SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 24.06.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:10:46uvod
14:12:35Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:51Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:18Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:56Rehák1Diskusia
14:23:40Mészáros1Diskusia
14:25:23Hlavatý1Diskusia
14:27:12Grell1Diskusia
14:30:08Gomboš1Diskusia
14:33:44Časť III. Predkladané materiály
14:33:48A. Informačné materiály a správy
14:33:52A 1/3/2021 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:33:59Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:37:46A 2/3/2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2021
14:37:49Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:39:18A 3/3/2021 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:39:22Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:40:29A 4/3/2021 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2020
14:41:17Hlavatý1Diskusia
14:42:37A 5/3/2021 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2020
14:42:51Ing. František Botka1Predklad
14:46:28Hlavatý1Diskusia
14:48:06A 6/3/2021 Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 20 – 23
14:48:12Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:53:29Farkašová1Diskusia
14:56:23A 7/3/2021 Informácia o možnosti vytvorenia pracovnej skupiny na menšie komunálne činnosti
14:56:40Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:00:34Rehák1Diskusia
15:03:39P. Andráši1Diskusia
15:04:21Jarošová1Diskusia
15:06:28P. Andráši2Diskusia
15:07:13Hlavatý1Diskusia
15:08:30R.Andráši1Diskusia
15:10:52Rehák1Diskusia
15:11:20Grell1Diskusia
15:14:19Szalay1Diskusia
15:15:32P. Andráši1Diskusia
15:18:42Baran1Diskusia
15:23:16Gomboš1Diskusia
15:26:24Kováč1Diskusia
15:27:34P. Andráši3Diskusia
15:28:24Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:33:46Grell2Diskusia
15:35:46Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:35:57Baran2Diskusia
15:38:12Jarošová2Diskusia
15:56:44Jarošová3Diskusia
15:58:35B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
15:58:42B 1/3/2021 Návrh na schválenie dokumentu – územnoplánovací podklad „Územný generel dopravy v meste Šaľa“
15:59:00Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
16:03:19Mészáros1Diskusia
16:05:16R.Andráši1Diskusia
16:08:17P. Andráši1Diskusia
16:11:01C. Hospodárenie mesta
16:11:42B 2/3/2021 aaa
16:11:46P. Andráši1Diskusia
16:15:46Baran1Diskusia
16:16:32Lehocká1Diskusia
16:16:53Tölgyesi1Diskusia
16:17:41Grell1Diskusia
16:17:53P. Andráši1Diskusia
16:17:59Grell1Diskusia
16:18:08P. Andráši1Diskusia
17:01:48G. Vystúpenia verejnosti
17:02:14p. Pospišová1Diskusia
17:14:19p. Petro1Diskusia
17:20:47R.Andráši1Diskusia
17:23:28Krištof1Diskusia
17:33:17P. Andráši1Diskusia
17:38:08Gomboš1Diskusia
17:47:33C 1/3/2021 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020; Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020
17:47:46Ing. Alena Kiácová1Diskusia
17:53:15Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
17:55:30C 2/3/2021 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021
17:55:38Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:00:16P. Andráši1Diskusia
18:09:24P. Andráši1Diskusia
18:11:16Mgr. Jozef Belický1Diskusia
18:21:27P. Andráši2Diskusia
18:26:38Krištof1Diskusia
19:15:15Farkašová1Diskusia
19:17:52P. Andráši1Diskusia
19:19:10Baran1Diskusia
19:19:44C 3/3/2021 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť športu
19:20:32Ing. Martina Čižmáriková1Diskusia
19:21:42P. Andráši1Diskusia
19:22:48C 4/3/2021 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť kultúry
19:22:52Ing. Martina Čižmáriková1Diskusia
19:24:06C 5/3/2021 Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021
19:24:09Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
19:25:32D. Majetkové záležitosti
19:25:36D 1/3/2021 Juraj Szúdor, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzana Lindáková, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraj Szúdor, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:25:42Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:27:32Baran1Diskusia
19:28:10P. Andráši1Diskusia
19:28:25Baran1Diskusia
19:29:20D 2/3/2021 Vladimír Bennár, L. Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:29:23Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:29:43D 3/3/2021 Štefan Bondor a Veronika Bondorová, Železničná 500/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:29:45Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
19:29:48Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:30:11D 4/3/2021 Ladislav Loži a Alžbeta Ložiová, Železničná 499/38, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:30:13Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:30:35D 5/3/2021 GALVAN s.r.o. Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:30:36Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:33:23D 6/3/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa
19:33:29Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:34:10D 8/3/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Danielu Herencsárovú, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa
19:34:12Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:34:23D 9/3/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa
19:34:25Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:36:35D 10/3/2021 Nájom pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest
19:36:38Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:37:38D 11/3/2021 Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Hlavná v Šali
19:37:40Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:38:41D 12/3/2021 Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímska v Šali – Veči
19:38:42Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:39:40D 13/3/2021 Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke
19:39:42Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:40:17P. Andráši1Diskusia
19:40:43Krištof1Diskusia
19:41:33Mészáros1Diskusia
19:42:18Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:43:24D 14/3/2021 MENERT – THERM, s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
19:43:25Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:44:33F 1/3/2021 Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
19:44:54Ing. František Botka1Diskusia
19:48:25H 1/3/2021 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2021
19:48:27Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
19:50:14H 2/3/2021 aa
19:50:20Hlavatý1Diskusia
19:52:03Krištof1Diskusia
19:55:50Gomboš1Diskusia
19:58:51P. Andráši1Diskusia
19:59:24Farkašová1Diskusia
20:01:22Mészáros1Diskusia
20:01:55R.Andráši1Diskusia
20:08:08Krištof1Diskusia
20:09:19P. Andráši1Diskusia
20:10:08Hlavatý2Diskusia