SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 02.12.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:14:10uvod
14:16:01Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:24Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:54Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:21Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:56P. Andráši1Diskusia
14:30:33Mészáros1Diskusia
14:32:46P. Andráši1Diskusia
14:35:11Gomboš1Diskusia
14:36:51Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:39:44Časť III. Predkladané materiály
14:39:50A. Informačné materiály a správy
14:39:55A 1/7/2021 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:40:00Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:41:44A 2/7/2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2022
14:41:45Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:44:36A 3/7/2021 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:44:41Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:45:49A 4/7/2021 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022
14:46:06Jozef Baláž1Diskusia
14:49:16P. Andráši1Diskusia
14:51:20Krištof1Diskusia
14:54:37B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:54:58B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:55:31B 1/7/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa
14:55:49Rehák1Diskusia
14:58:41P. Andráši1Diskusia
14:59:54Krištof1Diskusia
15:00:59Kováč1Diskusia
15:02:27C 1/7/2021 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021
15:04:31Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:05:05C 2/7/2021 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa
15:05:11Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:09:48Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:13:14R.Andráši1Diskusia
15:16:42Hlavatý1Diskusia
15:20:44Krištof1Diskusia
15:27:21Bartošovič1Diskusia
15:27:57P. Andráši1Diskusia
15:32:22Bartošovič2Diskusia
15:33:41Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:35:26P. Andráši1Diskusia
15:36:06Baran1Diskusia
15:39:06Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:55:59P. Andráši2Diskusia
15:56:23Lehocká1Diskusia
15:59:05C 3/7/2021 Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020
15:59:27Ing. Roman Kondys1Predklad
16:37:08D 1/7/2021 Mária Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:37:13Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:38:40D 2/7/2021 Peter Čimbora, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:38:47Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:40:07D 3/7/2021 Attila Bozsaky a manželka Marta Bozsakyová, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:40:10Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:41:31D 4/7/2021 BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, Sereď – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:41:34Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:42:46P. Andráši1Diskusia
16:43:13Hlavatý1Diskusia
16:45:14P. Andráši1Diskusia
16:46:01R.Andráši1Diskusia
16:47:04D 5/7/2021 Dorothea Swietyová, Cintorínska 7, Šaľa a Róbert Gramblička, Kvetná 15, Nitra – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:47:06Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:48:37D 6/7/2021 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4, 811 03 Bratislava – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:48:43Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:49:32Krištof1Diskusia
16:50:52Tölgyesi1Diskusia
16:51:58D 7/7/2021 Barbora Botková, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislav Botka, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa – žiadosť o zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015
16:52:01Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:53:14P. Andráši1Diskusia
16:54:47D 8/7/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa
16:54:49Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:56:04D 9/7/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa
16:56:05Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:57:42D 10/7/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa
16:57:45Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:58:53D 11/7/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf
16:58:55Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
17:00:33D 12/7/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa
17:00:56Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
17:03:34G. Vystúpenia verejnosti
17:03:34p. Šuvadová1Predklad
17:07:44P. Andráši1Diskusia
17:08:49Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:13:29P. Andráši1Diskusia
17:20:01Krištof1Diskusia
17:20:45Bartošovič1Diskusia
17:32:59Grell1Diskusia
17:46:43P. Andráši2Diskusia
17:53:01H 1/7/2021 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022
17:53:06Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
17:54:10Časť IV.