SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 12.11.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
16:37:21uvod
16:38:51Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
16:42:11Baran1Diskusia
16:47:20A 1/8/2020 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
16:49:23Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:55:39R.Andráši1Diskusia
16:56:19Baran1Diskusia
16:56:22P. Andráši1Diskusia
16:57:19Baran1Diskusia
16:58:29R.Andráši2Diskusia
17:01:06A 1/8/2020 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
17:01:16Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
17:02:57A 2/8/2020 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
17:03:00Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:04:41A 3/8/2020 Informácia o novele zákona o hazardných hrách
17:04:48Ing. Alena Kiácová1Diskusia
17:05:37Mgr. Jozef Belický1Predklad
17:11:31Krištof1Diskusia
17:12:53P. Andráši1Diskusia
17:16:45Gomboš1Diskusia
17:18:14Gomboš1Diskusia
17:18:16Mészáros1Diskusia
17:21:25B 1/8/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020
17:21:35Ing. Alena Kiácová1Diskusia
17:23:01Grell1Diskusia
17:23:36Baran1Diskusia
17:25:51P. Andráši1Diskusia
17:27:43Farkašová1Diskusia
17:29:27Baran1Diskusia
17:30:34Mészáros1Diskusia
17:31:28Lehocká1Diskusia
17:32:36P. Andráši1Diskusia
17:33:40Grell1Diskusia
17:35:33Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:40:32Bartošovič1Diskusia
17:41:54B 2/8/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
17:42:46Mgr. Takáčová1Diskusia
17:43:23Hlavatý1Diskusia
17:47:07Krištof1Diskusia
17:48:52B 3/8/2020 Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa
17:49:15Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
17:53:40Mgr. Jozef Belický1Predklad
17:56:39Farkašová1Diskusia
17:59:06Baran1Diskusia
18:02:48C 1/8/2020 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020
18:02:48Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:02:51C 1/8/2020 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020
18:02:53Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:05:33Grell1Diskusia
18:06:44Baran1Diskusia
18:08:34C 2/8/2020 Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021
18:08:36Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:46:52D 1/8/2020 Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:46:58Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:48:00Hlavatý1Diskusia
18:49:01D 1/8/2020 Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:49:29Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:51:35Hlavatý1Diskusia
18:53:31D 2/8/2020 Alexander Kaiser, Železničná 517/2, Šaľa a Eva Kaiserová, Železničná 517/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:53:50D 3/8/2020 Jozef Kováč a Terézia Kováčová, Železničná 513/10, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:54:04D 4/8/2020 Ing. Ladislav Major a MUDr. Elena Majorová, Dlhá nad Váhom 217 – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:54:22D 5/8/2020 Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:54:39D 6/8/2020 Marian Kútny a manželka Iveta Kútna, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:54:54D 7/8/2020 Jozef Sedlák a Adriana Sedláková, V. Šrobára 570/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:55:13D 8/8/2020 Milan Šima a Alžbeta Šimová, Vlčanská 564/3, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:55:43D 9/8/2020 Anton Barták a Soňa Bartáková, Železničná 509/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:55:45Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:57:45D 10/8/2020 Ladislav Fábik a Helena Fábiková, Železničná 510/16, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:58:03D 11/8/2020 Tibor Máhr a Oľga Máhrová, Železničná 508/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:58:26D 12/8/2020 Ing. Robert Maliniak a Mgr. Margaréta Maliniaková, Železničná 497/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:58:42D 13/8/2020 city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:58:45Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:00:16D 14/8/2020 Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:00:18Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:01:36D 15/8/2020 GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:01:38Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:03:19Mészáros1Diskusia
19:04:15D 16/8/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, Šaľa
19:04:26D 21/8/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81 Diakovce
19:04:27Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:05:43D 22/8/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa
19:05:46Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:06:43D 23/8/2020 Peter Vincze, č. d. 436, 925 71 Trnovec nad Váhom – odstúpenie od nájomnej zmluvy
19:06:47Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:07:33D 24/8/2020 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa
19:07:35Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:09:20D 25/8/2020 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc v k. ú. Šaľa
19:09:22Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:10:38F 1/8/2020 Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce)
19:10:40Ing. Eliška Vargová1Diskusia
19:11:31Grell1Diskusia
19:12:16P. Andráši1Diskusia
19:13:32H 1/8/2020 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
19:13:55Baran1Diskusia
19:19:25Časť IV.