SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 24.03.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:19:08uvod
14:20:48Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:21:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:21:52Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:32Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:55Časť II. Interpelácie poslancov
14:23:24Časť III. Predkladané materiály
14:23:27A. Informačné materiály a správy
14:23:30A 1/3/2022 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:23:58p. Petro1Diskusia
14:24:07Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
14:25:19A 2/3/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:25:24Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:26:22B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:26:29B 1/3/2022 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa
14:26:39Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:31:53Mészáros1Diskusia
14:33:22R.Andráši1Diskusia
14:41:02B 2/3/2022 Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali“
14:41:35Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
14:43:06C. Hospodárenie mesta
14:43:09C 1/3/2022 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2021
14:43:32Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:44:30C 2/3/2022 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
14:44:35Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:48:06D. Majetkové záležitosti
14:48:10D 1/3/2022 Jozef Danada a manželka Alžbeta Danadová, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:48:17Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:49:51D 2/3/2022 Eduard Rác a manželka Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:49:53Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:51:24D 3/3/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
14:51:27Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:52:51D 4/3/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa
14:52:55Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:54:25D 5/3/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
14:54:27Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:55:34P. Andráši1Diskusia
14:57:49D 6/3/2022 MG DEVELOPMENT ZETA s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
14:57:55Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
14:59:01Molnár1Diskusia
15:00:23E. Personálne záležitosti
15:00:30F. Právne záležitosti
15:00:34F 1/3/2022 Zmluva o poskytnutí služby „Zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a prenájom zberných nádob“ né poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
15:01:28Gomboš1Diskusia
15:02:23G. Vystúpenia verejnosti