SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 30.06.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:14:22uvod
14:15:56Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:36Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:47Farkašová1Diskusia
14:23:38P. Andráši1Diskusia
14:24:21A 1/5/2022 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:24:25Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
14:25:21Farkašová1Diskusia
14:32:37Farkašová1Diskusia
14:35:01Lehocká1Diskusia
14:36:26Farkašová1Diskusia
14:37:24A 2/5/2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2022
14:37:31Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
14:38:43Farkašová1Diskusia
14:41:52Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:43:58A 3/5/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:44:01Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:44:44R.Andráši1Diskusia
14:45:42Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:46:23P. Andráši1Diskusia
14:47:17A 4/5/2022 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2021
14:48:27A 5/5/2022 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2021
14:48:38Ing. František Botka1Predklad
14:50:10Farkašová1Diskusia
14:51:54B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:51:58B 1/5/2022 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
14:52:19Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
14:54:30Mészáros1Diskusia
14:56:07Ing. Arch. Pleidel1Diskusia
14:59:00Mészáros1Diskusia
14:59:11P. Andráši1Diskusia
15:01:09Mészáros1Diskusia
15:02:01Farkašová1Diskusia
15:06:23P. Andráši2Diskusia
15:09:53R.Andráši1Diskusia
15:12:05Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
15:15:44Mészáros1Diskusia
15:20:13C. Hospodárenie mesta
15:20:16C 1/5/2022 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2022
15:20:23Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:21:37C 2/5/2022 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022
15:21:40Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:25:37P. Andráši1Diskusia
15:28:18C 3/5/2022 Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022
15:28:27Mgr. Margita Simighová1Diskusia
15:29:40D. Majetkové záležitosti
15:29:43D 1/5/2022 SVB „Slušné bývanie“, P. J. Šafárika 378/13,15,17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:29:55Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:31:18P. Andráši1Diskusia
15:33:03Mészáros1Diskusia
15:37:15Mészáros1Diskusia
15:37:16P. Andráši1Diskusia
15:39:07D 2/5/2022 Mgr. Marek Belovič, Hlavná č. 45, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:39:11Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:39:53Farkašová1Diskusia
15:43:46D 3/5/2022 KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:43:55Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:45:33D 4/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o.
15:45:37Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:46:58P. Andráši1Diskusia
15:48:24D 5/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa
15:48:27Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:49:46P. Andráši1Diskusia
15:55:32Grell1Diskusia
15:59:19P. Andráši1Diskusia
15:59:29Mészáros1Diskusia
16:00:55D 6/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
16:00:57Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:01:20G. Vystúpenia verejnosti
16:01:31D 6/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
16:01:38Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:02:29P. Andráši1Diskusia
16:03:43D 7/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa
16:03:44Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:04:48D 8/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa
16:04:50Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:05:44R.Andráši1Diskusia
16:06:17P. Andráši1Diskusia
16:08:25D 9/5/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
16:08:30Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:10:00E. Personálne záležitosti
16:10:02E 1/5/2022 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 – 2026
16:10:08Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:11:33F. Právne záležitosti
16:11:36F 1/5/2022 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce)
16:11:49Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:12:56G. Vystúpenia verejnosti
16:12:58H. Rôzne
16:13:01H 1/5/2022 Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026
16:13:05Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:14:31H 2/5/2022 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2022
16:14:40Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
16:15:53Časť IV. Ukončenie