SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 25.03.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:06:20uvod
14:08:00Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:08:10Gomboš1Diskusia
14:12:44Časť II. Interpelácie poslancov
14:13:44Rehák1Diskusia
14:22:08Baran1Diskusia
14:23:00P. Andráši1Diskusia
14:24:55Krištof1Diskusia
14:27:21Mészáros1Diskusia
14:32:26P. Andráši1Diskusia
14:32:45Szalay1Diskusia
14:33:45Časť III. Predkladané materiály
14:33:48A. Informačné materiály a správy
14:33:52A 1/1/2021 Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali
14:34:01Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:35:43A 2/1/2021 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2020
14:35:45Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:38:12A 3/1/2021 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:38:18Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:39:33B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:40:25A 4/1/2021 Info o projekte
14:40:36Gomboš1Diskusia
14:54:39P. Andráši1Diskusia
14:56:18Farkašová1Diskusia
14:57:21Krištof1Diskusia
15:00:18Farkašová2Diskusia
15:06:50Mészáros1Diskusia
15:09:00Krištof1Diskusia
15:09:26Lacková1Diskusia
15:10:51Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:15:24B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
15:15:28B 1/1/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa
15:15:38Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:17:59B 1/1/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa
15:19:34B 1/1/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa
15:29:13B 3/1/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu
15:29:29B 3/1/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu
15:30:22R.Andráši1Diskusia
15:32:20Grell1Diskusia
15:36:27B 4/1/2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
15:36:46Ing. Edita Haládiková1Diskusia
15:38:25Farkašová1Diskusia
15:40:46B 5/1/2021 Zmena Uznesenia č. 9/2020 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020
15:41:23Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:41:59C. Hospodárenie mesta
15:42:01C 1/1/2021 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2020
15:42:07Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:43:39C 2/1/2021 Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2021
15:43:53Mgr. Margita Simighová1Diskusia
15:44:51D. Majetkové záležitosti
15:44:54D 1/1/2021 Ján Fiala a manželka Ing. Ľubica Fialová, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:44:57Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:45:59Baran1Diskusia
15:47:21D 2/1/2021 Iveta Kubicová, Slnečná 2385/7A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Slnečnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:47:24Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:47:42D 3/1/2021 Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:47:44Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:48:06D 4/1/2021 Ivana Pohlová, Budovateľská 8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:48:08Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:48:30D 5/1/2021 Mgr. Peter Pónya, Letná 569/1, Šaľa a Mgr. Kristína Pónyová, Kráľovská 828/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:48:32Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:48:48D 6/1/2021 Michaela Pappová, Slnečná 1941/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:48:49Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:48:58D 7/1/2021 GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:49:00Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
15:51:14R.Andráši1Diskusia
15:54:26Torišková1Diskusia
15:55:38P. Andráši1Diskusia
16:03:10P. Andráši1Diskusia
16:03:17P. Andráši1Diskusia
16:04:27Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:05:52Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:09:07D 8/1/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Katarínu Melegovú, s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom
16:09:10Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:09:37D 9/1/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa
16:09:39Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:09:52D 10/1/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Radovana Pappa, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa
16:09:55Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:10:10D 11/1/2021 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabriela Kováča, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa
16:10:12Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:11:21Hlavatý1Diskusia
16:12:02P. Andráši1Diskusia
16:13:52Grell1Diskusia
16:19:09D 12/1/2021 Návrh na schválenie úhrady technického zhodnotenia predmetu nájmu pre Ondreja Kožucha, miesto podnikania s. č. 463, 925 91 Kráľová nad Váhom
16:19:10Mgr. Miloš Kopiáry1Diskusia
16:20:50P. Andráši1Diskusia
16:26:19P. Andráši1Diskusia
16:28:09E. Personálne záležitosti
16:28:12
16:28:16F. Právne záležitosti
16:28:20F 1/1/2021 Zmluva o dielo č. 760/2020 na realizáciu stavebných prác „Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa“
16:28:25Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:30:20G. Vystúpenia verejnosti
16:30:25Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:01:48Mgr. Jozef Belický1Diskusia