SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 04.11.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:14:08uvod
14:16:12Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:25Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:53Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:50Časť II. Interpelácie poslancov
14:19:26Baran1Diskusia
14:21:09Mészáros1Diskusia
14:22:37Grell1Diskusia
14:25:56P. Andráši1Diskusia
14:26:20Krištof1Diskusia
14:28:25Časť III. Predkladané materiály
14:28:29A. Informačné materiály a správy
14:28:36A 1/5/2021 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:28:41Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:29:23Tölgyesi1Diskusia
14:31:25B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:31:28B 1/5/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
14:31:34Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:33:34P. Andráši1Diskusia
14:34:25Tölgyesi1Diskusia
14:36:40P. Andráši1Diskusia
14:38:33Mészáros1Diskusia
14:40:03Baran1Diskusia
14:43:41R.Andráši1Diskusia
14:46:56C. Hospodárenie mesta
14:46:59C 1/5/2021 Návrh na prijatie preklenovacieho úveru
14:47:03Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:49:00P. Andráši1Diskusia
14:52:30Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:55:18P. Andráši1Diskusia
14:57:55C 2/5/2021 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021
14:58:04Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:59:12C 3/5/2021 Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022
14:59:16Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:02:54C 4/5/2021 Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“
15:05:03C 5/5/2021 Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP na realizáciu projektu „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“
15:05:06Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:43:24D. Majetkové záležitosti
15:43:27D 1/5/2021 MUDr. Ondrej Hajdúk, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:43:32Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:44:31Szalay1Diskusia
15:44:32Baran1Diskusia
15:45:33D 2/5/2021 Štefan Döme a manželka Valéria Dömeová, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:45:38Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:45:58D 3/5/2021 Ing. Dezider Rehák a manželka Mgr. Zdenka Reháková, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:45:59Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:46:24D 4/5/2021 Jaroslav Ižák a manželka Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:46:25Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:46:48D 5/5/2021 Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:46:49Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:47:05D 6/5/2021 Albín Szentiványi, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:47:09Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:47:28D 1/5/2021 MUDr. Ondrej Hajdúk, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:47:29Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:48:33D 2/5/2021 Štefan Döme a manželka Valéria Dömeová, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:49:00D 3/5/2021 Ing. Dezider Rehák a manželka Mgr. Zdenka Reháková, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:49:26D 4/5/2021 Jaroslav Ižák a manželka Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:49:54D 5/5/2021 Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:50:21D 6/5/2021 Albín Szentiványi, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:50:47D 7/5/2021 Alexej Eliaš, Školská 351/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:51:09D 8/5/2021 Sala Invest spol. s r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:51:13Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:51:55Mészáros1Diskusia
15:52:35D 9/5/2021 Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:52:37Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:53:18Hlavatý1Diskusia
15:54:38D 10/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa
15:54:39Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:55:44D 11/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa
15:55:54Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:56:56D 12/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku so zriadením záložného práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, Nitrianska 1539/91, Šaľa
15:56:59Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:58:09D 13/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko
15:58:10Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:59:14D 14/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa
15:59:16Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
15:59:53P. Andráši1Diskusia
16:03:08D 15/5/2021 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
16:03:10Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:04:11D 16/5/2021 DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom
16:04:12Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:05:09D 17/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“
16:05:11Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:07:13D 18/5/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
16:07:16Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:08:37E. Personálne záležitosti - Nie sú predmetom rokovania.
16:08:41F. Právne záležitosti
16:08:45F 1/5/2021 Rámcová dohoda č. 187/2021 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“
16:08:53Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:10:02F 2/5/2021 Zmluva č. 375/2021 „Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora“
16:10:05Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:11:03F 3/5/2021 Zmluva o dielo č. 517/2021 na realizáciu diela „Výmena radiátorových ventilov a šróbení v budove MŠ Palárika, Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa“
16:11:07Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:12:00F 4/5/2021 Zmluva o dielo č. 598/2021 na realizáciu diela „Vybudovanie kolumbária“
16:12:09Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:13:04F 5/5/2021 Zmluva o dielo č. 662/2021 na realizáciu diela „Kolumbárium na cintoríne v Šali – výstavba základov pod budúce kolumbáriá a pochôdznej plochy okolo nich“
16:13:15Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:14:05F 6/5/2021 Zmluva o dodaní tovarov č. 670/2021 – Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí
16:14:08Mgr. Miloš Kopiary1Diskusia
16:14:10Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:15:12F 7/5/2021 MeT Šaľa spol. s r.o. Kvetná 4 92701 Šaľa- Návrh na udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok spoločnosti
16:15:14Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:19:03P. Andráši1Diskusia
16:20:52Krištof1Diskusia
16:21:33Mészáros1Diskusia
16:22:51G. Vystúpenia verejnosti
16:22:55H. Rôzne
16:22:58H 1/5/2021 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
17:04:36G. Vystúpenia verejnosti
17:05:16Katarína Dubajová1Diskusia
17:16:13Krištof1Diskusia
17:19:06R.Andráši1Diskusia
17:21:40Torišková1Diskusia
17:22:55Bartošovič1Diskusia
17:25:35Grell1Diskusia
17:29:02P. Andráši1Diskusia
17:32:08Krištof1Diskusia
17:35:24Bartošovič2Diskusia
17:36:47Szalay1Diskusia
17:37:40Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:48:27Časť IV.