SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 03.12.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:10:46uvod
14:12:04Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:19Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:02Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:56Časť II. Interpelácie poslancov
14:15:11P. Andráši1Diskusia
14:17:29Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:21:14Grell1Diskusia
14:21:38Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:22:39Časť III. Predkladané materiály
14:22:42A 1/9/2020 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:22:56Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:24:55Molnár1Diskusia
14:26:03P. Andráši1Diskusia
14:26:30Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:34:05Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:35:04Krištof1Diskusia
14:38:04Farkašová1Diskusia
14:42:20Baran1Diskusia
14:43:51Mészáros1Diskusia
14:44:19Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:46:49P. Andráši1Diskusia
14:47:34P. Andráši2Diskusia
14:56:40Krištof2Diskusia
14:57:05Baran2Diskusia
14:57:37P. Andráši2Diskusia
14:58:59Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:59:10P. Andráši2Diskusia
14:59:12Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:59:36P. Andráši2Diskusia
15:01:36A 2/9/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2021
15:01:40Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:02:39Krištof1Diskusia
15:03:31Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:04:08Krištof1Diskusia
15:04:36A 3/9/2020 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:04:42Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:05:43A 4/9/2020 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. 11. 2020
15:05:52Mgr. Margita Simighová1Diskusia
15:06:50A 5/9/2020 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2019/2020 a stave v školskom roku 2020/2021
15:07:05Mgr. Takáčová1Diskusia
15:10:24Krištof1Diskusia
15:12:59B.
15:13:03B 1/9/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
15:13:45Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:16:10Grell1Diskusia
15:22:02P. Andráši1Diskusia
15:23:17Molnár1Diskusia
15:26:52P. Andráši2Diskusia
15:28:11Farkašová1Diskusia
15:34:15Szalay1Diskusia
15:36:46Rehák1Diskusia
15:38:54P. Andráši3Diskusia
15:39:30Gomboš1Diskusia
15:42:41Rehák1Diskusia
15:43:29R.Andráši1Diskusia
15:44:30Krištof1Diskusia
15:48:08Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:55:49PaedDr. Danica Lehocká, PhD.1Diskusia
15:57:37B 2/9/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa
15:57:53Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:58:58Jarošová1Diskusia
15:59:22Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:02:03Jarošová1Diskusia
16:02:19Hlavatý1Diskusia
16:03:53Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:05:38Hlavatý1Diskusia
16:07:07Farkašová1Diskusia
16:09:34Grell1Diskusia
16:11:15B 3/9/2020 Územný plán centrálnej mestskej zóny, Zmeny a doplnky č. 4, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3
16:11:35Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
16:14:43Szalay1Diskusia
16:17:07Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:22:16B 4/9/2020 Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025
16:22:24Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:23:42C.
16:23:45C 1/9/2020 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020
16:23:49Ing. Alena Kiácová1Diskusia
16:25:05C 2/9/2020 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
16:25:27Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:29:10Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
16:31:55Krištof1Diskusia
16:31:56Gomboš1Diskusia
16:32:01Krištof2Diskusia
16:54:27P. Andráši1Diskusia
16:56:13Bartošovič1Diskusia
16:57:09Baran1Diskusia
16:58:58Gomboš2Diskusia
17:04:46Gomboš3Diskusia
17:05:32Krištof3Diskusia
17:52:25C 3/9/2020 Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2019
17:53:01Ing. Peter Jaroš1Diskusia
17:53:39P. Andráši1Diskusia
17:54:24Baran1Diskusia
17:54:51Bartošovič1Diskusia
17:56:26D.
17:56:29D 1/9/2020 Ján Révay a manželka Bianka Révayová, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:56:32Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:57:32Baran1Diskusia
17:58:48D 2/9/2020 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:58:50Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:59:14D 3/9/2020 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:59:15Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:59:33D 3/9/2020 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:00:49D 4/9/2020 DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:00:51Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:01:44D 5/9/2020 Ondrej Moťovský, Vinohradnícka 150/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:01:47Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:02:45D 6/9/2020 Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Jazerná 585/28, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:02:47D 7/9/2020 COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest na pozemku vedenom v registri C katastra nehnuteľností parcelné číslo 588/1, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:03:29Hlavatý1Diskusia
18:05:53D 8/9/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Miškoviča, Veterná 1043, 925 81 Diakovce a Milana Karlíka, Jilemnického 2181/3A, 927 05 Šaľa
18:05:56Ing. Gabriela Braníková1Predklad
18:05:57Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:07:03D 9/9/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa
18:07:07Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:07:35D 10/9/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky mimo zastavaného a v zastavanom území mesta vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
18:07:36Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:08:06D 11/9/2020 H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o. – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali
18:08:07Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:08:25D 12/9/2020 Eugen Mókos, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
18:08:26Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:08:47D 13/9/2020 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
18:08:50Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:11:00E.
18:11:04F 1/9/2020 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“
18:11:24Ing. František Čibrik1Diskusia
18:11:59P. Andráši1Diskusia
18:13:21Baran1Diskusia
18:13:56H 1/9/2020 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021
18:13:58Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
18:14:57H 2/9/2020 Udeľovanie ocenení mesta Šaĺa pri príležitosti Dňa samosprávy