SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 13.05.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:11:06uvod
14:12:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:17Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:53Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:49Časť II. Interpelácie poslancov
14:17:29Farkašová1Diskusia
14:19:30Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:23:06Gomboš1Diskusia
14:24:07Ing. František Čibrik1Diskusia
14:25:30Gomboš1Diskusia
14:26:05P. Andráši1Diskusia
14:26:18Grell1Diskusia
14:26:59P. Andráši2Diskusia
14:27:43Szalay1Diskusia
14:29:03A 2/2/2021 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:29:10Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:30:37A 3/2/2021 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2021
14:30:42Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:31:47Farkašová1Diskusia
14:33:46P. Andráši1Diskusia
14:35:34B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:35:37B 1/2/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
14:37:38Grell1Diskusia
14:40:42Farkašová1Diskusia
14:43:20B 2/2/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa
14:45:01B 3/2/2021 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022
14:45:06Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:46:44C. Hospodárenie mesta
14:46:46C 1/2/2021 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021
14:46:54Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:48:10C 2/2/2021 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
14:48:24Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:50:32Tölgyesi1Diskusia
14:51:11Krištof1Diskusia
14:53:12D. Majetkové záležitosti
14:53:14D 1/2/2021 Ing. Radovan Papp, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:53:18Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:54:41D 2/2/2021 Karina Melegová, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:54:43Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:55:40D 3/2/2021 Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:55:42Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:56:55D 5/2/2021 city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:56:55Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:57:17Farkašová1Diskusia
14:59:34D 6/2/2021 Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:59:35Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:00:04P. Andráši1Diskusia
15:02:58P. Andráši2Diskusia
15:03:10P. Andráši3Diskusia
15:03:19D 7/2/2021 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
15:03:21Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:04:15D 8/2/2021 Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali – Veči
15:04:16Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:04:45Tölgyesi1Diskusia
15:05:53P. Andráši1Diskusia
15:07:02D 9/2/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa
15:07:03Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:08:20F 1/2/2021 Zmluva o dielo č. 156/2021 na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa
15:08:28Ing. Gabriela Braníková1Predklad
15:09:46Lacková1Diskusia