SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 12.05.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:07:16uvod
14:08:18Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:08:59Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:09:40Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:11:02Časť II. Interpelácie poslancov
14:11:27Molnár1Diskusia
14:12:04Mészáros1Diskusia
14:13:28P. Andráši1Diskusia
14:16:09A 1/4/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:16:33Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:17:46A 2/4/2022 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022
14:17:52Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:18:57A 3/4/2022 Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 24 – 25
14:21:11B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:21:14B 1/4/2022 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030
14:21:23Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:23:02C. Hospodárenie mesta
14:23:05C 1/4/2022 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021
14:23:10Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:25:12Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:27:02Krištof1Diskusia
14:37:56P. Andráši1Diskusia
14:39:35Krištof1Diskusia
14:41:56C 2/4/2022 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu
14:42:15Ing. Martina Čižmáriková1Diskusia
14:44:31C 3/4/2022 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry
14:44:36Ing. Martina Čižmáriková1Diskusia
14:45:38Molnár1Diskusia
14:45:50P. Andráši1Diskusia
14:47:17Mészáros1Diskusia
14:47:58Mészáros1Diskusia
14:48:49Krištof1Diskusia
14:51:22Mészáros2Diskusia
14:52:58D 1/4/2022 Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:53:18Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:54:42D 2/4/2022 Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:54:49Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:56:14D 3/4/2022 GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:56:32Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:57:53D 4/4/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
14:57:56Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:59:48F 1/4/2022 Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“
14:59:48Ing. Jana Nitrayová1Predklad
15:01:00F 2/4/2022 Rámcová dohoda č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“
15:01:04Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:19:49H 1/4/2022 Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení