SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 23.09.2021 Predsedajúci: Róbert Tölgyesi
14:12:10uvod
14:13:40Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:47Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:46Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:20:31Časť II. Interpelácie poslancov
14:21:04Gomboš1Diskusia
14:21:57Mészáros1Diskusia
14:23:57P. Andráši1Diskusia
14:27:29Farkašová1Diskusia
14:29:48Szalay1Diskusia
14:30:52Krištof1Diskusia
14:34:04Časť III. Predkladané materiály
14:34:07A. Informačné materiály a správy
14:34:11A 1/4/2021 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:34:17Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:36:17A 2/4/2021 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:36:21Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:37:31B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:37:38B 1/4/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
14:40:38B 2/4/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy
14:42:53Farkašová1Diskusia
14:44:57Grell1Diskusia
14:46:14B 3/4/2021 Zmena uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148
14:46:24Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
14:47:50C. Hospodárenie mesta
14:47:52C 1/4/2021 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021
14:48:03Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:50:20C 2/4/2021 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022
14:50:23Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:54:10Krištof1Diskusia
15:00:02Baran1Diskusia
15:02:25C 3/4/2021 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
15:03:50Gomboš1Diskusia
15:08:05P. Andráši1Diskusia
15:10:37Hlavatý1Diskusia
15:11:19Krištof1Diskusia
15:12:01Jarošová1Diskusia
15:13:04Gomboš2Diskusia
15:38:05D. Majetkové záležitosti
15:38:08D 1/4/2021 Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:38:24Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:39:41D 2/4/2021 Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:41:04D 3/4/2021 Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:41:10Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:41:59P. Andráši1Diskusia
15:47:40D 4/4/2021 Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01 – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:47:42Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:50:59Jozef Baláž1Predklad
15:54:38P. Andráši1Diskusia
15:57:32R.Andráši1Diskusia
16:01:29P. Andráši1Diskusia
16:04:02Krištof1Diskusia
16:05:09R.Andráši1Diskusia
16:05:13Baran1Diskusia
16:07:20D 5/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa
16:07:28Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:09:24D 6/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa
16:09:31D 6/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa
16:09:36Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:10:23P. Andráši1Diskusia
16:11:55D 7/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom
16:11:57Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:12:19D 8/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa
16:12:21Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:12:44D 6/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa
16:12:46Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:15:13D 10/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa
16:15:15Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:16:26D 11/4/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa
16:16:29Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:17:42D 12/4/2021 Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16:17:44Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:19:09E. Personálne záležitosti - Nie sú predmetom rokovania.
16:19:12F. Právne záležitosti
16:19:14F 1/4/2021 Zmluva o dodaní tovarov č. 577/2021 – mobilné dopravné ihrisko SAFECYCLING
16:19:21Ing. Eliška Vargová1Diskusia
17:00:19G. Vystúpenia verejnosti
17:01:24Júlia Ančinová1Diskusia
17:09:29Krištof1Diskusia
17:12:00Gomboš1Diskusia
17:15:08Farkašová1Diskusia
17:16:10R.Andráši1Diskusia
17:17:10P. Andráši1Diskusia
17:19:20Časť IV.