusia
14:42:41B 1/6/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa
14:45:08C 1/6/2022 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2022
14:45:12Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:46:33Grell1Diskusia
14:54:12C 2/6/2022 Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022
14:54:19Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:55:29C 3/6/2022 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť zabezpečenia zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečení ochrany zvierat
14:56:13Ing. Petronela Vižďáková1Diskusia
14:56:54C 4/6/2022 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023
14:57:00Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:00:53D. Majetkové záležitosti
15:17:13D 1/6/2022 MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o. – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:17:17Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:19:01D 2/6/2022 Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:19:06Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:20:17D 3/6/2022 Viera Sedláková, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:20:19Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:21:18D 4/6/2022 Mário Ondriáš, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:21:22Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:22:03R.Andráši1Diskusia
15:22:57Szalay1Diskusia
15:23:59D 5/6/2022 Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka – nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:24:02Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:25:15D 6/6/2022 Jozef Szabó, Hlavná 11/4, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:25:18Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:26:39D 7/6/2022 Valter Gujber VALTY, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:26:42Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:27:57D 8/6/2022 BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď a BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička, 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021
15:28:01Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:29:09Hlavatý1Diskusia
15:30:35D 9/6/2022 BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:30:39Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:32:18Hlavatý1Diskusia
15:34:46D 10/6/2022 Michal Krajčír a manželka Veronika Krajčírová, Kráľová nad Váhom 684, 925 91 Kráľová nad Váhom – žiadosť o vzájomnú výpožičku pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:34:48Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:36:06D 11/6/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa
15:36:08Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:37:24D 12/6/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Takáča, SNP 997/17b, 924 01 Galanta
15:37:26Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:38:45D 13/6/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa
15:38:56Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:40:07D 14/6/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Mgr. Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa
15:40:08Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:41:21D 16/6/2022 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta
15:41:23Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:42:15Hlavatý1Diskusia
15:42:59D 17/6/2022 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
15:43:01Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:43:37Grell1Predklad
15:45:35F 1/6/2022 Zmluva o dielo č. 256/2022 za účelom realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali – SO 4 Jedáleň a družina, SO 5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“
15:45:57Ing. František Čibrik1Diskusia
15:46:49F 2/6/2022 Zmluva o poskytovaní služieb č. 135/2022 na zabezpečenie starostlivosti o dreviny
15:46:51Ing. František Čibrik1Diskusia
15:47:41F 3/6/2022 Zmluva č. 450/2022 na dodanie tovaru s umiestnením a montážou „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov“
15:47:42Ing. František Čibrik1Diskusia
15:48:42F 4/6/2022 Rámcová dohoda „Oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa
15:48:44Ing. František Čibrik1Diskusia
15:49:37F 5/6/2022 Zmluva o dielo „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa“
15:49:38Ing. František Čibrik1Diskusia
15:50:09Hlavatý1Diskusia
15:58:36H2/6/2022 Správa o projekte kúpalisko Šaľa
16:03:24Hlavatý1Diskusia
16:07:03Gomboš1Diskusia
16:11:56H 1/6/2022 Prehľad činnosti mesta Šaľa v období 11/2018 - 8/2022
16:16:37Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:30:46Bartošovič1Predklad
16:36:37Szalay1Diskusia
16:38:13Časť IV.