SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 03.02.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:52:14uvod
14:52:28Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:55:10Časť II. Interpelácie poslancov
14:55:41Mészáros1Diskusia
14:57:08Časť III. Predkladané materiály
14:57:10A. Informačné materiály a správy
14:57:13A 1/1/2022 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2021
14:58:48P. Andráši1Diskusia
15:00:01A 2/1/2022 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
15:02:28A 3/1/2022 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:02:47Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:03:28P. Andráši1Diskusia
15:04:06Krištof1Diskusia
15:05:26R.Andráši1Diskusia
15:05:54P. Andráši1Diskusia
15:06:28A 4/1/2022 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2021
15:06:34Mgr. Margita Simighová1Diskusia
15:07:43A 5/1/2022 Informácia z činnosti Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy k problematike dopravy v meste Šaľa
15:07:55R.Andráši1Diskusia
15:11:51B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
15:11:54B 1/1/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa
15:14:23B 2/1/2022 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2021
15:14:36Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Predklad
15:15:18P. Andráši1Diskusia
15:16:38C. Hospodárenie mesta
15:16:40C 1/1/2022 Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022
15:17:17Mgr. Margita Simighová1Diskusia
15:18:42C 2/1/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“
15:18:45Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:21:56Krištof1Diskusia
15:26:09R.Andráši1Diskusia
15:27:15D. Majetkové záležitosti
15:27:17D 1/1/2022 Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:28:10JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:29:11D 2/1/2022 Ladislav Sloboda a manželka Edita Slobodová, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:29:13JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:30:34D 3/1/2022 KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:30:38JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:32:06D 4/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa
15:32:09JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:33:11P. Andráši1Diskusia
15:34:24D 5/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa
15:34:40D 6/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa
15:34:59D 7/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa
15:35:23D 8/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa
15:36:17D 4/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa
15:36:31R.Andráši1Diskusia
15:37:45D 5/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa
15:37:50D 6/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa
15:39:57D 7/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa
15:40:32D 8/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa
15:41:28D 5/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa
15:41:31JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:42:36D 9/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa
15:42:38JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:43:41D 10/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa
15:43:43JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:44:41P. Andráši1Diskusia
15:45:30D 11/1/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa
15:45:32JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:46:32P. Andráši1Diskusia
15:48:00R.Andráši1Diskusia
15:48:44D 12/1/2022 city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali
15:48:49JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
15:50:10Mészáros1Diskusia
15:50:49p. Branislav Pistovič1Diskusia
15:52:40Krištof1Diskusia
15:54:15Lehocká1Diskusia
15:55:16Mészáros2Diskusia
15:59:31D 13/1/2022 Ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru
15:59:48JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
16:00:40D 14/1/2022 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie
16:02:42
16:02:57D 15/1/2022 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
16:03:00Grell1Diskusia
16:05:23F 1/1/2022 Informácia o Rámcových dohodách o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorých predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
16:05:27JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:00:15Časť IV.
17:00:23Časť IV.